Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0242(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0432/2012

Разисквания :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Гласувания :

PV 12/06/2013 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0258

Протокол
Вторник, 11 юни 2013 г. - Страсбург

16. Установяване на стандарти относно приемането на лица, търсещи международна закрила (преработeн текст) ***II - Искане за международна защита, внесено в една от държавите членки от представител на трета страна или лице без гражданство (преработена версия) ***II - Създаване на системата "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци ***I - Предоставяне или отнемане на международна закрила (преработена версия) ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за определяне на стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (преработен текст) [14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

Препоръка за второ четене относно позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст) [15605/3/2012 - C7-0164/2013- 2008/0243(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № […/…] [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство] и за искане на сравнения с данните в „ЕВРОДАК“ от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (преработка) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

Препоръка за второ четене относно позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei и Sylvie Guillaume представиха своите препоръки за второто четене и доклада.

Изказаха се: Lucinda Creighton (Действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Georgios Papanikolaou, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Philip Claeys, независим член на ЕП, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Lorenzo Fontana, Cornelis de Jong, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bruno Gollnisch, Andrew Henry William Brons, Manfred Weber, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Hélène Flautre, Frank Vanhecke, Auke Zijlstra, Véronique Mathieu Houillon, Ioan Enciu и Judith Sargentini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: Mara Bizzotto, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Nikos Chrysogelos, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Carlo Casini, Antigoni Papadopoulou, Hubert Pirker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Dimitrios Droutsas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Salvatore Iacolino, Anna Hedh, Monika Flašíková Beňová, Josef Weidenholzer и Ismail Ertug, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jarosław Leszek Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Maria Corazza Bildt, Ana Miranda, Claudio Morganti, Claudette Abela Baldacchino, Jaroslav Paška, Franz Obermayr и Petru Constantin Luhan.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Lucinda Creighton, Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei и Sylvie Guillaume.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 12.6.2013 г., точка 8.6 от протокола от 12.6.2013 г., точка 8.9 от протокола от 12.6.2013 г. и точка 8.7 от протокола от 12.6.2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност