Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0242(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0200/2012

Разисквания :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Гласувания :

PV 12/06/2013 - 8.10
CRE 12/06/2013 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0259

Протокол
Вторник, 11 юни 2013 г. - Страсбург

17. Механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген ***I - Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №562/2006 с цел да се предвидят общи правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Renate Weber (A7-0200/2012)

Carlos Coelho и Renate Weber представиха своите доклади.

Изказаха се: Lucinda Creighton (Действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Ioan Enciu, от името на групата S&D, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, и Véronique Mathieu Houillon.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Robert Goebbels, Judith Sargentini, Oldřich Vlasák, Gerard Batten, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Robert Goebbels и Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Juan Fernando López Aguilar, Franziska Keller, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Vicky Ford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marco Scurria, Jacek Protasiewicz, Monika Flašíková Beňová, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Frank Engel и Моника Панайотова.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer, Lena Kolarska-Bobińska и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Carlos Coelho и Renate Weber.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 12.6.2013 г. и точка 8.11 от протокола от 12.6.2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност