Index 
Notulen
PDF 257kWORD 151k
Maandag 10 juni 2013 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling fracties
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Rooster van de vergaderperiodes van het Europees Parlement - 2014
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Ingekomen stukken
 14.Verzoekschriften
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (debat)
 17.Minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) ***I (debat)
 18.Sociale investeringen voor groei en cohesie (debat)
 19.Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane (debat) ***II
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Een nieuwe agenda voor het Europese consumentenbeleid (korte presentatie)
 22.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 23.Sociale huisvesting in de Europese Unie (korte presentatie)
 24.Onderwijs- en beroepsmobiliteit van vrouwen (korte presentatie)
 25.Rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen van civiel- of handelsrechtelijke aard (korte presentatie)
 26.Regionaal beleid als onderdeel van bredere regelingen voor staatssteun (korte presentatie)
 27.Elektronische tolheffingsdienst en een vignetregeling voor lichte particuliere voertuigen (korte presentatie)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de talloze slachtoffers van de overstromingen in Europa betreurt en zijn solidariteit uitspreekt met de duizenden personen die geëvacueerd zijn. Hij bedankt alle vrijwilligers die zich inzetten in deze gebieden, en verklaart dat de situatie nog steeds zeer zorgwekkend is en dat er snelle hulp nodig is. De Voorzitter wijst eveneens op het belang van preventieve maatregelen.

De Voorzitter herinnert aan de plechtigheid op 1 juli 2013, de dag dat Kroatië officieel toetreedt tot de Europese Unie en daarmee het 28e lid wordt. Hij nodigt de leden uit met hem en de voorzitter van het Kroatische parlement, Josip Leko, aanwezig te zijn bij de welkomstceremonie, die op de eerste dag van de vergaderperiode van juli plaatsvindt.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Daniel Cohn-Bendit, die op verzoek van de Voorzitter zijn verontschuldigingen aanbiedt aan Herbert Reul voor de ongepaste opmerkingen die hij jegens hem had gemaakt tijdens de vergadering van 23 mei 2013.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Sonia Alfano, om eer te bewijzen aan Giuseppe la Rosa, kapitein in het Italiaanse leger, die in Afghanistan is omgekomen toen hij probeerde zijn medesoldaten tegen een aanslag te beschermen.


4. Samenstelling Parlement

De Bulgaarse bevoegde autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Kristian Vigenin als minister van Buitenlandse Zaken met ingang van 29 mei 2013, en de verkiezing van Marusya Ivanova Lyubcheva om hem te vervangen, met ingang van 7 juni 2013.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en op grond van artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel van Kristian Vigenin met ingang van 29 mei 2013 vacant is en neemt kennis van de benoeming van Marusya Ivanova Lyubcheva tot lid van het Europees Parlement met ingang van 7 juni 2013.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Marusya Ivanova Lyubcheva, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de benoemingen van de volgende leden :

- Susy De Martini, Fabrizio Bertot en Franco Bonanini, met ingang van 12 april 2013;

- Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi en Roberta Metsola, met ingang van 25 april 2013;

- Franco Frigo, met ingang van 7 mei 2013.


6. Samenstelling fracties

Mario Borghezio heeft zich met ingang van 3 juni 2013 bij de niet-ingeschrevenen aangesloten.


7. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo: Roberta Metsola

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Mario Borghezio, die meedeelt dat hij een beroep tot nietigverklaring heeft ingediend van het hem betreffende besluit van de EFD-Fractie.


8. Rooster van de vergaderperiodes van het Europees Parlement - 2014

De Conferentie van voorzitters heeft op haar vergadering van donderdag 6 juni 2013 haar goedkeuring gehecht aan het ontwerprooster van de vergaderperiodes voor het parlementaire jaar 2014, met de volgende data:

- van 13 tot 16 januari

- van 3 tot 6 februari

- van 24 tot 27 februari

- van 10 tot 13 maart

- op 2 en 3 april

- van 14 tot 17 april

- van 1 tot 3 juli (constituerende vergadering)

- van 14 tot 17 juli

- van 15 tot 18 september

- op 8 en 9 oktober

- van 20 tot 23 oktober

- op 12 en 13 november

- van 24 tot 27 november

- van 15 tot 18 december

De termijn voor indiening van amendementen is vastgesteld op dinsdag 11 juni 2013 om 12.00 uur.
De stemming vindt plaats op woensdag 12 juni 2013 om 11.30 uur.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen (artikel 74 van het Reglement):

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 450/2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) wat de toepassingsdatum betreft (00023/2013/LEX - C7-0159/2013 - 2013/0104(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Unie van honden, katten en fretten (00010/2013/LEX - C7-0158/2013 - 2012/0040(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 552/97 van de Raad houdende tijdelijke intrekking van de voordelen van het aan Myanmar/Birma toegekende stelsel van algemene tariefpreferenties (00012/2013/LEX - C7-0157/2013 - 2012/0251(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (00009/2013/LEX - C7-0156/2013 - 2012/0039(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG (00008/2013/LEX - C7-0155/2013 - 2011/0309(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (Herschikking) (00016/2013/LEX - C7-0154/2013 - 2011/0358(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken (00007/2013/LEX - C7-0153/2013 - 2011/0130(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen (00076/2012/LEX - C7-0152/2013 - 2011/0364(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, de Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (00034/2013/LEX - C7-0151/2013 - 2011/0156(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad (00027/2013/LEX - C7-0150/2013 - 2011/0137(COD)).


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-000040/2013) van Eva Joly, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking, en Elmar Brok, namens de Commissie buitenlandse zaken, aan de Raad: Wederopbouw en democratisering van Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0205/2013);

- (O-000041/2013) van Eva Joly, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking, en Elmar Brok, namens de Commissie buitenlandse zaken, aan de Commissie: Wederopbouw en democratisering van Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0206/2013);

- (O-000057/2013) van Pervenche Berès, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, aan de Commissie: Mededeling van de Commissie getiteld "Naar sociale investering voor groei en cohesie - inclusief de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds 2014-2020" (COM(2013)0083) (2013/2607(RSP)) (B7-0207/2013);

- (O-000063/2013) van Sharon Bowles, namens de Commissie ecnomische en monetaire zaken, aan de Raad: Gebrek aan vooruitgang in de Raad met betrekking tot dossiers rond financiële diensten (2013/2658(RSP)) (B7-0208/2013);

- (O-000065/2013) van Sharon Bowles, namens de Commissie ecnomische en monetaire zaken, aan de Commissie: Vertraging bij de goedkeuring van voorstellen voor financiële diensten door de Commissie (2013/2658(RSP)) (B7-0209/2013).


11. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.


12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 119, lid 1, van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 mei 2013)

Commissie AFET

- Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in 2012 (2013/2081(INI))
(advies: BUDG)

Commissie ECON

- Jaarverslag van de Europese Centrale Bank voor 2012 (2013/2076(INI))

- Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (2013/2075(INI))

Commissie JURI

- Gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - 19e verslag "De wetgeving verbeteren" 2011 (COM(2012)0746COM(2012)0373) - (2013/2077(INI))
(advies: AFCO, REGI)

Commissie LIBE

- De toestand van de grondrechten in de Europese Unie (2012) (2013/2078(INI))
(advies: PETI, FEMM, EMPL)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 42 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 mei 2013)

Commissie ENVI

- Rechten van het Parlement bij de procedure tot aanstelling van toekomstige uitvoerend directeurs van het Europees Milieuagentschap - wijziging van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 401/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (2013/2089(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18 april 2013)

Commissie AFET

- Corruptie in de publieke en de private sector: de impact op de mensenrechten in derde landen (2013/2074(INI))
(advies: DEVE)

Commissie CULT

- Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 2010-2012 (COM(2012)0495) - (2013/2073(INI))
(advies: FEMM, ENVI, EMPL, REGI)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 mei 2013)

Commissie AFCO

- Verbetering van de modaliteiten voor de organisatie van de Europese verkiezingen van 2014 (COM(2013)0126COM(2013)1303) - (2013/2102(INI))

Commissie AGRI

- De toekomst van de tuinbouwsector - groeistrategieën (2013/2100(INI))

- Plantenteelt: mogelijkheden tot verbetering van kwaliteit en opbrengst (2013/2099(INI))

- Regionaal kwaliteitsmerk: naar de beste praktijken in plattelandseconomieën (2013/2098(INI))
(advies: TRAN, REGI)

- Het op niveau houden van de melkproductie in berggebieden, benadeelde gebieden en afgelegen regio's na het einde van de melkquotaregeling (2013/2097(INI))

- De toekomst van kleine landbouwbedrijven (2013/2096(INI))

Commissie DEVE

- De inspanningen van de internationale gemeenschap op het gebied van ontwikkeling en staatsopbouw in Zuid-Sudan (2013/2090(INI))
(advies: AFET)

Commissie ENVI

- De voedselcrisis, fraude in de voedselketen en de controle daarop (2013/2091(INI))
(advies: AGRI, IMCO)

- Uitvoeringsverslag 2013: ontwikkeling en toepassing in Europa van technologie voor koolstofafvang en -opslag (2013/2079(INI))

Commissie FEMM

- Seksuele uitbuiting en prostitutie en de invloed ervan op de gendergelijkheid (2013/2103(INI))
(advies: DEVE)

Commissie IMCO

- Een Europees actieplan inzake detailhandel in het belang van alle betrokken partijen (COM(2013)0036) - (2013/2093(INI))
(advies: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

Commissie ITRE

- EU-industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart - Benutting van de economische groeimogelijkheden in de ruimtevaartsector (COM(2013)0108) - (2013/2092(INI))
(advies: AFET, INTA, IMCO)

- Uitvoeringsverslag over het regelgevingskader voor elektronische communicatie (2013/2080(INI))
(advies: IMCO)

Commissie PECH

- Mariene kennis 2020: verbetering inkaartbrenging zeebodems voor visserijdoeleinden (COM(2012)0473) - (2013/2101(INI))

Commissie REGI

- Regionaal beleid als onderdeel van uitgebreidere regelingen inzake staatssteun (2013/2104(INI))
(advies: EMPL, ECON)

- Gereedheid van de EU-lidstaten voor een doeltreffende en tijdige aanvang van de nieuwe programmeringsperiode van het cohesiebeleid (2013/2095(INI))
(advies: BUDG)

- Intelligente specialisatie: netwerken op topniveau voor een gezond cohesiebeleid (2013/2094(INI))

Gewijzigde titel

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 mei 2013)

Commissie AFET

- Nieuwe titel van het inititatiefverslag INI 2012/2253 : "Aanbeveling aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie, aan de Raad en aan de Commissie over de evaluatie in 2013 van de organisatie en het functioneren van de EDEO"

Medeverantwoordelijke commissies (Artikel 50 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 mei 2013)

Commissie REGI

- Regionaal beleid als onderdeel van uitgebreidere regelingen inzake staatssteun (2013/2104(INI))
(advies: EMPL, ECON)
Medeverantwoordelijke commissies REGI, ECON

Commissie IMCO

- Benoeming van een nieuw lid van de Europese Commissie - het Kroatische lid Neven Mimica (HR) (N7-0062/2013 - C7-0118/2013 - 2013/0806(NLE))
(advies: ENVI)
Medeverantwoordelijke commissies IMCO, ENVI

Procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (Artikel 51 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 mei 2013)

- Strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD))
Commissies: CONT, LIBE
(advies: JURI, ECON, JURI (art. 37))


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.1083/2006 van de Raad wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden, en wat betreft de bepalingen inzake doorhaling voor bepaalde lidstaten (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

FEMM, PECH, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL, ECON, IMCO, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (herschikking) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

JURI

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

CULT, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, REGI

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/312(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Ontwerpbesluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFCO

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening [...] betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (IMI) (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (Central Securities Depositories – csd's) en houdende wijziging van Richtlijn 98/26/EG (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (COM(2011)0290 - C7-0135/2011 - 2011/0138(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Diane Dodds (A7-0141/2013)

- Verslag over een strategie voor een elektronische tolheffingsdienst en een vignetregeling voor lichte particuliere voertuigen in Europa (2012/2296(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Jim Higgins (A7-0142/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden (COM(2012)0498 - C7-0290/2012 - 2012/0236(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Diane Dodds (A7-0146/2013)

- Aanbeveling aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie, de Raad en de Commissie over de evaluatie in 2013 van de organisatie en het functioneren van de EDEO (2012/2253(INI)) - Commissie AFET - Corapporteurs: Elmar Brok en Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen op het gebied van landbouw- en visserijstatistieken (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Paolo De Castro (A7-0148/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit (COM(2011)0032 - C7-0039/2011 - 2011/0023(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Timothy Kirkhope (A7-0150/2013)

- Verslag over sociale huisvesting in de Europese Unie (2012/2293(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Karima Delli (A7-0155/2013)

- Verslag over verbetering van de toegang tot justitie: rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen van civiel- of handelsrechtelijke aard (2012/2101(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

- Verslag over een nieuwe agenda voor het Europese consumentenbeleid (2012/2133(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

- Verslag over onderwijs- en beroepsmobiliteit van vrouwen in de EU (2013/2009(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

- Verslag inzake de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling – vaststelling van het kader voor de periode na 2015 (2012/2289(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Filip Kaczmarek (A7-0165/2013)

- Verslag over het externe luchtvaartbeleid van de EU - De aanpak van toekomstige uitdagingen (2012/2299(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

- Verslag Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen: aanbevelingen inzake de benodigde acties en initiatieven (tussentijds verslag) (2012/2117(INI)) - Commissie CRIM - Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

- Verslag over vrijheid van pers en media in de wereld (2011/2081(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen en van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)) - Commissie ECON - Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

- * Verslag over de voordracht van George Pufan voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0181/2013)

- * Verslag over de voordracht van Neven Mates voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0182/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (COM(2012)0617 - C7-0358/2012 - 2012/0295(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Emer Costello (A7-0183/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2013 (COM(2013)0159 - C7-0079/2013 - 2013/0087(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jacek Olgierd Kurski (2013/2019(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0187/2013)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de interim-overeenkomst met het oog op een economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds (14757/2012 - C7-0369/2012 - 2008/0139(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: David Martin (A7-0190/2013)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Małgorzata Handzlik (2012/2238(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Dimitar Stoyanov (A7-0195/2013)

- Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de ontwerprichtsnoeren van de EU tot bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst en overtuiging (2013/2082(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

- Verslag over regionaal beleid als onderdeel van bredere regelingen inzake staatssteun (2013/2104(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) en van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord (COM(2011)0118 - C7-0070/2011 - 2011/0051(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Georgios Papanikolaou (A7-0206/2013)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Alexander Alvaro (2013/2106(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE)) - Commissie AFCO - Rapporteurs: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

- * Verslag over het ontwerp van verordening van de Raad over de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren (10273/2013 - C7-0160/2013 - 2010/0312(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

3) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad (06353/1/2013 - C7-0142/2013 - 2011/0137(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, de Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (05394/1/2013 - C7-0133/2013 - 2011/0156(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Frédérique Ries (A7-0191/2013)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)


14. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 23 mei 2013.

Jean Michel Charliot (nr. 0453/2013); László Honti (nr. 0454/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0455/2013); Fabio Mincuzzi (nr. 0456/2013); Edward Kasza (Apotheca Pacis) (nr. 0457/2013); Louis Feldesi (nr. 0458/2013); Янаки Ганчев (НПО „Орлов мост за промяна“) (nr. 0459/2013); Laura Marini (nr. 0460/2013); Татяна Ботева Мало (nr. 0461/2013); Thomas Doorhy (nr. 0462/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0463/2013); Gintautė Misiukaitė (nr. 0464/2013); Thierry Lambin (nr. 0465/2013); Thierry Lambin (nr. 0466/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0467/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0468/2013); Sokol Hasani (nr. 0469/2013); Koen Roovers (Alter - EU) (nr. 0470/2013); Gian Marco Prampolini (LEAL - Lega Antivivisezionista ONLUS) (12437 handtekeningen) (nr. 0471/2013); Robert Collinson (nr. 0472/2013); Margaret Treston-Smith in Troisi (nr. 0473/2013); Giancarlo Locarni (nr. 0474/2013); Craig Sandiford (nr. 0475/2013); Alberto Buttini (nr. 0476/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0477/2013); Patrick Le Cam (nr. 0478/2013); Maurizio Cancelmo (nr. 0479/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0480/2013); Nadège Bonfils (Collectif O.I.N. Plaine du Var) (nr. 0481/2013); Sohail Khan (nr. 0482/2013); Edmund A. M. Neugebauer (IFOM - Institute for Research in Operative Medicine, Universität Witten/Herdecke) (46 handtekeningen) (nr. 0483/2013); Ludwig Schmidt (nr. 0484/2013); Heike Werding (nr. 0485/2013); Matthias Pochmann (nr. 0486/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0487/2013); Karim Abdelwahed (nr. 0488/2013); Steffen Renno (nr. 0489/2013); Markus Schickel (nr. 0490/2013); Christoph Bilan (nr. 0491/2013); Claudia Bratfisch (nr. 0492/2013); Argirios Tsorakis (nr. 0493/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0494/2013); Louis Dirickx (nr. 0495/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0496/2013); Ulrich Langner (nr. 0497/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0498/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0499/2013); Wolfgang Diesel (nr. 0500/2013); Raitis Jākobsons (nr. 0501/2013); Veneranda Beitane (nr. 0502/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0503/2013); Ana Kulakova (nr. 0504/2013); Krystian Salamon (nr. 0505/2013); Norbert Mastalerz (Urząd miasta Tarnobrzega) (nr. 0506/2013); Wieslaw Wiśniewski (Stowarzyszenie dzieci ofiar wojny ziemi zamojskiej) (nr. 0507/2013); Mateusz Witkowski (nr. 0508/2013); Sylwia Mackowiak (Stowarzyszenie "Nasz dom") (nr. 0509/2013); Iwona Hypsior Bak (F.H.U. Iwitrans) (nr. 0510/2013); Janina Arasini (nr. 0511/2013); Kamil Czernuszewicz (nr. 0512/2013); Anna Cartiková (3 handtekeningen) (nr. 0513/2013); Karol Krajčovič (nr. 0514/2013); Turko Dezider (nr. 0515/2013); Борислав Георгиев (nr. 0516/2013); Веселинка Монева (nr. 0517/2013); Иван Кузев (nr. 0518/2013); Theodoros Pitikaris (nr. 0519/2013); Mihail Ioannidis (nr. 0520/2013); Eric Moons (nr. 0521/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0522/2013); Alicja Pietrzyk (20 handtekeningen) (nr. 0523/2013); Pedro Segura Medina (nr. 0524/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0525/2013); Gürz Cengiz (nr. 0526/2013); Christian Paul Nelly Jean-Marie Gielen (nr. 0527/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0528/2013); George Gindac (nr. 0529/2013); Terence Patrick Bennett (nr. 0530/2013); Barry Tyler (nr. 0531/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0532/2013); Coordinamento Associazioni per il Problema del Pisu (10 handtekeningen) (nr. 0533/2013); Martin Mittmann (nr. 0534/2013); Luca Calenne (nr. 0535/2013); Daniele Del Giudice (nr. 0536/2013); Olivier Heloir (nr. 0537/2013); Paul Philipp Maeser (nr. 0538/2013); Christopher Burns (nr. 0539/2013); Fulvio Fiorentini (nr. 0540/2013); Fulvio Fiorentini (nr. 0541/2013); Ada Busman (nr. 0542/2013); Henri Autero (nr. 0543/2013); Augusto Scandiuzzi (nr. 0544/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0545/2013).

Op 27 mei 2013.

José Luis Baró Fuentes (nr. 0546/2013).


15. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juni 2013 (PE 512.506/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verslag Gilles Pargneaux (A7-0337/2012) (Punt 53 PDOJ)
Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die verzoekt het debat uit te stellen tot de vergaderperiode van juli 2013.

Het Parlement willigt het verzoek in.

PRISM-programma van de NSA
Het woord wordt gevoerd door Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die verzoekt een verklaring van de Commissie over het toezicht op het internetgebruik van EU-burgers door de Verenigde Staten (PRISM-programma van de nationale veiligheidsdienst – NSA) op de agenda te zetten, en Hannes Swoboda, die het verzoek steunt.
Het Parlement gaat akkoord met het verzoek en de verklaring wordt op de agenda opgenomen in plaats van het verslag Gilles Pargneaux (A7-0337/2012) en zal gevolgd worden door een sprekersronde van de fracties.

Verslag Carlos Coelho (A7-0226/2012) (Punt 130 PDOJ)
Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, die verzoekt om terugverwijzing van zijn verslag naar de commissie, overeenkomstig artikel 175 van het Reglement – zodat rekening kan worden gehouden met de overeenstemming die is bereikt met de Raad en de Commissie over dit onderwerp en er vanavond in de commissie over een nieuwe aangepaste tekst kan worden gestemd.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Woensdag

Verslag Timothy Kirkhope (A7-0150/2013) (Punt 143 PDOJ)
Het woord wordt gevoerd door Timothy Kirkhope, namens de ECR, die verzoekt om terugverwijzing van het verslag vaar de commissie, overeenkomstig artikel 175 van het Reglement, Axel Voss die dit verzoek steunt, en Jan Philipp Albrecht die er bezwaar tegen maakt.

Bij ES (143 vóór, 83 tegen, 9 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Donderdag

Verslagen Giovanni La Via (Punt 120 PDOJ) en Reimer Böge (Punt 119 PDOJ),
Aangezien er nog geen akkoord binnen de Raad is bereikt, zijn de twee verslagen nog niet goedgekeurd in de Begrotingscommissie; zij blijven echter op de agenda staan voor het geval de Raad tot overeenstemming mocht komen.
Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Philip Claeys, die met betrekking tot de verklaring van Catherine Ashton over de situatie in Turkije (Punt 165 PDOJ), voorstelt ook Štefan Füle (commissaris voor uitbreiding en het Europees nabuurschapsbeleid) bij het debat uit te nodigen. (De Voorzitter deelt mee dat hij het verzoek zal doorgeven).

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, die bevestigd wenst te zien dat de toetreding van Kroatië gegarandeerd is ongeacht het standpunt van de Raad over de financiering (De Voorzitter geeft hem deze verzekering en herhaalt zijn kritiek op de Raad) en Francesco Enrico Speroni, eveneens over de toetreding van Kroatië.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy over het verloop van plechtige zittingen.

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via over de opmerking van Francesco Enrico Speroni..

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


16. Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (debat)

Verslag over georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen: aanbevelingen inzake de benodigde acties en initiatieven (tussentijds verslag) [2012/2117(INI)] - Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen. Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

Salvatore Iacolino leidt het verslag in.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Véronique Mathieu Houillon, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, Cornelis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-fractiegebonden lid, Tadeusz Zwiefka, Rita Borsellino, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, James Nicholson, Jaroslav Paška, Dimitar Stoyanov, Barbara Weiler, Bill Newton Dunn, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inés Ayala Sender, Monica Luisa Macovei, Iliana Malinova Iotova en Emer Costello.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mojca Kleva Kekuš, Anneli Jäätteenmäki, João Ferreira en Monika Smolková.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Salvatore Iacolino.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.12 van de notulen van 11.6.2013.


17. Minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (twintigste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) [2011/0152(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

Elisabeth Morin-Chartier leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Csaba Őry, namens de PPE-Fractie, Sylvana Rapti, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Georgios Toussas, namens de GUE/NGL-Fractie, Sari Essayah, Evelyn Regner, Michèle Rivasi, Milan Cabrnoch, Peter Liese en Antigoni Papadopoulou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Gaetano Cofferati, Frédérique Ries en Andreas Mölzer.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door László Andor en Elisabeth Morin-Chartier.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 van de notulen van 11.6.2013.


18. Sociale investeringen voor groei en cohesie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000057/2013) van Pervenche Berès, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, aan de Commissie: Mededeling van de Commissie getiteld "Naar sociale investering voor groei en cohesie - inclusief de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds 2014-2020" (COM(2013)0083) (2013/2607(RSP)) (B7-0207/2013)

Pervenche Berès licht de vraag toe.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Csaba Őry, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Tadeusz Cymański, namens de EFD-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Mann, Sylvana Rapti, Edite Estrela, Regina Bastos, Alejandro Cercas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Olbrycht en Sari Essayah.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pervenche Berès, Mojca Kleva Kekuš, Marian Harkin, Malika Benarab-Attou, Erik Bánki, Andreas Mölzer en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, over de mededeling van de Commissie getiteld "Naar sociale investering voor groei en cohesie – inclusief de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds 2014-2020" (2013/2607(RSP)) (B7-0255/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.17 van de notulen van 12.6.2013.


19. Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane (debat) ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad [2011/0137(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

Jürgen Creutzmann licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Małgorzata Handzlik, namens de PPE-Fractie, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt en Theodor Dumitru Stolojan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Phil Prendergast, Amelia Andersdotter, Sari Essayah en Josefa Andrés Barea.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Jürgen Creutzmann.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 11.6.2013.


20. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Claudette Abela Baldacchino, Pat the Cope Gallagher, Indrek Tarand, Paul Murphy, Monika Panayotova, Ricardo Cortés Lastra, Ildikó Gáll-Pelcz, Corina Creţu, Michael Gahler, Vojtěch Mynář, Ana Miranda, Andrey Kovatchev, Katarína Neveďalová, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Muñiz De Urquiza, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Martin Ehrenhauser, Georgios Papanikolaou, Monica Luisa Macovei, Salvador Sedó i Alabart, Bruno Gollnisch, Angelika Niebler, Maria Eleni Koppa, Monika Hohlmeier en Alexander Mirsky.


21. Een nieuwe agenda voor het Europese consumentenbeleid (korte presentatie)

Verslag over een nieuwe agenda voor het Europese consumentenbeleid [2012/2133(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

Vicente Miguel Garcés Ramón presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Ana Miranda, João Ferreira, Olga Sehnalová, Ildikó Gáll-Pelcz, Phil Prendergast, Erik Bánki en María Irigoyen Pérez.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 11.6.2013.


22. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen en de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsmede het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming (herschikking) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 11 juni 2013., in.


23. Sociale huisvesting in de Europese Unie (korte presentatie)

Verslag over sociale huisvesting in de Europese Unie [2012/2293(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Karima Delli (A7-0155/2013)

Karima Delli presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Marije Cornelissen, Claudio Morganti, Csaba Sógor, Alejandro Cercas, Inês Cristina Zuber, Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Miranda, Dimitar Stoyanov, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karima Delli, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Jaroslav Paška en Sari Essayah.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 11.6.2013.


24. Onderwijs- en beroepsmobiliteit van vrouwen (korte presentatie)

Verslag over onderwijs- en beroepsmobiliteit van vrouwen in de EU [2013/2009(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

Licia Ronzulli presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Elena Băsescu, Katarína Neveďalová en Zita Gurmai.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 11.6.2013.


25. Rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen van civiel- of handelsrechtelijke aard (korte presentatie)

Verslag over verbetering van de toegang tot justitie: rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen van civiel- of handelsrechtelijke aard [2012/2101(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

Tadeusz Zwiefka presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Oldřich Vlasák.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 11.6.2013.


26. Regionaal beleid als onderdeel van bredere regelingen voor staatssteun (korte presentatie)

Verslag over regionaal beleid als onderdeel van bredere regelingen voor staatssteun [2013/2104(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

Oldřich Vlasák presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Mojca Kleva Kekuš, Erik Bánki, João Ferreira en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.18 van de notulen van 12.6.2013.


27. Elektronische tolheffingsdienst en een vignetregeling voor lichte particuliere voertuigen (korte presentatie)

Verslag over een strategie voor een elektronische tolheffingsdienst en een vignetregeling voor lichte particuliere voertuigen in Europa [2012/2296(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jim Higgins (A7-0142/2013)

Jim Higgins presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki, Spyros Danellis, Jaroslav Paška en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 11.6.2013.


28. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 512.506/OJMA).


29. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Renate, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat

Juridische mededeling - Privacybeleid