Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0087(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0186/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0186/2013

Συζήτηση :

PV 11/06/2013 - 21
CRE 11/06/2013 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0263

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

21. Ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 [COM(2013)0159 - C7-0079/2013- 2013/0087(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

Ο Luis Manuel Capoulas Santos παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Peter Jahr, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Britta Reimers, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Kristiina Ojuland, Hynek Fajmon, Gabriel Mato Adrover και Eric Andrieu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Σπύρος Δανέλλης και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş και Luis Manuel Capoulas Santos.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου