Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0242(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0200/2012

Debaty :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Głosowanie :

PV 12/06/2013 - 8.10
CRE 12/06/2013 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0259

Protokół
Wtorek, 11 czerwca 2013 r. - Strasburg

17. Mechanizm oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen ***I - Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen [10273/2013 - C7-0160/2013 - 2010/0312(NLE)] - Komisja Wolności Obywaelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w celu ustanowienia wspólnych zasad dotyczących tymczasowego przywrócenia w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach wewnętrznych [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Renate Weber (A7-0200/2012)

Carlos Coelho i Renate Weber przedstawili sprawozdania.

Głos zabrały: Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Ioan Enciu w imieniu grupy S&D, Renate Weber, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra niezrzeszony i Véronique Mathieu Houillon.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Robert Goebbels, Judith Sargentini, Oldřich Vlasák, Gerard Batten, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Roberta Goebbelsa i Krisztinę Morvai, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Juan Fernando López Aguilar, Franziska Keller, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Vicky Ford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marco Scurria, Jacek Protasiewicz, Monika Flašíková Beňová, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Frank Engel i Monika Panayotova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer, Lena Kolarska-Bobińska i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Carlos Coelho i Renate Weber.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 12.6.2013 i pkt 8.11 protokołu z dnia 12.6.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności