Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0242(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0200/2012

Συζήτηση :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.10
CRE 12/06/2013 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0259

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

17. Μηχανισμός αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν ***I - Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 με σκοπό τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την προσωρινή επαναφορά της άσκησης συνοριακού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Renate Weber (A7-0200/2012)

Οι Carlos Coelho και Renate Weber παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, και Véronique Mathieu Houillon.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Robert Goebbels, Judith Sargentini, Oldřich Vlasák, Gerard Batten, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Robert Goebbels και Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Γεώργιος Παπανικολάου, Juan Fernando López Aguilar, Franziska Keller, Adam Bielan, Νικόλαος Σαλαβράκος, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Vicky Ford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marco Scurria, Jacek Protasiewicz, Monika Flašíková Beňová, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Frank Engel και Monika Panayotova.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer, Lena Kolarska-Bobińska και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Carlos Coelho και Renate Weber.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013 και σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου