Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0242(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0432/2012

Συζήτηση :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0258

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

16. Καθορισμός ελάχιστων κανόνων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (Αναδιατύπωση) ***II - Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (Αναδιατύπωση) ***II - Θέσπιση του συστήματος "Eurodac" για τη αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων ***I - Χορήγηση και ανάκληση της διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) [14654/2/2012 - C7-0165/2013- 2008/0244(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) [15605/3/2012 - C7-0164/2013- 2008/0243(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του «EURODAC» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…][για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή] και σχετικά με τις αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα EURODAC που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (αναδιατύπωση) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

Οι Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei και Sylvie Guillaume παρουσιάζουν τις συστάσεις τους για τη δεύτερη ανάγνωση και την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Παπανικολάου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Lorenzo Fontana, Cornelis de Jong, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bruno Gollnisch, Andrew Henry William Brons, Manfred Weber, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Hélène Flautre, Frank Vanhecke, Auke Zijlstra, Véronique Mathieu Houillon, Ioan Enciu και Judith Sargentini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mara Bizzotto, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Νικος Χρυσόγελος, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Carlo Casini, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Hubert Pirker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franz Obermayr, Δημήτριος Δρούτσας, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Salvatore Iacolino, Anna Hedh, Monika Flašíková Beňová, Josef Weidenholzer και Ismail Ertug, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jarosław Leszek Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Maria Corazza Bildt, Ana Miranda, Claudio Morganti, Claudette Abela Baldacchino, Jaroslav Paška, Franz Obermayr και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Lucinda Creighton, Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei και Sylvie Guillaume.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013, σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013, σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013 και σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου