Показалец 
Протокол
PDF 300kWORD 184k
Вторник, 11 юни 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели ***II (разискване)
 4.Наблюдение на интернет от страна на САЩ по отношение на граждани на ЕС (програма NSA PRISM) (разискване)
 5.Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се ***I (разискване)
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се ***I (продължeние на разискването)
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 10.Време за гласуване
  
10.1.68-ма сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (член 97, параграф 4 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси - 1 ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Яцек Олгерд Курски (член 138 от Правилника за дейността)(гласуване)
  
10.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Малгожата Хандзлик (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Александър Алваро (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.6.Нова програма за европейската политика за защита на потребителите (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.7.Правна помощ при презгранични граждански и търговски спорове (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.8.Правоприлагане, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост ***II (гласуване)
  
10.9.Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели ***II (гласуване)
  
10.10.Изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) ***I (гласуване)
  
10.11.Дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси - 2 ***I (гласуване)
  
10.12.Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (гласуване)
 11.Тържествено заседание - Словения
 12.Време за гласуване (продължение)
  
12.1.Общинските жилища в Европейския съюз (гласуване)
  
12.2.Образователна и професионална мобилност на жените в ЕС (гласуване)
  
12.3.Услуга за електронно пътно таксуване и система за винетни такси за леките частни превозни средства в Европа (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Установяване на стандарти относно приемането на лица, търсещи международна закрила (преработeн текст) ***II - Искане за международна защита, внесено в една от държавите членки от представител на трета страна или лице без гражданство (преработена версия) ***II - Създаване на системата "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци ***I - Предоставяне или отнемане на международна закрила (преработена версия) ***II (разискване)
 17.Механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген ***I - Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I (разискване)
 18.Финансови отчети и свързани доклади на някои видове предприятия ***I - Изисквания за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар ***I (разискване)
 19.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (разискване)
 20.Незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов ***I (разискване)
 21.Ставка за корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 за календарната 2013 г. ***I (разискване)
 22.Трансфер на бюджетни кредити
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.30 ч


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Правовата държава в Русия

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Ana Gomes и Richard Howitt, от името на групата S&D, относно принципите на правовата държава в Русия (2013/2667(RSP)) (B7-0269/2013);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно принципите на правовата държава в Русия (2013/2667(RSP)) (B7-0286/2013);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно принципите на правовата държава в Русия (2013/2667(RSP)) (B7-0287/2013);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, относно принципите на правовата държава в Русия (2013/2667(RSP)) (B7-0288/2013);

- Helmut Scholz и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно принципите на правовата държава в Русия (2013/2667(RSP)) (B7-0290/2013);

- Cristian Dan Preda, Krzysztof Lisek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно принципите на правовата държава в Русия (2013/2667(RSP)) (B7-0292/2013).

II.   Азербайджан: случаят на Илгар Мамадов

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Libor Rouček, Mojca Kleva Kekuš и Emine Bozkurt, от името на групата S&D, относно Азербайджан: случаят на Илгар Мамадов (2013/2668(RSP)) (B7-0289/2013);

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Азербайджан: случаят на Илгар Мамадов (2013/2668(RSP)) (B7-0291/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Leonidas Donskis, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно Азербайджан: случаят на Илгар Мамадов (2013/2668(RSP)) (B7-0293/2013);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно Азербайджан: случаят на Илгар Мамадов (2013/2668(RSP)) (B7-0294/2013);

- Marie-Christine Vergiat и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно Азербайджан: случаят на Илгар Мамадов (2013/2668(RSP)) (B7-0296/2013);

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Krzysztof Lisek и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Азербайджан: случаят на Илгар Мамадов (2013/2668(RSP)) (B7-0297/2013).

III.   Положението на мюсюлманите от общността рохингия

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan и Sajjad Karim, от името на групата ECR, относно положението на мюсюлманите от общността рохингия (2013/2669(RSP)) (B7-0295/2013);

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes и Richard Howitt, от името на групата S&D, относно положението на мюсюлманите от общността рохингия (2013/2669(RSP)) (B7-0298/2013);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Franziska Keller и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, тносно положението на мюсюлманите от общността рохингия (2013/2669(RSP)) (B7-0299/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно положението на мюсюлманите от общността рохингия (2013/2669(RSP)) (B7-0300/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно положението на мюсюлманите от общността рохингия (2013/2669(RSP)) (B7-0302/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Ivo Belet, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно положението на мюсюлманите от общността рохингия (2013/2669(RSP)) (B7-0303/2013).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


3. Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията [2011/0156(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A7-0191/2013)

Frédérique Ries представи препоръката за второ четене.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Esther de Lange, от името на групата PPE, Daciana Octavia Sârbu, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Mario Pirillo, Paul Nuttall, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Jolanta Emilia Hibner, Alajos Mészáros, Sophie Auconie и Michèle Rivasi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Karin Kadenbach, Alfreds Rubiks и João Ferreira.

Изказаха се: Tonio Borg и Frédérique Ries.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 11.6.2013 г.


4. Наблюдение на интернет от страна на САЩ по отношение на граждани на ЕС (програма NSA PRISM) (разискване)

Изявление на Комисията: Интернет наблюдение на гражданите на ЕС от страна на САЩ (програма PRISM на НАС) (2013/2677(RSP))

Tonio Borg (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, и Martin Ehrenhauser, независим член на ЕП.

Изказа се Tonio Borg.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

5. Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Emer Costello (A7-0183/2013)

Emer Costello представи доклада.

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Derek Vaughan (докладчик по становището на комисията BUDG), Younous Omarjee (докладчик по становището на комисията REGI), Marc Tarabella (докладчик по становището на комисията AGRI), Marije Cornelissen (докладчик по становището на комисията FEMM), Csaba Őry, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sergio Gutiérrez Prieto, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Marielle de Sarnez, Elisabeth Schroedter и Patricia van der Kammen.

Изказа се Димитър Стоянов по повод процедурата „синя карта“.

Изказаха се: Sari Essayah, Alejandro Cercas, Niccolò Rinaldi, Димитър Стоянов, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Frédéric Daerden, Regina Bastos, Sergio Gutiérrez Prieto и Patrizia Toia.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia Costa, Филиз Хакъева Хюсменова, Claudio Morganti, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jean Lambert, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach и Maria do Céu Patrão Neves.

Изказа се László Andor.

(продължение на разискването: вж.точка 7 от протокола от 11.6.2013.)


6. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията от Централноамериканския парламент (Parlacen), водена от неговия председател Leonel Búcaro, които заеха място на официалната трибуна.

Председателят приветсттва с добре дошла също и асоциацията на пенсионерите „Julián Besteiro“ в Толедо.


7. Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се ***I (продължeние на разискването)

(начало на разискването вж. точка 5 от протокола от 11.6.2013.)

Изказа се Emer Costello (докладчик).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 12.6.2013 г.

(Заседанието бе прекъснато в 11.25 ч. и възобновено в 11.35 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата __[A126147]__ следните искания за назначаване:

комисия AFET: Маруся Любчева

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна: Маруся Любчева

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Маруся Любчева.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


9. Поправки (член 216 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

комисия IMCO:

- Поправка(P6_TA(2008)0626(COR01)) на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (ОВ 170, 30 юни 2009 г., стр.1) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 декември 2008 г. с оглед приемането на горепосочената директива - P6_TA(2008)0626 (ОВ C 45 E, 23.2.2010 г., стр. 181)) (COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

комисия ECON:

- Поправка (P7_TA-PROV(2013)0115(COR01)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2013 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници - P7_TA-PROV(2013)0115 (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Изявление на Европейския парламент при приемането на поправката на позицията му от 16 април 2013 г. относно Регламента за капиталовите изисквания:

Позицията на Парламента от 16 април 2013 г. беше обект на ускорена правно-езикова редакция, с цел да се осигури публикуването на Регламента за капиталовите изисквания в Официален вестник до 30 юни 2013 г. и по този начин да се позволи въвеждането на новата правна рамка до 1 януари 2014 г. По тази причина сроковете за правно-езикова редакция бяха твърде кратки .

Ако до 1 декември 2013 г. Парламентът счете, че някоя от промените, въведени в процеса на правно-езикова редакция съставлява съществена промяна на политическото споразумение, Парламентът запазва правото си да се върне към текста на позицията си от 16 април 2013 г. чрез последваща поправка.

- Поправка (P7_TA-PROV(2013)0114(COR01)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 Април 2013 г., с оглед на приемането на Директива 2013/.../EC на Европейския парламент и на Съвета относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат - P7_TA-PROV(2013)0114 - (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD))

Изявление на Европейския парламент при приемането на поправката на позицията му от 16 април 2013 г. относно Директивата за капиталовите изисквания IV:

Позицията на Парламента от 16 април 2013 г. беше обект на ускорена правно-езикова редакция, с цел да се осигури публикуването на Директивата за капиталовите изисквания IV в Официален вестник до 30 юни 2013 г. и по този начин да се позволи въвеждането на новата правна рамка до 1 януари 2014 г. По тази причина сроковете за правно-езикова редакция бяха твърде кратки.

Ако до 1 декември 2013 г. Парламентът счете, че някоя от промените, въведени в процеса на правно-езикова редакция съставлява съществена промяна на политическото споразумение, Парламентът запазва правото си да се върне към текста на позицията си от 16 април 2013 г. чрез последваща поправка .

°
° ° °

Поправките са на разположение на сайта Séance en direct.

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. 68-ма сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (член 97, параграф 4 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно 68-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (2013/2034(INI)) – комисия по външни работи – Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0202/2013)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО СЪВЕТА

Счита се за приета (P7_TA(2013)0234)


10.2. Дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси - 1 ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси [2012/0013(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Diane Dodds (A7-0141/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0235)


10.3. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Яцек Олгерд Курски (член 138 от Правилника за дейността)(гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Яцек Олгерд Курски [2013/2019(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Cecilia Wikström (A7-0187/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0236)


10.4. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Малгожата Хандзлик (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Малгожата Хандзлик [2012/2238(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Димитър Стоянов (A7-0195/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0237)


10.5. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Александър Алваро (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Александър Алваро [2013/2106(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0238)


10.6. Нова програма за европейската политика за защита на потребителите (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите [2012/2133(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0239)


10.7. Правна помощ при презгранични граждански и търговски спорове (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно подобряването на достъпа до правосъдие: правна помощ при презгранични граждански и търговски спорове [2012/2101(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0240)


10.8. Правоприлагане, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета [2011/0137(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P7_TA(2013)0241)


10.9. Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията [2011/0156(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A7-0191/2013)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P7_TA(2013)0242)


10.10. Изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО) [2011/0152(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0243)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0243)


10.11. Дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси - 2 ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси [2012/0236(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Diane Dodds (A7-0146/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0244)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0244)


10.12. Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (гласуване)

Доклад относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети (междинен доклад) [2012/2117(INI)] - Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари. Докладчик: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0245)

Изказване

Salvatore Iacolino (докладчик)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

11. Тържествено заседание - Словения

От 12.00 ч. до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай приветствието на Борут Пахор, президент на Словения.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

12. Време за гласуване (продължение)

12.1. Общинските жилища в Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно общинските жилища в Европейския съюз [2012/2293(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Karima Delli (A7-0155/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0246)

Изказване

Karima Delli (докладчик)


12.2. Образователна и професионална мобилност на жените в ЕС (гласуване)

Доклад относно образователната и професионалната мобилност на жените в ЕС [2013/2009(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0247)

Изказване

Licia Ronzulli (докладчик)


12.3. Услуга за електронно пътно таксуване и система за винетни такси за леките частни превозни средства в Европа (гласуване)

Доклад относно стратегията за въвеждане на услуга за електронно пътно таксуване и на система за винетни такси за леките частни превозни средства в Европа [2012/2296(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jim Higgins (A7-0142/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0248)


13. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Vicente Miguel Garcés Ramón - A7-0163/2013
Franco Bonanini, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen, Giommaria Uggias, Petru Constantin Luhan, Adam Bielan, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly и Elena Băsescu

Доклад Tadeusz Zwiefka - A7-0161/2013
Syed Kamall и Daniel Hannan

Препоръка за второ четене Jürgen Creutzmann - A7-0185/2013
Syed Kamall и Seán Kelly

Препоръка за второ четене Frédérique Ries - A7-0191/2013
Paolo Bartolozzi, Sirpa Pietikäinen, Alfredo Antoniozzi и Anna Maria Corazza Bildt

Доклад Elisabeth Morin-Chartier - A7-0009/2013
Sirpa Pietikäinen и Alfredo Antoniozzi

Доклад Salvatore Iacolino - A7-0175/2013
Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Seán Kelly, Elena Băsescu и Charles Tannock

Доклад Karima Delli - A7-0155/2013
Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Mario Pirillo, Emer Costello, Sergio Gutiérrez Prieto, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Robert Dušek, Monika Smolková, Elena Băsescu и Nicole Sinclaire

Доклад Licia Ronzulli - A7-0164/2013
Christa Klaß, Mitro Repo, Jim Higgins, Diane Dodds, Monika Smolková и Petru Constantin Luhan

Изказа се Nicole Sinclaire относно процедурата, приложима за устните обяснения на вот (Председателят припомня разпоредбите на член 170 от Правилника за дейността).

Препоръка за второ четене Jürgen Creutzmann - A7-0185/2013
Jim Higgins, Adam Bielan и Monika Smolková


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Anna Maria Corazza Bildt и Amalia Sartori съобщават, че са присъствали, но поради технически причини не са могли да гласуват по време на първата част от времето за гласуване.


(Заседанието, прекъснато в 13.50 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


16. Установяване на стандарти относно приемането на лица, търсещи международна закрила (преработeн текст) ***II - Искане за международна защита, внесено в една от държавите членки от представител на трета страна или лице без гражданство (преработена версия) ***II - Създаване на системата "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци ***I - Предоставяне или отнемане на международна закрила (преработена версия) ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за определяне на стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (преработен текст) [14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

Препоръка за второ четене относно позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст) [15605/3/2012 - C7-0164/2013- 2008/0243(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № […/…] [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство] и за искане на сравнения с данните в „ЕВРОДАК“ от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (преработка) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

Препоръка за второ четене относно позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei и Sylvie Guillaume представиха своите препоръки за второто четене и доклада.

Изказаха се: Lucinda Creighton (Действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Georgios Papanikolaou, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Philip Claeys, независим член на ЕП, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Lorenzo Fontana, Cornelis de Jong, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bruno Gollnisch, Andrew Henry William Brons, Manfred Weber, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Hélène Flautre, Frank Vanhecke, Auke Zijlstra, Véronique Mathieu Houillon, Ioan Enciu и Judith Sargentini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: Mara Bizzotto, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Nikos Chrysogelos, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Carlo Casini, Antigoni Papadopoulou, Hubert Pirker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Dimitrios Droutsas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Salvatore Iacolino, Anna Hedh, Monika Flašíková Beňová, Josef Weidenholzer и Ismail Ertug, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jarosław Leszek Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Maria Corazza Bildt, Ana Miranda, Claudio Morganti, Claudette Abela Baldacchino, Jaroslav Paška, Franz Obermayr и Petru Constantin Luhan.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Lucinda Creighton, Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei и Sylvie Guillaume.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 12.6.2013 г., точка 8.6 от протокола от 12.6.2013 г., точка 8.9 от протокола от 12.6.2013 г. и точка 8.7 от протокола от 12.6.2013 г.


17. Механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген ***I - Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №562/2006 с цел да се предвидят общи правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Renate Weber (A7-0200/2012)

Carlos Coelho и Renate Weber представиха своите доклади.

Изказаха се: Lucinda Creighton (Действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Ioan Enciu, от името на групата S&D, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, и Véronique Mathieu Houillon.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Robert Goebbels, Judith Sargentini, Oldřich Vlasák, Gerard Batten, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Robert Goebbels и Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Juan Fernando López Aguilar, Franziska Keller, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Vicky Ford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marco Scurria, Jacek Protasiewicz, Monika Flašíková Beňová, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Frank Engel и Моника Панайотова.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer, Lena Kolarska-Bobińska и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Carlos Coelho и Renate Weber.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 12.6.2013 г. и точка 8.11 от протокола от 12.6.2013 г.


18. Финансови отчети и свързани доклади на някои видове предприятия ***I - Изисквания за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия [COM(2011)0684 - C7-0393/2011- 2011/0308(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A7-0278/2012)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията [COM(2011)0683 - C7-0380/2011- 2011/0307(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Arlene McCarthy (A7-0292/2012)

Klaus-Heiner Lehne и Arlene McCarthy представиха своите доклади.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Wolf Klinz (докладчик по становището на комисията ECON), Fiona Hall (докладчик по становището на комисията DEVE), Helmut Scholz (докладчик по становището на комисията INTA), Sirpa Pietikäinen (докладчик по становището на комисията ECON), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Alexandra Thein, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Syed Kamall, от името на групата ECR, и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Raffaele Baldassarre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cecilia Wikström, Sergio Gaetano Cofferati, Michael Cashman, Olle Ludvigsson, Mojca Kleva Kekuš, Frédéric Daerden и Alexander Mirsky.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Theodor Dumitru Stolojan.

Изказаха се: Michel Barnier, Klaus-Heiner Lehne и Arlene McCarthy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 12.6.2013 г. и точка 8.13 от протокола от 12.6.2013 г.


19. Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (разискване)

Доклад относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2012/2306(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

Antolín Sánchez Presedo представи доклада.

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Traian Ungureanu (докладчик по становището на комисията EMPL), Syed Kamall (докладчик по становището на комисията TRAN), Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, Arlene McCarthy, от името на групата S&D, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Theodor Dumitru Stolojan, Seán Kelly и Zofija Mazej Kukovič.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Joaquín Almunia и Antolín Sánchez Presedo.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.19 от протокола от 12.6.2013 г.


20. Незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов [COM(2012)0332 - C7-0158/2012- 2012/0162(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

Raül Romeva i Rueda представи доклада.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Изказа се Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

Изказаха се: Kriton Arsenis, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, James Nicholson, от името на групата ECR, Jarosław Leszek Wałęsa, Dolores García-Hierro Caraballo, Pat the Cope Gallagher и Gabriel Mato Adrover.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Rareş-Lucian Niculescu, Spyros Danellis и Georgios Toussas.

Изказаха се: Maria Damanaki и Raül Romeva i Rueda.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 12.6.2013 г.


21. Ставка за корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 за календарната 2013 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на ставка за корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) №73/2009 за календарната 2013 г. [COM(2013)0159 - C7-0079/2013- 2013/0087(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

Luis Manuel Capoulas Santos представи доклада.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията BUDG), Peter Jahr, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Britta Reimers, от името на групата ALDE, James Nicholson, от името на групата ECR, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Kristiina Ojuland, Hynek Fajmon, Gabriel Mato Adrover и Eric Andrieu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Spyros Danellis и Seán Kelly.

Изказаха се: Dacian Cioloş и Luis Manuel Capoulas Santos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 12.6.2013 г.


22. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25, параграф 1 от Финансовия регламент европейският омбудсман съобщава на бюджетния орган предложението за трансфер на бюджетни кредити 02/2013.

В съответствие с член 72, параграф 5 от Финансовия регламент, приложим за Европол, управителният съвет на Европол предава на бюджетния орган своя годишен доклад за вътрешен одит за финансовата 2012 година.

В съответствие с член 40, параграф 2 от Финансовия регламент, приложим за Европол, управителният съвет на Европол предава на бюджетния орган своя годишен доклад за дейността за финансовата 2012 година.

Cedefop предава на бюджетния орган своята оценка на приходите и разходите за финансовата 2012 година и многогодишния план в областта на политиката за персонала за периода 2014-2016 г.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 512.506/OJME).


24. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.10 ч

Klaus Welle

Othmar Karas

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in "t Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat

Правна информация - Политика за поверителност