Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0295(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0183/2013

Ingivna texter :

A7-0183/2013

Debatter :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Omröstningar :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Röstförklaringar
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Protokoll
Tisdagen den 11 juni 2013 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

5. Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Emer Costello (A7-0183/2013)

Emer Costello redogjorde för sitt betänkande.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Derek Vaughan (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Younous Omarjee (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Marc Tarabella (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Marije Cornelissen (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Csaba Őry för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sergio Gutiérrez Prieto, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Marielle de Sarnez, Elisabeth Schroedter och Patricia van der Kammen.

Talare: Dimitar Stoyanov yttrade sig om förfarandet med "blått kort".

Talare: Sari Essayah, Alejandro Cercas, Niccolò Rinaldi, Dimitar Stoyanov, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Frédéric Daerden, Regina Bastos, Sergio Gutiérrez Prieto och Patrizia Toia.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia Costa, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Claudio Morganti, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jean Lambert, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach och Maria do Céu Patrão Neves.

Talare: László Andor.

(för fortsättningen av debatten: se punkt 7 i protokollet av den 11.6.2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy