Index 
Proces-verbal
PDF 256kWORD 243k
Luni, 10 iunie 2013 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţiile Preşedintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 4.Componenţa Parlamentului
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Componenţa grupurilor politice
 7.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 8.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2014
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Depunere de documente
 14.Petiţii
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Crima organizată, corupţia şi spălarea de bani (dezbatere)
 17.Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) ***I (dezbatere)
 18.Investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii (dezbatere)
 19.Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale (dezbatere) ***II
 20.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 21.O nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni (prezentare succintă)
 22.Poziţiile Consiliului în prima lectură
 23.Locuinţele sociale din Uniunea Europeană (prezentare succintă)
 24.Mobilitatea educaţională şi profesională a femeilor (prezentare succintă)
 25.Îmbunătățirea accesului la justiție: asistența judiciară acordată în litigiile civile și comerciale transfrontaliere (prezentare succintă)
 26.Politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului (prezentare succintă)
 27.Un serviciu de taxare rutieră electronică şi un sistem de viniete pentru vehiculele private uşoare (prezentare succintă)
 28.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 29.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.


2. Declaraţiile Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declarație prin care își exprimă compasiunea pentru numeroasele victime ale inundațiilor din Europa și solidaritatea față de zecile de mii de persoane evacuate. Mulțumind tuturor voluntarilor care și-au adus contribuția în acest context, Președintele a precizat că situația rămâne foarte gravă și impune ajutoare rapide. Preşedintele a subliniat, de asemenea, importanța acțiunilor preventive.

Preşedintele a reamintit festivitățile care vor avea loc pe 1 iulie 2013, dată la care Croația se va alătura Uniunii Europene, devenind astfel al 28-lea stat membru. Președintele a invitat deputații să i se alăture lui și Președintelui Parlamentului Croației, Josip Leko, cu ocazia ceremoniei de primire care va avea loc în prima zi a perioadei de sesiune din iulie.

°
° ° °

A intervenit Daniel Cohn-Bendit, care, la invitația Președintelui, i-a prezentat scuze lui Herbert Reul pentru afirmațiile vexante pe care le-a făcut despre acesta din urmă în timpul ședinței din 23 mai 2013.


3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

A intervenit Sonia Alfano, pentru a aduce un omagiu lui Giuseppe la Rosa, căpitan în armata italiană mort în Afganistan pentru a-și proteja tovarășii de arme.


4. Componenţa Parlamentului

Autoritățile competente bulgare au comunicat numirea lui Kristian Vigenin în funcția de Ministru al afacerilor externe, cu efecte de la 29 mai 2013 și alegerea Marusyei Ivanova Lyubcheva pentru a-l înlocui, cu efecte din 7 iunie 2013.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin sufragiu universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat vacanța locului lui Kristian Vigenin începând cu 29 mai 2013 și a luat act de alegerea Marusyei Ivanova Lyubcheva ca deputată în Parlamentul European începând cu 7 iunie 2013.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Marusya Ivanova Lyubcheva se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


5. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a decis validarea mandatelor următorilor deputați:

- Susy De Martini, Fabrizio Bertot şi Franco Bonanini, cu efecte de la 12 aprilie 2013;

- Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi şi Roberta Metsola, cu efecte de la 25 aprilie 2013;

- Franco Frigo, cu efecte de la 7 mai 2013.


6. Componenţa grupurilor politice

Mario Borghezio s-a alăturat deputaților neafiliați începând cu 3 iunie 2013.


7. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului PPE, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Delegaţia pentru relaţiile cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru şi Kosovo : Roberta Metsola

°
° ° °

A intervenit Mario Borghezio, pentur a informa că a depus o acțiune în anulare împotriva deciziei EFD în ceea ce-l privește.


8. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2014

Conferința Președinților, în ședința de joi, 6 iunie 2013, a adoptat proiectul de calendar pentru perioadele de sesiune din anul parlamentar 2014, după cum urmează:

- 13 - 16 ianuarie

- 3 - 6 februarie

- 24 - 27 februarie

- 10 - 13 martie

- 2 - 3 aprilie

- 14 - 17 aprilie

- 1 - 3 iulie (sesiune constitutivă)

- 14 - 17 iulie

- 15 - 18 septembre

- 8 - 9 octombrie

- 20 - 23 octombrie

- 12 -13 noiembrie

- 24 - 27 noiembrie

- 15 - 18 decembrie

Termenul de depunere a amendamentelor a fost fixat pentru marți,11 iunie 2013 la 12.00.
Votarea va avea loc miercuri, 12 iunie 2013 la 11.30.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 450/2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat) în ceea ce priveşte data aplicării (00023/2013/LEX - C7-0159/2013 - 2013/0104(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii şi importurile în Uniune de câini, pisici şi dihori domestici (00010/2013/LEX - C7-0158/2013 - 2012/0040(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 552/97 al Consiliului de retragere temporară a beneficiului preferinţelor tarifare generalizate al Myanmar/Birmania (00012/2013/LEX - C7-0157/2013 - 2012/0251(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 (00009/2013/LEX - C7-0156/2013 - 2012/0039(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere offshore și de modificare a Directivei 2004/35/CE (00008/2013/LEX - C7-0155/2013 - 2011/0309(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice (reformare) (00016/2013/LEX - C7-0154/2013 - 2011/0358(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă (00007/2013/LEX - C7-0153/2013 - 2011/0130(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 al Consiliului privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor (00076/2012/LEX - C7-0152/2013 - 2011/0364(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale şi înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutăţii şi de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE şi 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 şi (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (00034/2013/LEX - C7-0151/2013 - 2011/0156(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (00027/2013/LEX - C7-0150/2013 - 2011/0137(COD)).


10. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-000040/2013) adresată de Eva Joly, în numele Comisia pentru dezvoltare și Elmar Brok, în numele Comisia pentru afaceri externe, adresată Consiliului: Reconstrucția și democratizarea Republicii Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0205/2013);

- (O-000041/2013) adresată de Eva Joly, în numele Comisia pentru dezvoltare și Elmar Brok, în numele Comisiei pentru afaceri externe, adresată Comisiei: Reconstrucția și democratizarea Republicii Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0206/2013);

- (O-000057/2013) adresată de Pervenche Berès, în numele Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, adresată Comisiei: Comunicarea Comisiei intitulată "Către investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii - inclusiv implementarea Fondului social european pentru perioada 2014-2020" (COM(2013)0083) (2013/2607(RSP)) (B7-0207/2013);

- (O-000063/2013) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, adresată Consiliului: Absența progreselor în dosarele Consiliului privind serviciile financiare (2013/2658(RSP)) (B7-0208/2013);

- (O-000065/2013) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, adresată Comisiei: Intârziere în adoptarea de către Comisie a propunerilor privind serviciile financiare (2013/2658(RSP)) (B7-0209/2013).


11. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Acord-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă parte;

- Acord-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte .


12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 16 mai 2013)

AFET

- Raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună în 2012 (2013/2081(INI))
(aviz: BUDG)

ECON

- Raportul anual pe 2012 al Băncii Centrale Europene (2013/2076(INI))

- Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2013/2075(INI))

JURI

- Adecvarea reglementărilor UE şi subsidiaritatea şi proporţionalitatea - Al 19-lea raport „O mai bună legiferare” pe anul 2011 (COM(2012)0746COM(2012)0373) - (2013/2077(INI))
(aviz: AFCO, REGI)

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

- Situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2012) (2013/2078(INI))
(aviz: PETI, FEMM, EMPL)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 42 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 16 mai 2013)

ENVI

- Drepturile Parlamentului în cadrul procedurii de numire a viitorilor directori executivi ai Agenţiei Europene de Mediu - modificarea articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (2013/2089(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 18 aprilie 2013)

AFET

- Corupţia în sectorul public şi în cel privat: impactul asupra drepturilor omului în ţările terţe (2013/2074(INI))
(aviz: DEVE)

CULT

- Punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret 2010-2012 (COM(2012)0495) - (2013/2073(INI))
(aviz: FEMM, ENVI, EMPL, REGI)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 16 mai 2013)

AFCO

- Îmbunătăţirea modalităţilor practice de organizare a alegerilor europene din 2014 (COM(2013)0126COM(2013)1303) - (2013/2102(INI))

AGRI

- Viitorul sectorului horticulturii în Europa - strategii de creştere (2013/2100(INI))

- Cultivarea plantelor: opţiuni pentru creşterea calităţii şi a recoltelor (2013/2099(INI))

- Marca de calitate regională: cele mai bune practici în economia rurală (2013/2098(INI))
(aviz: TRAN, REGI)

- Menţinerea producţiei de lapte în zonele montane, defavorizate şi ultraperiferice după expirarea cotei de lapte (2013/2097(INI))

- Viitorul micilor exploataţii agricole (2013/2096(INI))

DEVE

- Eforturile comunităţii internaţionale în domeniul dezvoltării şi al „construirii statului” în Sudanul de Sud (2013/2090(INI))
(aviz: AFET)

ENVI

- Criza alimentară, fraude în lanţul alimentar şi ţinerea sub control a acestora (2013/2091(INI))
(aviz: AGRI, IMCO)

- Raport de punere în aplicare 2013: Dezvoltarea şi aplicarea tehnologiei de captare şi stocare a dioxidului de carbon în Europa (2013/2079(INI))

FEMM

- Exploatarea sexuală şi prostituţia şi impactul lor asupra egalităţii între femei şi bărbaţi (2013/2103(INI))
(aviz: DEVE)

IMCO

- Un plan european de acţiune în domeniul comerţului cu amănuntul în avantajul tuturor actorilor (COM(2013)0036) - (2013/2093(INI))
(aviz: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

ITRE

- Politica industrială spațială a UE - valorificarea potențialului de creștere economică în sectorul spațial (COM(2013)0108) - (2013/2092(INI))
(aviz: AFET, INTA, IMCO)

- Raport privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicaţiile electronice (2013/2080(INI))
(aviz: IMCO)

PECH

- Cunoștințe privind mediul marin 2020: O mai bună cartografiere a fundului mărilor şi oceanelor pentru activitatea de pescuit (COM(2012)0473) - (2013/2101(INI))

REGI

- Politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului (2013/2104(INI))
(aviz: EMPL, ECON)

- Starea de pregătire a statelor membre ale Uniunii Europene pentru începerea cu succes şi la timp a noii perioade de programare a politicii de coeziune (2013/2095(INI))
(aviz: BUDG)

- Specializare inteligentă: crearea unor reţele de centre de excelenţă pentru o politică de coeziune eficace (2013/2094(INI))

Schimbare de titlu

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 16 mai 2013)

AFET

- Nou titlu pentru Raportul din proprie inițiativă INI 2012/2253 : "Recomandare adresată Înaltei Reprezentante a Uniunii pentur afaceri externe și politica de securitate și Vicepreşedintă a Comisiei Europene, precum și Consiliului și Comisiei, privind revizuirea din 2013 a organizării și funcționării SEAE"

Comisii asociate (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 16 mai 2013)

REGI

- Politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului (2013/2104(INI))
(aviz: EMPL, ECON)
Comisii asociate REGI, ECON

IMCO

- Desemnarea unui nou membru al Comisiei Europene - comisarul croat Neven Mimica (HR) (N7-0062/2013 - C7-0118/2013 - 2013/0806(NLE))

(aviz: ENVI)
Comisii asociate IMCO, ENVI

Procedură cu reuniuni comune ale comisiilor (articolul 51 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 16 mai 2013)

- Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD))
comisii: CONT, LIBE
(aviz: JURI, ECON, JURI (articolul 37))


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară, precum și la normele privind dezangajarea pentru anumite state membre (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

REGI

aviz :

FEMM, PECH, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL, ECON, IMCO, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei garanții UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiunile de finanțare care sprijină proiectele de investiții în afara Uniunii (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea unui acord între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în domeniul aplicării legislaţiilor acestora în domeniul concurenţei (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (Reformare) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

CULT

aviz :

JURI

- Propunere modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind o serie de orientări pentru rețelele de telecomunicații transeuropene și de abrogare a Deciziei 1336/97/CE (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

CULT, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, REGI

-Proiect de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de evaluare pentru controlul aplicării acqui-ului Schengen ((10273/2013 – C7-0160/2013-2010/312(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

- Proiect de decizie a Consiliului European de stabilire a componenţei Parlamentului European (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE))

retrimis

fond :

AFCO

2) de către comisiile parlamentare

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD)) - IMCO - Raportoare: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și depozitarii centrali de instrumente financiare (Central Securities Depositories – CSD) și de modificare a Directivei 98/26/CE (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)) - ECON - Raportoare: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (COM(2011)0290 - C7-0135/2011 - 2011/0138(COD)) - LIBE - Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD)) - PECH - Raportoare: Diane Dodds (A7-0141/2013)

- Raport referitor la o strategie privind un serviciu de taxare rutieră electronică și un sistem de viniete pentru vehiculele private ușoare în Europa 2012/2296(INI)) - TRAN - Raportor: Jim Higgins (A7-0142/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (COM(2012)0498 - C7-0290/2012 - 2012/0236(COD)) - PECH - Raportoare: Diane Dodds (A7-0146/2013)

- Recomandare adresată Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Vicepreședinte al Comisiei Europene, Consiliului și Comisiei privind revizuirea în 2013 a organizării și funcționării SEAE (2012/2253(INI)) - AFET Caraportori: Elmar Brok și Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor acte normative din domeniul statisticilor privind agricultura și pescuitul (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD)) - AGRI - Raportor: Paolo De Castro (A7-0148/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, cercetarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave (COM(2011)0032 - C7-0039/2011 - 2011/0023(COD)) - LIBE - Raportor: Timothy Kirkhope (A7-0150/2013)

- Raport referitor la locuințele sociale din Uniunea Europeană (2012/2293(INI)) - EMPL - Raportoare: Karima Delli (A7-0155/2013)

- Raport referitor la îmbunătățirea accesului la justiție: asistența judiciară acordată în litigiile civile și comerciale transfrontaliere 2012/2101(INI)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

- Raport referitor la o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni (2012/2133(INI)) - IMCO - Raportor: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

- Raport referitor la mobilitatea educațională și profesională a femeilor în UE (2013/2009(INI)) - FEMM - Raportoare: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

- Raport referitor la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – definirea cadrului post-2015 (2012/2289(INI)) - DEVE - Raportor: Filip Kaczmarek (A7-0165/2013)

- Raport referitor la politica externă a UE în domeniul aviației – abordarea provocărilor viitoare 2012/2299(INI)) - TRAN - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

- Raport referitor la crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun (raport intermediar) (2012/2117(INI)) - CRIM - Raportor: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

- Raport referitor la libertatea presei și a mass-mediei în lume (2011/2081(INI)) - AFET - Raportoare: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și confiscarea beneficiilor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036(COD)) - LIBE - Raportoare: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

- *Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale și a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)) - ECON - Raportor: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

- *Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)) - ECON - Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

- *Raport referitor la propunerea de numire a lui George Pufan ca membru al Curții de Conturi (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE)) - CONT - Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0181/2013)

- *Raport privind propunerea de numire a lui Neven Mates ca membru al Curții de Conturi (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE)) - CONT - Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0182/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (COM(2012)0617 - C7-0358/2012 - 2012/0295(COD)) - EMPL - Raportoare: Emer Costello (A7-0183/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul calendaristic 2013 (COM(2013)0159 - C7-0079/2013 - 2013/0087(COD)) - AGRI - Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Jacek Olgierd Kurski (2013/2019(IMM)) - JURI - Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0187/2013)

- ***Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului interimar în vederea semnării unui Acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și țările din Africa Centrală, pe de altă parte (14757/2012 - C7-0369/2012 - 2008/0139(NLE)) - INTA - Raportor: David Martin (A7-0190/2013)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității Małgorzatei Handzlik (2012/2238(IMM)) - JURI - Raportor: Dimitar Stoyanov (A7-0195/2013)

- Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European referitoare la proiectul de Orientări ale UE privind promovarea și protejarea libertății religioase și a convingerilor (2013/2082(INI)) - AFET - Raportoare: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

- Raport referitor la politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de ajutoare de stat (2013/2104(INI)) - REGI - Raportor: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) și a Convenției de aplicare a acordului Schengen (COM(2011)0118 - C7-0070/2011 - 2011/0051(COD)) - LIBE - Raportor: Georgios Papanikolaou (A7-0206/2013)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Alexander Alvaro (2013/2106(IMM)) - JURI - Raportoare: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

- ***Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE)) - AFCO - Raportoare: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

- *Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (10273/2013 - C7-0160/2013 - 2010/0312(NLE)) - LIBE - Raportor: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

3) recomandări pentru a doua lectură

- ***IIRecomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (06353/1/2013 - C7-0142/2013 - 2011/0137(COD)) - IMCO - Raportor: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

***IIRecomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (05394/1/2013 - C7-0133/2013 - 2011/0156(COD)) - ENVI - Raportoare: Frédérique Ries (A7-0191/2013)

***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD)) - LIBE - Raportor: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD)) - LIBE - Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD)) - LIBE - Raportoare: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)


14. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

23.05.2013

Jean Michel Charliot (nr. 0453/2013); László Honti (nr. 0454/2013); (nume confidențial) (nr. 0455/2013); Fabio Mincuzzi (nr. 0456/2013); Edward Kasza (Apotheca Pacis) (nr. 0457/2013); Louis Feldesi (nr. 0458/2013); Янаки Ганчев (НПО „Орлов мост за промяна“) (nr. 0459/2013); Laura Marini (nr. 0460/2013); Татяна Ботева Мало (nr. 0461/2013); Thomas Doorhy (nr. 0462/2013); (nume confidențial) (nr. 0463/2013); Gintautė Misiukaitė (nr. 0464/2013); Thierry Lambin (nr. 0465/2013); Thierry Lambin (nr. 0466/2013); (nume confidențial) (nr. 0467/2013); (nume confidențial) (nr. 0468/2013); Sokol Hasani (nr. 0469/2013); Koen Roovers (Alter - EU) (nr. 0470/2013); Gian Marco Prampolini (LEAL - Lega Antivivisezionista ONLUS) (12437 semnături) (nr. 0471/2013); Robert Collinson (nr. 0472/2013); Margaret Treston-Smith in Troisi (nr. 0473/2013); Giancarlo Locarni (nr. 0474/2013); Craig Sandiford (nr. 0475/2013); Alberto Buttini (nr. 0476/2013); (nume confidențial) (nr. 0477/2013); Patrick Le Cam (nr. 0478/2013); Maurizio Cancelmo (nr. 0479/2013); (nume confidențial) (nr. 0480/2013); Nadège Bonfils (Collectif O.I.N. Plaine du Var) (nr. 0481/2013); Sohail Khan (nr. 0482/2013); Edmund A. M. Neugebauer (IFOM - Institute for Research in Operative Medicine, Universität Witten/Herdecke) (46 semnături) (nr. 0483/2013); Ludwig Schmidt (nr. 0484/2013); Heike Werding (nr. 0485/2013); Matthias Pochmann (nr. 0486/2013); (nume confidențial) (nr. 0487/2013); Karim Abdelwahed (nr. 0488/2013); Steffen Renno (nr. 0489/2013); Markus Schickel (nr. 0490/2013); Christoph Bilan (nr. 0491/2013); Claudia Bratfisch (nr. 0492/2013); Argirios Tsorakis (nr. 0493/2013); (nume confidențial) (nr. 0494/2013); Louis Dirickx (nr. 0495/2013); (nume confidențial) (nr. 0496/2013); Ulrich Langner (nr. 0497/2013); (nume confidențial) (nr. 0498/2013); (nume confidențial) (nr. 0499/2013); Wolfgang Diesel (nr. 0500/2013); Raitis Jākobsons (nr. 0501/2013); Veneranda Beitane (nr. 0502/2013); (nume confidențial) (nr. 0503/2013); Ana Kulakova (nr. 0504/2013); Krystian Salamon (nr. 0505/2013); Norbert Mastalerz (Urząd miasta Tarnobrzega) (nr. 0506/2013); Wiesław Wiśniewski (Stowarzyszenie dzieci ofiar wojny ziemi zamojskiej) (nr. 0507/2013); Mateusz Witkowski (nr. 0508/2013); Sylwia Mackowiak (Stowarzyszenie "Nasz dom") (nr. 0509/2013); Iwona Hypsior Bak (F.H.U. Iwitrans) (nr. 0510/2013); Janina Arasini (nr. 0511/2013); Kamil Czernuszewicz (nr. 0512/2013); Anna Cartiková (3 semnături) (nr. 0513/2013); Karol Krajčovič (nr. 0514/2013); Turko Dezider (nr. 0515/2013); Борислав Георгиев (nr. 0516/2013); Веселинка Монева (nr. 0517/2013); Иван Кузев (nr. 0518/2013); Theodoros Pitikaris (nr. 0519/2013); Mihail Ioannidis (nr. 0520/2013); Eric Moons (nr. 0521/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0522/2013); Alicja Pietrzyk (20 semnături) (nr. 0523/2013); Pedro Segura Medina (nr. 0524/2013); (nume confidențial) (nr. 0525/2013); Gürz Cengiz (nr. 0526/2013); Christian Paul Nelly Jean-Marie Gielen (nr. 0527/2013); (nume confidențial) (nr. 0528/2013); George Gindac (nr. 0529/2013); Terence Patrick Bennett (nr. 0530/2013); Barry Tyler (nr. 0531/2013); (nume confidențial) (nr. 0532/2013); Coordinamento Associazioni per il Problema del Pisu (10 semnături) (nr. 0533/2013); Martin Mittmann (nr. 0534/2013); Luca Calenne (nr. 0535/2013); Daniele Del Giudice (nr. 0536/2013); Olivier Heloir (nr. 0537/2013); Paul Philipp Maeser (nr. 0538/2013); Christopher Burns (nr. 0539/2013); Fulvio Fiorentini (nr. 0540/2013); Fulvio Fiorentini (nr. 0541/2013); Ada Busman (nr. 0542/2013); Henri Autero (nr. 0543/2013); Augusto Scandiuzzi (nr. 0544/2013); (nume confidențial) (nr. 0545/2013).

27.05.2013

José Luis Baró Fuentes (nr. 0546/2013).


15. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din iunie 2013 (PE 512.506/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marţi

Raport Gilles Pargneaux (A7-0337/2012) (Punctul 53 din PODZ)
A intervenit Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, care a solicitat amânarea dezbaterii pentru perioada de sesiune din iulie 2013.

Parlamentul a aprobat cererea.

Programul PRISM al NSA
Au intervenit: Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a solicitat înscrierea pe ordinea de zi a unei declarații a Comisiei pentru urmărirea pe internet a cetățenilor UE de către Statele Unite (Programul PRISM al Agenției pentru securitate națională– NSA), și Hannes Swoboda, care s-a pronunțat în favoarea cererii.
Parlamentul a aprobat cererea și declarația a fost înscrisă pe ordinea de zi în locul raportului Gilles Pargneaux (A7-0337/2012), care va fi urmată de o serie de intervenții ale unor vorbitori din cadrul grupurilor politice.

Raport Carlos Coelho (A7-0226/2012) (Punctul 130 din PODZ)
A intervenit Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, care, pentru a ține cont de acordul încheiat cu Consiliul și Comisia pe această temă și a permite astfel votarea în comisie, în seara respectivă, a unui nou text, adaptat noilor condiții, a solicitat retrimiterea la comisie a raportului, în conformitate cu articolul 175 din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat cererea.

Miercuri

Raport Timothy Kirkhope (A7-0150/2013) (Punctul 143 din PDOZ)
Au intervenit: Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a solicitat retrimiterea la comisie a raportului, în conformitate cu articolul 175 din Regulamentul de procedură, Axel Voss, pentru a susține solicitarea și Jan Philipp Albrecht, pentru a se opune.

Cu VE (143 pentru, 83 împotrivă, 9 abţineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Joi

Rapoartele Giovanni La Via (Punctul 120 din PDOZ) și Reimer Böge (Punctul 119 din PDOZ),
În absența unui acord la nivelul Consiliului, cele două rapoarte nu au fost adoptate în Comisia pentru bugete, dar rămân înscrise pe ordinea de zi, în eventualitatea că se va ajunge la un acord în cadrul Consiliului.
A intervenit Giovanni La Via.

°
° ° °

A intervenit Philip Claeys care a propus, în legătură cu declarația lui Catherine Ashton privind situația din Turcia (Punctul 165 din PDOZ), să fie invitat la dezbatere și Štefan Füle (membru al Comisiei pentru extindere și politica europeană de vecinătate) (Preşedintele a anunțat că va transmite cererea) .

Au intervenit: Bernd Posselt, care a dorit să aibă confirmarea că aderarea Croației este garantată, indiferent de poziția Consiliului privind chestiunea bugetară (Preşedintele l-a asigurat că așa va fi și și-a reiterat criticile la adresa Consiliului) și Francesco Enrico Speroni, de asemenea privind aderarea Croației.

A intervenit Jean-Pierre Audy, cu privire la desfășurarea ședințelor solemne.

A intervenit Giovanni La Via, cu privire la intervenția lui Francesco Enrico Speroni.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


16. Crima organizată, corupţia şi spălarea de bani (dezbatere)

Raport referitor la crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun (raport intermediar) [2012/2117(INI)] - Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani. Raportor: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

Salvatore Iacolino şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Véronique Mathieu Houillon, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Gerard Batten, în numele Grupului EFD, Cornelis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Andrew Henry William Brons, neafiliat, Tadeusz Zwiefka, Rita Borsellino, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, James Nicholson, Jaroslav Paška, Dimitar Stoyanov, Barbara Weiler, Bill Newton Dunn, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inés Ayala Sender, Monica Luisa Macovei, Iliana Malinova Iotova şi Emer Costello.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mojca Kleva Kekuš, Anneli Jäätteenmäki, João Ferreira şi Monika Smolková.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Salvatore Iacolino.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.12 al PV din 11.6.2013.


17. Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] [2011/0152(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

Elisabeth Morin-Chartier şi-a prezentat raportul.

A intervenit László Andor (membru al Comisiei).

Au intervenit: Csaba Őry, în numele Grupului PPE, Sylvana Rapti, în numele Grupului S&D, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Georgios Toussas, în numele Grupului GUE/NGL, Sari Essayah, Evelyn Regner, Michèle Rivasi, Milan Cabrnoch, Peter Liese şi Antigoni Papadopoulou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sergio Gaetano Cofferati, Frédérique Ries şi Andreas Mölzer.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: László Andor şi Elisabeth Morin-Chartier.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 al PV din 11.6.2013.


18. Investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000057/2013) adresată de Pervenche Berès, în numele Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, adresată Comisiei: Comunicarea Comisiei intitulată "Către investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii - inclusiv implementarea Fondului social european pentru perioada 2014-2020" (COM(2013)0083) (2013/2607(RSP)) (B7-0207/2013)

Pervenche Berès a dezvoltat întrebarea.

László Andor (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare

Au intervenit: Csaba Őry, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, Tadeusz Cymański, în numele Grupului EFD, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Thomas Mann, Sylvana Rapti, Edite Estrela, Regina Bastos, Alejandro Cercas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Olbrycht şi Sari Essayah.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Pervenche Berès, Mojca Kleva Kekuš, Marian Harkin, Malika Benarab-Attou, Erik Bánki, Andreas Mölzer şi Krisztina Morvai.

A intervenit László Andor.

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Pervenche Berès, în numele Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, referitoare la Comunicarea Comisiei intitulată „Către investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii - inclusiv implementarea Fondului social european pentru perioada 2014-2020” 2013/2607(RSP) (B7-0255/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.17 al PV din 12.6.2013.


19. Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale (dezbatere) ***II

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului [2011/0137(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

Jürgen Creutzmann a prezentat recomandarea.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Małgorzata Handzlik, în numele Grupului PPE, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt şi Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Phil Prendergast, Amelia Andersdotter, Sari Essayah şi Josefa Andrés Barea.

Au intervenit: Algirdas Šemeta şi Jürgen Creutzmann.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 11.6.2013.


20. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Claudette Abela Baldacchino, Pat the Cope Gallagher, Indrek Tarand, Paul Murphy, Monika Panayotova, Ricardo Cortés Lastra, Ildikó Gáll-Pelcz, Corina Creţu, Michael Gahler, Vojtěch Mynář, Ana Miranda, Andrey Kovatchev, Katarína Neveďalová, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Muñiz De Urquiza, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Martin Ehrenhauser, Georgios Papanikolaou, Monica Luisa Macovei, Salvador Sedó i Alabart, Bruno Gollnisch, Angelika Niebler, Maria Eleni Koppa, Monika Hohlmeier şi Alexander Mirsky.


21. O nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni (prezentare succintă)

Raport referitor la o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni [2012/2133(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

Vicente Miguel Garcés Ramón a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Ana Miranda, João Ferreira, Olga Sehnalová, Ildikó Gáll-Pelcz, Phil Prendergast, Erik Bánki şi María Irigoyen Pérez.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.6 al PV din 11.6.2013.


22. Poziţiile Consiliului în prima lectură

M. le Président a anunţat, în temeiul articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
retrimis fond: LIBE

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
retrimis fond: LIBE

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
retrimis fond: LIBE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe de mâine, 11 iunie 2013..


23. Locuinţele sociale din Uniunea Europeană (prezentare succintă)

Raport referitor la locuințele sociale din Uniunea Europeană [2012/2293(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Karima Delli (A7-0155/2013)

Karima Delli a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Marije Cornelissen, Claudio Morganti, Csaba Sógor, Alejandro Cercas, Inês Cristina Zuber, Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Miranda, Dimitar Stoyanov, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Karima Delli, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Jaroslav Paška şi Sari Essayah.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 12.1 al PV din 11.6.2013.


24. Mobilitatea educaţională şi profesională a femeilor (prezentare succintă)

Raport referitor la mobilitatea educațională și profesională a femeilor în UE [2013/2009(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

Licia Ronzulli a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Elena Băsescu, Katarína Neveďalová şi Zita Gurmai.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 12.2 al PV din 11.6.2013.


25. Îmbunătățirea accesului la justiție: asistența judiciară acordată în litigiile civile și comerciale transfrontaliere (prezentare succintă)

Raport referitor la îmbunătățirea accesului la justiție: asistența judiciară acordată în litigiile civile și comerciale transfrontaliere [2012/2101(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

Tadeusz Zwiefka a făcut prezentarea.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Oldřich Vlasák.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.7 al PV din 11.6.2013.


26. Politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului (prezentare succintă)

Raport referitor la politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului [2013/2104(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

Oldřich Vlasák a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Mojca Kleva Kekuš, Erik Bánki, João Ferreira şi Elena Băsescu.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.18 al PV din 12.6.2013.


27. Un serviciu de taxare rutieră electronică şi un sistem de viniete pentru vehiculele private uşoare (prezentare succintă)

Raport referitor la o strategie privind un serviciu de taxare rutieră electronică și un sistem de viniete pentru vehiculele private ușoare în Europa [2012/2296(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Jim Higgins (A7-0142/2013)

Jim Higgins a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Erik Bánki, Spyros Danellis, Jaroslav Paška şi João Ferreira.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 12.3 al PV din 11.6.2013.


28. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 512.506/OJMA).


29. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.05.

Klaus Welle

Vicepreședinte

Secretar General

Gianni Pittella


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Renate, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat

Aviz juridic - Politica de confidențialitate