Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0242(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0432/2012

Rozpravy :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 12/06/2013 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0258

Zápisnica
Utorok, 11. júna 2013 - Štrasburg

16. Stanovenie noriem pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) ***II - Žiadosť o medzinárodnú ochranu podanú štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) ***II - Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov ***I - Priznávanie a odnímanie medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) [14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) [15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

Správa o zmenenom a doplnenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov), o možnosti orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných konaniach o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei a Sylvie Guillaume uviedli svoje odporúčania k druhému čítaniu a správe.

Vystúpili títo rečníci: Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papanikolaou v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL, Philip Claeys – nezaradený poslanec, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Lorenzo Fontana, Cornelis de Jong, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch, Andrew Henry William Brons, Manfred Weber, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Hélène Flautre, Frank Vanhecke, Auke Zijlstra, Véronique Mathieu Houillon, Ioan Enciu a Judith Sargentini.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mara Bizzotto, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Nikos Chrysogelos, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Carlo Casini, Antigoni Papadopoulou, Hubert Pirker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Dimitrios Droutsas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Salvatore Iacolino, Anna Hedh, Monika Flašíková Beňová, Josef Weidenholzer a Ismail Ertug, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jarosław Leszek Wałęsa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Maria Corazza Bildt, Ana Miranda, Claudio Morganti, Claudette Abela Baldacchino, Jaroslav Paška, Franz Obermayr a Petru Constantin Luhan.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström, Lucinda Creighton, Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei a Sylvie Guillaume.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 12.6.2013, bod 8.6 zápisnice zo dňa 12.6.2013, bod 8.9 zápisnice zo dňa 12.6.2013 a bod 8.7 zápisnice zo dňa 12.6.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia