Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0242(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0432/2012

Debaty :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Głosowanie :

PV 12/06/2013 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0258

Protokół
Wtorek, 11 czerwca 2013 r. - Strasburg

16. Ustanowienie norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (przekształcenie) ***II - Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) ***II - Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców ***I - Udzielanie i cofanie statusu ochrony międzynarodowej (przekształcenie) ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (przekształcenie) [14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) [15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu EURODAC do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr […/…] (ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca) oraz w celu występowania o porównanie z danymi EURODAC przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego – i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania statusu ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei i Sylvie Guillaume przedstawili zalecenia do drugiego czytania i sprawozdania.

Głos zabrały: Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Georgios Papanikolaou w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Krisztinę Morvai, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Philip Claeys niezrzeszony, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Lorenzo Fontana, Cornelis de Jong, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Brunona Gollnischa, Andrew Henry William Brons, Manfred Weber, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Hélène Flautre, Frank Vanhecke, Auke Zijlstra, Véronique Mathieu Houillon, Ioan Enciu i Judith Sargentini.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mara Bizzotto, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Nikos Chrysogelos, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Carlo Casini, Antigoni Papadopoulou, Hubert Pirker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Franza Obermayra, Dimitrios Droutsas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Krisztinę Morvai, Salvatore Iacolino, Anna Hedh, Monika Flašíková Beňová, Josef Weidenholzer i Ismail Ertug, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Jarosława Leszka Wałęsę.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt, Ana Miranda, Claudio Morganti, Claudette Abela Baldacchino, Jaroslav Paška, Franz Obermayr i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Lucinda Creighton, Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei i Sylvie Guillaume.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 12.6.2013, pkt 8.6 protokołu z dnia 12.6.2013, pkt 8.9 protokołu z dnia 12.6.2013 i pkt 8.7 protokołu z dnia 12.6.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności