Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0242(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0200/2012

Rozpravy :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 12/06/2013 - 8.10
CRE 12/06/2013 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0259

Zápisnica
Utorok, 11. júna 2013 - Štrasburg

17. Hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis ***I - Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolností ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006 s cieľom stanoviť spoločné pravidlá pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolnosti [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Renate Weber (A7-0200/2012)

Carlos Coelho a Renate Weber uviedli svoje správy.

Vystúpili títo rečníci: Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Ioan Enciu v mene skupiny S&D, Renate Weber, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec a Véronique Mathieu Houillon.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Robert Goebbels, Judith Sargentini, Oldřich Vlasák, Gerard Batten, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Robert Goebbels a Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Juan Fernando López Aguilar, Franziska Keller, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Vicky Ford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marco Scurria, Jacek Protasiewicz, Monika Flašíková Beňová, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Frank Engel a Monika Panayotova.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer, Lena Kolarska-Bobińska a Krisztina Morvai.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström, Carlos Coelho a Renate Weber.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 12.6.2013 a bod 8.11 zápisnice zo dňa 12.6.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia