Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0242(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0432/2012

Debatten :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Stemmingen :

PV 12/06/2013 - 8.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0258

Notulen
Dinsdag 11 juni 2013 - Straatsburg

16. Vaststelling van normen voor de opvang van aanvragers van internationale bescherming (herschikking) ***II - Verzoek om internationale bescherming, in een van de lidstaten ingediend door een onderdaan van een derde land of een statenloze (herschikking) ***II - Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ***I - Toekenning en intrekking van internationale bescherming (herschikking) ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) [14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) [15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. […/…] [tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend] en voor verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijking met Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (herschikking) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei en Sylvie Guillaume lichten de aanbeveling voor de tweede lezing en het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papanikolaou, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Lorenzo Fontana, Cornelis de Jong, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bruno Gollnisch, Andrew Henry William Brons, Manfred Weber, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Hélène Flautre, Frank Vanhecke, Auke Zijlstra, Véronique Mathieu Houillon, Ioan Enciu en Judith Sargentini.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mara Bizzotto, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Nikos Chrysogelos, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Carlo Casini, Antigoni Papadopoulou, Hubert Pirker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Dimitrios Droutsas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Salvatore Iacolino, Anna Hedh, Monika Flašíková Beňová, Josef Weidenholzer en Ismail Ertug, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jarosław Leszek Wałęsa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, Ana Miranda, Claudio Morganti, Claudette Abela Baldacchino, Jaroslav Paška, Franz Obermayr en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Lucinda Creighton, Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei en Sylvie Guillaume.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 12.6.2013, punt 8.6 van de notulen van 12.6.2013, punt 8.9 van de notulen van 12.6.2013 en punt 8.7 van de notulen van 12.6.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid