Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 11 juni 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål ***II (debatt)
 4.Förenta staternas internetövervakning av EU-medborgare (NSA:s PRISM-program) (debatt)
 5.Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I (debatt)
 6.Välkomsthälsning
 7.Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I (fortsättning på debatten)
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 10.Omröstning
  
10.1.FN:s generalförsamlings 68:e session (artikel 97.4 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.2.Långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (1) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.3.Begäran om upphävande av Jacek Olgierd Kurskis immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.4.Begäran om upphävande av Malgorzata Handzliks parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.5.Begäran om upphävande av Alexander Alvaros immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.6.En ny dagordning för EU:s konsumentpolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.7.Rättshjälp i gränsöverskridande tvister på privaträttens område (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.8.Tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ***II (omröstning)
  
10.9.Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål ***II (omröstning)
  
10.10.Minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) ***I (omröstning)
  
10.11.Långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (2) ***I (omröstning)
  
10.12.Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (omröstning)
 11.Högtidligt möte - Slovenien
 12.Omröstning (fortsättning)
  
12.1.Subventionerat boende i Europeiska unionen (omröstning)
  
12.2.Kvinnors rörlighet inom utbildningen och på arbetsmarknaden i EU (omröstning)
  
12.3.Elektroniska vägtullar och vinjettsystem för lätta privatfordon i Europa (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Fastställande av normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) ***II - Ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) ***II - Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck ***I - Beviljande eller återkallande av internationellt skydd (omarbetning) ***II (debatt)
 17.Utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket ***I - Gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna ***I (debatt)
 18.Årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag ***I - Insynskrav angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ***I (debatt)
 19.Årsrapport om konkurrenspolitiken (debatt)
 20.Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske ***I (debatt)
 21.Anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013 ***I (debatt)
 22.Anslagsöverföringar
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (199 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2933 kb) 
 
Protokoll (180 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (445 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1329 kb) 
 
Protokoll (247 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (354 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2602 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy