Indeks 
Protokół
PDF 274kWORD 233k
Poniedziałek, 10 czerwca 2013 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Skład grup politycznych
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Składanie dokumentów
 14.Petycje
 15.Porządek obrad
 16.Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (debata)
 17.Minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) ***I (debata)
 18.Pakiet dotyczący inwestycji społecznych na rzecz wzrostu i spójności (debata)
 19.Egzekwowanie przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej (debata) ***II
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Nowa strategia na rzecz europejskiej polityki ochrony konsumentów (krótka prezentacja)
 22.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 23.Mieszkalnictwo socjalne w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 24.Mobilność związana z kształceniem i pracą zawodową kobiet w UE (krótka prezentacja)
 25.Pomoc prawna w rozstrzyganiu transgranicznych sporów cywilnych i handlowych (krótka prezentacja)
 26.Polityka regionalna, która stanowi element programów pomocy państwa o szerokim zasięgu (krótka prezentacja)
 27.Strategia wdrożenia europejskiej usługi opłaty elektronicznej i system winiet dla lekkich pojazdów prywatnych (krótka prezentacja)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.00.


2. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym złożył hołd licznym ofiarom powodzi w Europie, i wyraził swą solidarność z dziesiątkami tysięcy osób, które zostały ewakuowane. Dziękując wszystkim ochotnikom, którzy zaangażowali się w tą pomoc, zwrócił uwagę, że sytuacja nadal jest bardzo groźna i wymaga udzielenia szybkiej pomocy. Przewodniczący podkreślił poza tym, jak ważne są działania prewencyjne.

Przewodniczący przypomniał o uroczystości zaplanowanej na 1 lipca 2013 r., w którym to dniu Chorwacja przystąpi do Unii Europejskiej i tym samym stanie się jej 28. państwem członkowskim. Przewodniczący wezwał posłów do udziału w uroczystości powitalnej, w której sam weźmie udział wraz z przewodniczącym parlamentu chorwackiego Josipem Lekiem, a która odbędzie się w pierwszym dniu sesji lipcowej.

°
° ° °

Wezwany przez przewodniczącego, głos zabrał Daniel Cohn-Bendit, aby przeprosić Herberta Reula za nieuprzejme uwagi wygłoszone pod jego adresem na posiedzeniu w dniu 23 maja 2013 r.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrała Sonia Alfano, by oddać hołd Giuseppe la Rosie, kapitanowi włoskich sił zbrojnych, który zginął w Afganistanie, broniąc swych towarzyszy broni.


4. Skład Parlamentu

Właściwe organy Bułgarii powiadomiły o powołaniu Kristiana Vigenina na stanowisko ministra spraw zagranicznych ze skutkiem od dnia 29 maja 2013 r. i o wyborze na jego miejsce Marusyi Ivanovej Lyubchevej ze skutkiem od dnia 7 czerwca 2013 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz z art. 4 ust 1 i 4 Regulaminu Parlament stwierdza wakat po Kristianie Vigeninie ze skutkiem od dnia 29 maja 2013 r. i przyjmuje do wiadomości wybór Marusyi Ivanovej Lyubchevej na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 7 czerwca 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Marusya Ivanova Lyubcheva bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


5. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament stwierdził ważność mandatów następujących posłów:

- Susy De Martini, Fabrizia Bertota i Franca Bonaniniego, ze skutkiem od dnia 12 kwietnia 2013 r.;

- Claudette Abeli Baldacchino, Marlene Mizzi i Roberty Metsoli, ze skutkiem od dnia 25 kwietnia 2013 r.;

- Franca Friga, ze skutkiem od dnia 7 maja 2013 r.


6. Skład grup politycznych

Ze skutkiem od dnia 3 czerwca 2013 r. Mario Borghezio zasiada wśród posłów niezrzeszonych.


7. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PPE Parlament zatwierdził następującą nominację:

Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą oraz Kosowem: Roberta Metsola

°
° ° °

Głos zabrał Mario Borghezio, który zakomunikował, że złożył skargę o unieważnienie dotyczącej go decyzji grupy EFD.


8. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Konferencja Przewodniczących na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2013 r. przyjęła projekt kalendarza sesji miesięcznych w roku 2014, który przedstawia się następująco:

- od 13 do 16 stycznia

- od 3 do 6 lutego

- od 24 do 27 lutego

- od 10 do 13 marca

- 2 i 3 kwietnia

- od 14 do 17 kwietnia

- od 1 do 3 lipca (sesja inauguracyjna)

- od 14 do 17 lipca

- od 15 do 18 września

- 8 i 9 września

- od 20 do 23 października

- 12 i 13 listopada

- od 24 do 27 listopada

- od 15 do 18 grudnia

Termin składania poprawek został wyznaczony na wtorek 11 czerwca 2013 r. o godz. 12.00.
Głosowanie odbędzie się w środę dnia 12 czerwca 2013 r. o godz. 11.30.


9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania (00023/2013/LEX - C7-0159/2013 - 2013/0104(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 92/65/EWG w zakresie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących wewnątrzunijny handel psami, kotami i fretkami oraz ich przywóz do Unii (00010/2013/LEX - C7-0158/2013 - 2012/0040(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 552/97 tymczasowo wycofujące dostęp do ogólnych preferencji taryfowych w odniesieniu do Mjanmy/Birmy (00012/2013/LEX - C7-0157/2013 - 2012/0251(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (00009/2013/LEX - C7-0156/2013 - 2012/0039(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (00008/2013/LEX - C7-0155/2013 - 2011/0309(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona) (00016/2013/LEX - C7-0154/2013 - 2011/0358(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (00007/2013/LEX - C7-0153/2013 - 2011/0130(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2003 w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach statków (00076/2012/LEX - C7-0152/2013 - 2011/0364(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (00034/2013/LEX - C7-0151/2013 - 2011/0156(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (00027/2013/LEX - C7-0150/2013 - 2011/0137(COD)).


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-000040/2013), które zadali Radzie Eva Joly w imieniu Komisji Rozwoju i Elmar Brok w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych: Odbudowa i demokratyzacja Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0205/2013);

- (O-000041/2013), które zadali Komisji Eva Joly w imieniu Komisji Rozwoju i Elmar Brok w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych: Odbudowa i demokratyzacja Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0206/2013);

- (O-000057/2013), które zadała Komisji Pervenche Berès w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: Komunikat Komisji pt. "Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020" (COM(2013)0083) (2013/2607(RSP)) (B7-0207/2013);

- (O-000063/2013), które zadała Radzie Sharon Bowles w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej: Brak postępów w Radzie w sprawie regulacji usług finansowych (2013/2658(RSP)) (B7-0208/2013);

- (O-000065/2013), które zadała Komisji Sharon Bowles w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej: Opóźnienie w przyjmowaniu przez Komisję wniosków ustawodawczych dotyczących usług finansowych (2013/2658(RSP)) (B7-0209/2013).


11. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony;

- umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie.


12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 119 ust. 1 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 maja 2013 r.)

komisja AFET

- Sprawozdanie roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w 2012 r. (2013/2081(INI))
(opinia: BUDG)

komisja ECON

- Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2012 (2013/2076(INI))

- Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (2013/2075(INI))

komisja JURI

- Sprawność regulacyjna oraz pomocniczość i proporcjonalność w UE - 19. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa za 2011 r. (COM(2012)0746COM(2012)0373) -(2013/2077(INI))
(opinia: AFCO, REGI)

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

- Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (2013/2078(INI))
(opinia: PETI, FEMM, EMPL)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 42 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 maja 2013 r.)

komisja ENVI

- Uprawnienia Parlamentu w procedurze mianowania przyszłego dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Środowiska – zmiana art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (2013/2089(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 18 kwietnia 2013 r.)

komisja AFET

- Korupcja w sektorze publicznym i prywatnym: wpływ na prawa człowieka w krajach trzecich (2013/2074(INI))
(opinia: DEVE)

komisja CULT

- Realizacja strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 (COM(2012)0495) - (2013/2073(INI))
(opinia: FEMM, ENVI, EMPL, REGI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 maja 2013 r.)

komisja AFCO

- Poprawa praktycznych aspektów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (COM(2013)0126COM(2013)1303) - (2013/2102(INI))

komisja AGRI

- Przyszłość europejskiego sektora ogrodnictwa - strategie na rzecz wzrostu (2013/2100(INI))

- Hodowla roślin: sposoby poprawy jakości i zwiekszenia plonów (2013/2099(INI))

- Znak jakości dla produktów regionalnych: w kierunku najlepszych praktyk w gospodarkach wiejskich (2013/2098(INI))
(opinia: TRAN, REGI)

- Utrzymanie produkcji mleka na terenach górskich, obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz w regionach najbardziej oddalonych po wygaśnięciu systemu kwot mlecznych (2013/2097(INI))

- Przyszłość małych gospodarstw rolnych (2013/2096(INI))

komisja DEVE

- Wysiłki wspólnoty międzynarodowej na rzecz rozwoju i budowania państwowości Sudanu Południowego (2013/2090(INI))
(opinia: AFET)

komisja ENVI

- Kryzys żywnościowy, oszustwa w łańcuchu dostaw żywności i nadzór nad nim (2013/2091(INI))
(opinia: AGRI, IMCO)

- Sprawozdanie z wykonania za rok 2013: rozwijanie i stosowanie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (2013/2079(INI))

komisja FEMM

- Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równość płci (2013/2103(INI))
(opinia: DEVE)

komisja IMCO

- Europejski plan działania na rzecz sektora detalicznego niosący korzyści wszystkim uczestnikom (COM(2013)0036) - (2013/2093(INI))
(opinia: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

komisja ITRE

- Kosmiczna polityka przemysłowa UE - Uwolnienie potencjału wzrostu gospodarczego w sektorze kosmicznym (COM(2013)0108) - (2013/2092(INI))
(opinia: AFET, INTA, IMCO)

- Sprawozdanie z wdrażania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej (2013/2080(INI))
(opinia: IMCO)

komisja PECH

- Wiedza o morzu 2020: Poprawa mapowania dna morskiego do celów rybołówstwa (COM(2012)0473) - (2013/2101(INI))

komisja REGI

- Polityka regionalna jako element szerzej zakrojonych systemów pomocy państwa (2013/2104(INI))
(opinia: EMPL, ECON)

- Gotowość państw członkowskich UE do skutecznego i terminowego rozpoczęcia nowego okresu programowania polityki spójności (2013/2095(INI))
(opinia: BUDG)

- Inteligentna specjalizacja: tworzenie sieci doskonałości na rzecz należycie prowadzonej polityki spójności (2013/2094(INI))

Zmiana tytułu

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 maja 2013 r.)

komisja AFET

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy INI 2012/2253: Zalecenie dla wysokiej przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, dla Rady i dla Komisji w sprawie przeglądu organizacji i funkcjonowania ESDZ w roku 2013

Procedura obejmująca zaangażowane komisje (art. 50 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 maja 2013 r.)

komisja REGI

- Polityka regionalna jako element szerzej zakrojonych systemów pomocy państwa (2013/2104(INI))
(opinia: EMPL, ECON)
Zaangażowane komisje REGI, ECON

komisja IMCO

- Mianowanie nowego członka Komisji Europejskiej - chorwacki komisarz Neven Mimica (HR) (N7-0062/2013 - C7-0118/2013 - 2013/0806(NLE))
(opinia: ENVI)
Zaangażowane komisje: IMCO, ENVI

Procedura obejmująca wspólne posiedzenia komisji (art. 51 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 maja 2013 r.)

- Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD))
komisje: CONT, LIBE
(opinia: JURI, ECON, JURI (art. 37))


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową oraz zasad umorzenia zobowiązań dla niektórych państw członkowskich (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

FEMM, PECH, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

EMPL, ECON, IMCO, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w zakresie stosowania prawa konkurencji (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wsprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (wersja przekształcona) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

JURI

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, uchylającego decyzję nr 1336/97/WE (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

CULT, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/312(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Projekt decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFCO

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD)) - Komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) oraz zmieniającego dyrektywę 98/26/WE (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)) - Komisja ECON - Sprawozdawczyni: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (COM(2011)0290 - C7-0135/2011 - 2011/0138(COD)) - Komisja LIBE - Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD)) - Komisja PECH - Sprawozdawczyni: Diane Dodds (A7-0141/2013)

- Sprawozdanie w sprawie strategii dotyczącej elektronicznego pobierania opłat i systemu winiet dla lekkich pojazdów prywatnych w Europie (2012/2296(INI)) - Komisja TRAN - Sprawozdawca: Jim Higgins (A7-0142/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (COM(2012)0498 - C7-0290/2012 - 2012/0236(COD)) - Komisja PECH - Sprawozdawczyni: Diane Dodds (A7-0146/2013)

- Zalecenie dla wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, dla Rady i dla Komisji w sprawie przeglądu organizacji i funkcjonowania ESDZ w roku 2013 (2012/2253(INI)) - Komisja AFET - Współsprawozdawcy: Elmar Brok i Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre akty ustawodawcze w zakresie statystyk dotyczących rolnictwa i rybołówstwa (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD)) - Komisja AGRI - Sprawozdawca: Paolo De Castro (A7-0148/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania (COM(2011)0032 - C7-0039/2011 - 2011/0023(COD)) - Komisja LIBE - Sprawozdawca: Timothy Kirkhope (A7-0150/2013)

- Sprawozdanie w sprawie budownictwa socjalnego w Unii Europejskiej (2012/2293(INI)) - Komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Karima Delli (A7-0155/2013)

- Sprawozdanie w sprawie poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości: pomoc prawna w sporach transgranicznych (2012/2101(INI)) - Komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

- Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz konsumentów (2012/2133(INI)) - Komisja IMCO - Sprawozdawca: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

- Sprawozdanie w sprawie mobilności kobiet w UE związanej z kształceniem i pracą zawodową (2013/2009(INI)) - Komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

- Sprawozdanie w sprawie milenijnych celów rozwoju – określenie ram po 2015 r. (2012/2289(INI)) - Komisja DEVE - Sprawozdawca: Filip Kaczmarek (A7-0165/2013)

- Sprawozdanie w sprawie unijnej polityki w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa – jak sprostać przyszłym wyzwaniom (2012/2299(INI)) - Komisja TRAN - Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

- Sprawozdanie w sprawie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy: zalecenia dotyczące potrzebnych działań i inicjatyw (sprawozdanie śródokresowe) (2012/2117(INI)) - Komisja CRIM - Sprawozdawca: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wolności prasy i mediów na świecie (2011/2081(INI)) - Komisja AFET - Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamrożenia i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej w Unii Europejskiej (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036(COD)) - Komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

- *Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa oraz rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)) - Komisja ECON - Sprawozdawca: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

- *Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)) - Komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

- *Sprawozdanie w sprawie powołania George Pufana na członka Trybunału Obrachunkowego (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE)) - Komisja CONT - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A7-0181/2013)

- *Sprawozdanie w sprawie powołania Nevena Matesa na członka Trybunału Obrachunkowego (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE)) - Komisja CONT - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A7-0182/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (COM(2012)0617 - C7-0358/2012 - 2012/0295(COD)) - Komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Emer Costello (A7-0183/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013 (COM(2013)0159 - C7-0079/2013 - 2013/0087(COD)) - Komisja AGRI - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jacka Olgierda Kurskiego (2013/2019(IMM)) - Komisja JURI - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A7-0187/2013)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską z drugiej strony (14757/2012 - C7-0369/2012 - 2008/0139(NLE)) - Komisja INTA - Sprawozdawca: David Martin (A7-0190/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Małgorzaty Handzlik (2012/2238(IMM)) - Komisja JURI - Sprawozdawca: Dimitar Stoyanov (A7-0195/2013)

- Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie projektu wytycznych UE dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań (2013/2082(INI)) - Komisja AFET - Sprawozdawczyni: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

- Sprawozdanie w sprawie polityki regionalnej będącej częścią szerszych programów pomocy państwa (2013/2104(INI)) - Komisja REGI - Sprawozdawca: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) oraz Konwencję wykonawczą do układu z Schengen (COM(2011)0118 - C7-0070/2011 - 2011/0051(COD)) - Komisja LIBE - Sprawozdawca: Georgios Papanikolaou (A7-0206/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Alexandra Alvaro (2013/2106(IMM)) - Komisja JURI - Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE)) - Komisja AFCO - Sprawozdawcy: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen (10273/2013 - C7-0160/2013 - 2010/0312(NLE)) - Komisja LIBE - Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

3) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne i uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 (06353/1/2013 - C7-0142/2013 - 2011/0137(COD)) - Komisja IMCO - Sprawozdawca: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylającego dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (05394/1/2013 - C7-0133/2013 - 2011/0156(COD)) - Komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A7-0191/2013)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (przekształcenie) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD)) - Komisja LIBE - Sprawozdawca: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD)) - Komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania statusu ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD)) - Komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)


14. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 23.05.2013

Jean Michel Charliot (nr 0453/2013); László Honti (nr 0454/2013); (nazwisko poufne) (nr 0455/2013); Fabio Mincuzzi (nr 0456/2013); Edward Kasza (Apotheca Pacis) (nr 0457/2013); Louis Feldesi (nr 0458/2013); Янаки Ганчев (НПО „Орлов мост за промяна“) (nr 0459/2013); Laura Marini (nr 0460/2013); Татяна Ботева Мало (nr 0461/2013); Thomas Doorhy (nr 0462/2013); (nazwisko poufne) (nr 0463/2013); Gintautė Misiukaitė (nr 0464/2013); Thierry Lambin (nr 0465/2013); Thierry Lambin (nr 0466/2013); (nazwisko poufne) (nr 0467/2013); (nazwisko poufne) (nr 0468/2013); Sokol Hasani (nr 0469/2013); Koen Roovers (Alter - EU) (nr 0470/2013); Gian Marco Prampolini (LEAL - Lega Antivivisezionista ONLUS) (12437 podpisów) (nr 0471/2013); Robert Collinson (nr 0472/2013); Margaret Treston-Smith in Troisi (nr 0473/2013); Giancarlo Locarni (nr 0474/2013); Craig Sandiford (nr 0475/2013); Alberto Buttini (nr 0476/2013); (nazwisko poufne) (nr 0477/2013); Patrick Le Cam (nr 0478/2013); Maurizio Cancelmo (nr 0479/2013); (nazwisko poufne) (nr 0480/2013); Nadège Bonfils (Collectif O.I.N. Plaine du Var) (nr 0481/2013); Sohail Khan (nr 0482/2013); Edmund A. M. Neugebauer (IFOM - Institute for Research in Operative Medicine, Universität Witten/Herdecke ) (46 podpisów) (nr 0483/2013); Ludwig Schmidt (nr 0484/2013); Heike Werding (nr 0485/2013); Matthias Pochmann (nr 0486/2013); (nazwisko poufne) (nr 0487/2013); Karim Abdelwahed (nr 0488/2013); Steffen Renno (nr 0489/2013); Markus Schickel (nr 0490/2013); Christoph Bilan (nr 0491/2013); Claudia Bratfisch (nr 0492/2013); Argirios Tsorakis (nr 0493/2013); (nazwisko poufne) (nr 0494/2013); Louis Dirickx (nr 0495/2013); (nazwisko poufne) (nr 0496/2013); Ulrich Langner (nr 0497/2013); (nazwisko poufne) (nr 0498/2013); (nazwisko poufne) (nr 0499/2013); Wolfgang Diesel (nr 0500/2013); Raitis Jākobsons (nr 0501/2013); Veneranda Beitane (nr 0502/2013); (nazwisko poufne) (nr 0503/2013); Ana Kulakova (nr 0504/2013); Krystian Salamon (nr 0505/2013); Norbert Mastalerz (Urząd Miasta Tarnobrzeg) (nr 0506/2013); Wiesław Wiśniewski (Stowarzyszenie dzieci ofiar wojny ziemi zamojskiej) (nr 0507/2013); Mateusz Witkowski (nr 0508/2013); Sylwia Maćkowiak (Stowarzyszenie "Nasz dom") (nr 0509/2013); Iwona Hypsior Bak (F.H.U. Iwitrans) (nr 0510/2013); Janina Arasini (nr 0511/2013); Kamil Czernuszewicz (nr 0512/2013); Anna Cartiková (3 podpisów) (nr 0513/2013); Karol Krajčovič (nr 0514/2013); Turko Dezider (nr 0515/2013); Борислав Георгиев (nr 0516/2013); Веселинка Монева (nr 0517/2013); Иван Кузев (nr 0518/2013); Theodoros Pitikaris (nr 0519/2013); Mihail Ioannidis (nr 0520/2013); Eric Moons (nr 0521/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr 0522/2013); Alicja Pietrzyk (20 podpisów) (nr 0523/2013); Pedro Segura Medina (nr 0524/2013); (nazwisko poufne) (nr 0525/2013); Gürz Cengiz (nr 0526/2013); Christian Paul Nelly Jean-Marie Gielen (nr 0527/2013); (nazwisko poufne) (nr 0528/2013); George Gindac (nr 0529/2013); Terence Patrick Bennett (nr 0530/2013); Barry Tyler (nr 0531/2013); (nazwisko poufne) (nr 0532/2013); Coordinamento Associazioni per il Problema del Pisu (10 podpisów) (nr 0533/2013); Martin Mittmann (nr 0534/2013); Luca Calenne (nr 0535/2013); Daniele Del Giudice (nr 0536/2013); Olivier Heloir (nr 0537/2013); Paul Philipp Maeser (nr 0538/2013); Christopher Burns (nr 0539/2013); Fulvio Fiorentini (nr 0540/2013); Fulvio Fiorentini (nr 0541/2013); Ada Busman (nr 0542/2013); Henri Autero (nr 0543/2013); Augusto Scandiuzzi (nr 0544/2013); (nazwisko poufne) (nr 0545/2013).

Dnia 27.05.2013

José Luis Baró Fuentes (nr 0546/2013).


15. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w czerwcu 2013 r. (PE 512.506/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Sprawozdanie Gilles Pargneaux (A7-0337/2012) (pkt 53 PDOJ)
Głos zabrał Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który zwrócił się o odroczenie debaty do sesji lipcowej 2013 r.

Parlament przyjął wniosek.

Program PRISM Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA)
Głos zabrali: Guy Verhofstadt, w imieniu grupy politycznej ALDE, który zwrócił się o wpisanie do porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie inwigilacji obywateli UE przez USA za pośrednictwem internetu (Program PRISM Agencji Bezpieczeństwa Narodowego - NSA), i Hannes Swoboda, który poparł ten wniosek.
Parlament przyjął wniosek, a w miejsce sprawozdania Gilles Pargneaux (A7-0337/2012) do porządku obrad zostało wpisane oświadczenie, po którym nastąpi tura wypowiedzi mówców z grup politycznych.

Sprawozdanie Carlos Coelho (A7-0226/2012) (pkt 130 PDOJ)
Głos zabrał Carlos Coelho, w imieniu grupy politycznej PPE, który – w celu uwzględnienia porozumienia zawartego z Radą i Komisją w tej sprawie i umożliwienia głosowania w komisji w dniu dzisiejszym nad nowym tekstem dostosowanym do nowych okoliczności – zwrócił się o odesłanie do komisji swojego sprawozdania zgodnie z art. 175 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek.

Środa

Sprawozdanie Timothy Kirkhope (A7-0150/2013) (pkt 143 PDOJ)
Głos zabrali: Timothy Kirkhope, w imieniu grupy ECR, który zwrócił się o odesłanie do komisji swojego sprawozdania zgodnie z art. 175 Regulaminu, Axel Voss, który poparł ten wniosek, i Jan Philipp Albrecht, który się mu sprzeciwił.

W GE (przy 143 głosach za, 83 głosach przeciw, 9 wstrzymujących się), Parlament przyjął wniosek.

Czwartek

Sprawozdania Giovanni La Via (pkt 120 PDOJ) i Reimer Böge (pkt 119 PDOJ)
Wobec braku porozumienia na szczeblu Rady oba sprawozdania nie zostały jeszcze przyjęte przez Komisję Budżetową, lecz pozostają wpisane do porządku obrad w razie, gdyby Rada osiągnęła porozumienie.
Głos zabrał Giovanni La Via.

°
° ° °

Głos zabrał Philip Claeys, który zaproponował w odniesieniu do oświadczenia Catherine Ashton w sprawie sytuacji w Turcji (pkt 165 PDOJ), by zaprosić do debaty również Štefana Füle (członka Komisji odpowiedzialnego za rozszerzenie i politykę sąsiedztwa) (Przewodniczący zakomunikował, że przekaże zaproszenie).

Głos zabrali: Bernd Posselt, który pragnął potwierdzenia, że przystąpienie Chorwacji do Unii jest zagwarantowane niezależnie od stanowiska Rady w kwestii budżetu (Przewodniczący zapewnił go o tym i ponowił krytyczne uwagi pod adresem Rady), i Francesco Enrico Speroni, również w sprawie przystąpienia Chorwacji do Unii.

Głos zabrał Jean-Pierre Audy w sprawie przebiegu uroczystych posiedzeń.

Głos zabrał Giovanni La Via w sprawie wypowiedzi Francesca Enrica Speroniego.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


16. Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (debata)

Sprawozdanie w sprawie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy: zalecenia dotyczące potrzebnych działań i inicjatyw (sprawozdanie śródokresowe) [2012/2117(INI)] - Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy. Sprawozdawca: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

Salvatore Iacolino przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Véronique Mathieu Houillon w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie Krisztiny Morvai zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Tadeusz Zwiefka, Rita Borsellino, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, James Nicholson, Jaroslav Paška, Dimitar Stoyanov, Barbara Weiler, Bill Newton Dunn, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inés Ayala Sender, Monica Luisa Macovei, Iliana Malinova Iotova i Emer Costello.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mojca Kleva Kekuš, Anneli Jäätteenmäki, João Ferreira i Monika Smolková.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Salvatore Iacolino.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.12 protokołu z dnia 11.6.2013.


17. Minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) [2011/0152(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

Elisabeth Morin-Chartier przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Csaba Őry w imieniu grupy PPE, Sylvana Rapti w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Georgios Toussas w imieniu grupy GUE/NGL, Sari Essayah, Evelyn Regner, Michèle Rivasi, Milan Cabrnoch, Peter Liese i Antigoni Papadopoulou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Gaetano Cofferati, Frédérique Ries i Andreas Mölzer.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: László Andor i Elisabeth Morin-Chartier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 11.6.2013.


18. Pakiet dotyczący inwestycji społecznych na rzecz wzrostu i spójności (debata)

Pytanie ustne (O-000057/2013), które Komisji zadała Pervenche Berès w imieniu Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w sprawie komunikatu Komisji pt. "Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020" (COM(2013)0083) (2013/2607(RSP)) (B7-0207/2013)

Pervenche Berès rozwinęła pytanie.

László Andor (członek Komisji) odpowiedział na pytanie

Głos zabrali: Csaba Őry w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie Krisztiny Morvai zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”, Tadeusz Cymański w imieniu grupy EFD, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Sylvana Rapti, Edite Estrela, Regina Bastos, Alejandro Cercas, który odpowiedział również na pytanie Sergia Gutiérreza Prieto zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”, Jan Olbrycht i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, która odpowiedziała również na pytanie Pervenche Berès zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”, Mojca Kleva Kekuš, Marian Harkin, Malika Benarab-Attou, Erik Bánki, Andreas Mölzer i Krisztina Morvai.

Głos zabrał László Andor.

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès w imieniu Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie komunikatu Komisji pt. „Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020” (2013/2607(RSP)) (B7-0255/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.17 protokołu z dnia 12.6.2013.


19. Egzekwowanie przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej (debata) ***II

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne i uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 [2011/0137(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

Jürgen Creutzmann przedstawił zalecenie.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Małgorzata Handzlik w imieniu grupy PPE, Anna Hedh w imieniu grupy S&D, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt i Theodor Dumitru Stolojan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Phil Prendergast, Amelia Andersdotter, Sari Essayah i Josefa Andrés Barea.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Jürgen Creutzmann.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 11.6.2013.


20. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Claudette Abela Baldacchino, Pat the Cope Gallagher, Indrek Tarand, Paul Murphy, Monika Panayotova, Ricardo Cortés Lastra, Ildikó Gáll-Pelcz, Corina Creţu, Michael Gahler, Vojtěch Mynář, Ana Miranda, Andrey Kovatchev, Katarína Neveďalová, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Muñiz De Urquiza, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Martin Ehrenhauser, Georgios Papanikolaou, Monica Luisa Macovei, Salvador Sedó i Alabart, Bruno Gollnisch, Angelika Niebler, Maria Eleni Koppa, Monika Hohlmeier i Alexander Mirsky.


21. Nowa strategia na rzecz europejskiej polityki ochrony konsumentów (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie nowej strategii na rzecz europejskiej polityki ochrony konsumentów [2012/2133(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

Vicente Miguel Garcés Ramón dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Ana Miranda, João Ferreira, Olga Sehnalová, Ildikó Gáll-Pelcz, Phil Prendergast, Erik Bánki i María Irigoyen Pérez.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 11.6.2013.


22. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na poniższe tematy:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (przekształcenie) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: LIBE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro dnia 11 czerwca 2013 r.


23. Mieszkalnictwo socjalne w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie mieszkalnictwa socjalnego w Unii Europejskiej [2012/2293(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Karima Delli (A7-0155/2013)

Karima Delli dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Marije Cornelissen, Claudio Morganti, Csaba Sógor, Alejandro Cercas, Inês Cristina Zuber, Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Miranda, Dimitar Stoyanov, który odpowiedział również na pytanie Karimy Delli zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Jaroslav Paška i Sari Essayah.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 11.6.2013.


24. Mobilność związana z kształceniem i pracą zawodową kobiet w UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie mobilności związanej z kształceniem i pracą zawodową kobiet w UE [2013/2009(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

Licia Ronzulli dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Elena Băsescu, Katarína Neveďalová i Zita Gurmai.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: 11 czerwca 2013 r.


25. Pomoc prawna w rozstrzyganiu transgranicznych sporów cywilnych i handlowych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości: pomoc prawna w rozstrzyganiu transgranicznych sporów cywilnych i handlowych [2012/2101(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

Tadeusz Zwiefka dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Oldřich Vlasák.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: 11 czerwca 2013 r.


26. Polityka regionalna, która stanowi element programów pomocy państwa o szerokim zasięgu (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie polityki regionalnej, która stanowi element programów pomocy państwa o szerokim zasięgu [2013/2104(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

Oldřich Vlasák dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Mojca Kleva Kekuš, Erik Bánki, João Ferreira i Elena Băsescu.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.18 protokołu z dnia 12.6.2013.


27. Strategia wdrożenia europejskiej usługi opłaty elektronicznej i system winiet dla lekkich pojazdów prywatnych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie strategii wdrożenia europejskiej usługi opłaty elektronicznej i systemu winiet dla lekkich pojazdów prywatnych [2012/2296(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jim Higgins (A7-0142/2013)

Jim Higgins dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Spyros Danellis, Jaroslav Paška i João Ferreira.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 11.6.2013.


28. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 512.506/OJMA).


29. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.05.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Renate, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności