Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 243kWORD 178k
Teisipäev, 11. juuni 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained ***II (arutelu)
 4.ELi kodanike internetiseire USA poolt (Riikliku Julgeolekuagentuuri programm PRISM) (arutelu)
 5.Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks ***I (arutelu)
 6.Tervitus
 7.Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks ***I (arutelu jätkamine)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 10.Hääletused
  
10.1.ÜRO Peaassamblee 68 istungjärk (kodukorra artikli 97 lõige 4) (hääletus)
  
10.2.Tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava - 1 ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.3.Jacek Olgierd Kurski parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.4.Malgorzata Handzliki parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.5.Alexander Alvaro parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.6.Euroopa tarbijapoliitika uus tegevuskava (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.7.Õiguskaitse piiriülestes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.8.Intellektuaalomandi õigusi käsitlevad tollialased õigusaktid ***II (hääletus)
  
10.9.Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained ***II (hääletus)
  
10.10.Töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega ***I (hääletus)
  
10.11.Tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava - 2 ***I (hääletus)
  
10.12.Organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu (hääletus)
 11.Pidulik istung – Sloveenia
 12.Hääletused (jätkamine)
  
12.1.Sotsiaalelamud Euroopa Liidus (hääletus)
  
12.2.Naiste haridus- ja tööalane liikuvus ELis (hääletus)
  
12.3.Elektrooniline maksukogumisteenus ja erakasutuses väikeautode teemaksukleebise süsteem (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuete sätestamine (uuesti sõnastatud) ***II - Mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotlus (uuesti sõnastatud) ***II - Sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamine ***I - Rahvusvahelise kaitse andmine ja äravõtmine (uuesti sõnastatud) ***II (arutelu)
 17.Hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks ***I - Sisepiiridel piirikontrolli ajutine taaskehtestamine ***I (arutelu)
 18.Teatavat liiki ettevõtjate finantsaruanded ja nendega seotud aruanded ***I - Läbipaistvuse nõuded teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele ***I (arutelu)
 19.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 20.Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük ***I (arutelu)
 21.Määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamine 2013. kalendriaastaks ***I (arutelu)
 22.Assigneeringute ümberpaigutamine
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Õigusriigi põhimõtete järgimine Venemaal

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Ana Gomes ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel: Õigusriigi põhimõtete järgimine Venemaal (2013/2667(RSP)) (B7-0269/2013);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Õigusriigi põhimõtete järgimine Venemaal (2013/2667(RSP)) (B7-0286/2013);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel: Õigusriigi põhimõtete järgimine Venemaal (2013/2667(RSP)) (B7-0287/2013);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel: Õigusriigi põhimõtete järgimine Venemaal (2013/2667(RSP)) (B7-0288/2013);

- Helmut Scholz ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Õigusriigi põhimõtete järgimine Venemaal (2013/2667(RSP)) (B7-0290/2013);

- Cristian Dan Preda, Krzysztof Lisek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Õigusriigi põhimõtete järgimine Venemaal (2013/2667(RSP)) (B7-0292/2013).

II.   Aserbaidžaan: Ilgar Mammadovi juhtum

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Libor Rouček, Mojca Kleva Kekuš ja Emine Bozkurt fraktsiooni S&D nimel: Aserbaidžaan ja Ilgar Mammadovi juhtum (2013/2668(RSP)) (B7-0289/2013);

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Aserbaidžaan ja Ilgar Mammadovi juhtum (2013/2668(RSP)) (B7-0291/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Leonidas Donskis, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel: Aserbaidžaan ja Ilgar Mammadovi juhtum (2013/2668(RSP)) (B7-0293/2013);

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Aserbaidžaan ja Ilgar Mammadovi juhtum (2013/2668(RSP)) (B7-0294/2013);

- Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel: Aserbaidžaan ja Ilgar Mammadovi juhtum (2013/2668(RSP)) (B7-0296/2013);

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Krzysztof Lisek ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: sAserbaidžaan ja Ilgar Mammadovi juhtum (2013/2668(RSP)) (B7-0297/2013).

III.   Rohingja islamiusuliste olukord

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan ja Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel: Rohingja islamiusuliste olukord (2013/2669(RSP)) (B7-0295/2013);

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel: Rohingja islamiusuliste olukord (2013/2669(RSP)) (B7-0298/2013);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Franziska Keller ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Rohingja islamiusuliste olukord (2013/2669(RSP)) (B7-0299/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel: Rohingja islamiusuliste olukord (2013/2669(RSP)) (B7-0300/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel: Rohingja islamiusuliste olukord (2013/2669(RSP)) (B7-0302/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Ivo Belet, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Rohingja islamiusuliste olukord (2013/2669(RSP)) (B7-0303/2013).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


3. Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 [2011/0156(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A7-0191/2013)

Frédérique Ries tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, Daciana Octavia Sârbu fraktsiooni S&D nimel, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Elisabetta Gardini, Mario Pirillo, Paul Nuttall, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Jolanta Emilia Hibner, Alajos Mészáros, Sophie Auconie ja Michèle Rivasi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Karin Kadenbach, Alfreds Rubiks ja João Ferreira.

Sõna võtsid Tonio Borg ja Frédérique Ries.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.6.2013protokoll punkt 10.9.


4. ELi kodanike internetiseire USA poolt (Riikliku Julgeolekuagentuuri programm PRISM) (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi kodanike internetiseire USA poolt (Riikliku Julgeolekuagentuuri programm PRISM) (2013/2677(RSP))

Tonio Borg (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Martin Ehrenhauser (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Tonio Borg.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

5. Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Emer Costello (A7-0183/2013)

Emer Costello tutvustas raportit.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige).

Sõna võtsid Derek Vaughan (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Younous Omarjee (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Marc Tarabella (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Marije Cornelissen (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Csaba Őry fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Milan Cabrnoch fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sergio Gutiérrez Prieto, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Marielle de Sarnez, Elisabeth Schroedter ja Patricia van der Kammen.

Sõna võttis Dimitar Stoyanov sinise kaardi kasutamise korra teemal.

Sõna võtsid Sari Essayah, Alejandro Cercas, Niccolò Rinaldi, Dimitar Stoyanov, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Frédéric Daerden, Regina Bastos, Sergio Gutiérrez Prieto ja Patrizia Toia.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia Costa, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Claudio Morganti, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jean Lambert, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach ja Maria do Céu Patrão Neves.

Sõna võttis László Andor.

(arutelu jätkamine: vt 11.6.2013protokoll punkt 7)


6. Tervitus

Parlamendi asepresident tervitas parlamendi nimel Kesk-Ameerika parlamendi (Parlacen) delegatsiooni liikmeid ja juhti Leonel Búcarot, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.

Parlamendi asepresident tervitas samuti Toledo pensionäride ühenduse „Julián Besteiro” liikmeid.


7. Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks ***I (arutelu jätkamine)

(arutelu algus: vt 11.6.2013protokoll punkt 5)

Sõna võttis Emer Costello (raportöör).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2013protokoll punkt 8.8.

(Istung katkestati kell 11.25 ja see jätkus kell 11.35.)

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud S&D fraktsioonilt taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AFET komisjon: Marusya Lyubcheva

Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis: Marusya Lyubcheva

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Marusya Lyubcheva.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Vastutavad komisjonid on Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstide kohta esitanud järgmised parandused:

IMCO komisjon:

- Parandus (P6_TA(2008)0626(COR01)) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiivile 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 30. juuni 2009, lk 1) (18. detsembril 2008. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud direktiiv) - P6_TA(2008)0626 (ELT C 45 E, 23.2.2010, lk 181)) (COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

ECON komisjon:

- Parandus (P7_TA-PROV(2013)0115(COR01)) 16. aprillil 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta - P7_TA-PROV(2013)0115 (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Euroopa Parlamendi deklaratsioon paranduse vastuvõtmise kohta Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2013. aasta seisukohas, mis käsitleb kapitalinõuete määrust:

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2013. aasta seisukoht vaadati õiguskeeleliselt läbi kiirendatud korras, et tagada kapitalinõuete määruse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas hiljemalt 30. juuniks 2013 selleks, et võimaldada uue õigusraamistiku kohaldamist alates 1. jaanuarist 2014. Aega õiguskeelelise toimetamise jaoks jäi seetõttu väga vähe.

Euroopa Parlament jätab endale kuni 1. detsembrini 2013 õiguse pöörduda tagasi 16. aprilli 2013. aasta seisukoha sõnastuse juurde, võttes vastu uue paranduse, kui ta peaks leidma, et mõni õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud muudatus on sisuliselt muutnud poliitilist kokkulepet

- Parandus (P7_TA-PROV(2013)0114(COR01)) 16. aprillil 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/.../EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet - P7_TA-PROV(2013)0114 - (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD))

Euroopa Parlamendi deklaratsioon paranduse vastuvõtmise kohta Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2013. aasta seisukohas, mis käsitleb kapitalinõuete direktiivi:

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2013. aasta seisukoht vaadati õiguskeeleliselt läbi kiirendatud korras, et tagada kapitalinõuete direktiivi avaldamine Euroopa Liidu Teatajas hiljemalt 30. juuniks 2013 selleks, et võimaldada uue õigusraamistiku kohaldamist alates 1. jaanuarist 2014. Aega õiguskeelelise toimetamise jaoks jäi seetõttu väga vähe.

Euroopa Parlament jätab endale kuni 1. detsembrini 2013 õiguse pöörduda tagasi 16. aprilli 2013. aasta seisukoha sõnastuse juurde, võttes vastu uue paranduse, kui ta peaks leidma, et mõni õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud muudatus on sisuliselt muutnud poliitilist kokkulepet.

°
° ° °

Parandused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui hiljemalt kakskümmend neli tundi pärast nende teatavakstegemist ei esita fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panemiseks.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. ÜRO Peaassamblee 68 istungjärk (kodukorra artikli 97 lõige 4) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 68. istungjärgu kohta (2013/2034(INI)) - Väliskomisjon – Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0202/2013)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS NÕUKOGULE

Loetud vastuvõetuks (P7_TA(2013)0234)


10.2. Tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava - 1 ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1342/2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava [2012/0013(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Diane Dodds (A7-0141/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEK, SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0235)


10.3. Jacek Olgierd Kurski parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Jacek Olgierd Kurski puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2013/2019(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0187/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0236)


10.4. Malgorzata Handzliki parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Małgorzata Handzliki puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2012/2238(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Dimitar Stoyanov (A7-0195/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0237)


10.5. Alexander Alvaro parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Alexander Alvaro puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2013/2106(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0238)


10.6. Euroopa tarbijapoliitika uus tegevuskava (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa tarbijapoliitika uue tegevuskava kohta [2012/2133(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0239)


10.7. Õiguskaitse piiriülestes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport õiguskaitse kättesaadavuse parandamise kohta: õigusabi piiriülestes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes [2012/2101(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0240)


10.8. Intellektuaalomandi õigusi käsitlevad tollialased õigusaktid ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus intellektuaalomandi õigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003 [2011/0137(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2013)0241)


10.9. Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 [2011/0156(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A7-0191/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2013)0242)


10.10. Töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kahekümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) [2011/0152(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0243)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0243)


10.11. Tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava - 2 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1342/2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava [2012/0236(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Diane Dodds (A7-0146/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0244)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0244)


10.12. Organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu (hääletus)

Raport organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu kohta ning soovituste kohta meetmete võtmiseks ja algatuste tegemiseks (vahearuanne) [2012/2117(INI)] - Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon. Raportöör: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0245)

Sõnavõtt

Salvatore Iacolino (raportöör).


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

11. Pidulik istung – Sloveenia

Kell 12.00 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung, kus esines kõnega Sloveenia president Borut Pahor.


ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

12. Hääletused (jätkamine)

12.1. Sotsiaalelamud Euroopa Liidus (hääletus)

Raport sotsiaalelamute kohta Euroopa Liidus [2012/2293(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Karima Delli (A7-0155/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0246)

Sõnavõtt

Karima Delli (raportöör).


12.2. Naiste haridus- ja tööalane liikuvus ELis (hääletus)

Raport naiste haridus- ja tööalase liikuvuse kohta ELis [2013/2009(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0247)

Sõnavõtt

Licia Ronzulli (raportöör).


12.3. Elektrooniline maksukogumisteenus ja erakasutuses väikeautode teemaksukleebise süsteem (hääletus)

Raport elektroonilise maksukogumisteenuse strateegia ja erakasutuses väikeautode teemaksukleebise süsteemi kohta [2012/2296(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jim Higgins (A7-0142/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0248)


13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Vicente Miguel Garcés Ramón - A7-0163/2013
Franco Bonanini, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen, Giommaria Uggias, Petru Constantin Luhan, Adam Bielan, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly ja Elena Băsescu

Raport: Tadeusz Zwiefka - A7-0161/2013
Syed Kamall ja Daniel Hannan

Soovitus teisele lugemisele Jürgen Creutzmann A7-0185/2013
Syed Kamall ja Seán Kelly

Soovitus teisele lugemisele Frédérique Ries - A7-0191/2013
Paolo Bartolozzi, Sirpa Pietikäinen, Alfredo Antoniozzi ja Anna Maria Corazza Bildt

Raport: Elisabeth Morin-Chartier - A7-0009/2013
Sirpa Pietikäinen ja Alfredo Antoniozzi

Raport: Salvatore Iacolino - A7-0175/2013
Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Seán Kelly, Elena Băsescu ja Charles Tannock

Raport: Karima Delli - A7-0155/2013
Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Mario Pirillo, Emer Costello, Sergio Gutiérrez Prieto, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Robert Dušek, Monika Smolková, Elena Băsescu ja Nicole Sinclaire

Raport: Licia Ronzulli - A7-0164/2013
Christa Klaß, Mitro Repo, Jim Higgins, Diane Dodds, Monika Smolková ja Petru Constantin Luhan

Sõna võttis Nicole Sinclaire hääletuse kohta suuliste selgituste andmise korra teemal (asepresident tuletas meelde kodukorra artiklis 170 sätestatut).

Soovitus teisele lugemisele Jürgen Creutzmann A7-0185/2013
Jim Higgins, Adam Bielan ja Monika Smolková


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Anna Maria Corazza Bildt ja Amalia Sartori andsid teada, et nad olid kohal, kuid tehnilistel põhjustel ei saanud hääletada hääletuse esimese osa ajal.


(Istung katkestati kell 13.50 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16. Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuete sätestamine (uuesti sõnastatud) ***II - Mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotlus (uuesti sõnastatud) ***II - Sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamine ***I - Rahvusvahelise kaitse andmine ja äravõtmine (uuesti sõnastatud) ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) [14654/2/2012 - C7-0165/2013- 2008/0244(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) [15605/3/2012 - C7-0164/2013- 2008/0243(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse (EL) nr […/…] [(millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusa kohaldamise eesmärgil ning liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks EURODAC-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (uuesti sõnastatud) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise ühise menetluse kohta (uuesti sõnastatud) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei ja Sylvie Guillaume esitasid soovitused teiseks lugemiseks ja raporti.

Sõna võtsid Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Georgios Papanikolaou fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Lorenzo Fontana, Cornelis de Jong, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bruno Gollnisch, Andrew Henry William Brons, Manfred Weber, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Hélène Flautre, Frank Vanhecke, Auke Zijlstra, Véronique Mathieu Houillon, Ioan Enciu ja Judith Sargentini.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid Mara Bizzotto, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Nikos Chrysogelos, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Carlo Casini, Antigoni Papadopoulou, Hubert Pirker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Franz Obermayr, Dimitrios Droutsas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Salvatore Iacolino, Anna Hedh, Monika Flašíková Beňová, Josef Weidenholzer ja Ismail Ertug, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jarosław Leszek Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Maria Corazza Bildt, Ana Miranda, Claudio Morganti, Claudette Abela Baldacchino, Jaroslav Paška, Franz Obermayr ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Lucinda Creighton, Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei ja Sylvie Guillaume.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2013 protokolli punkt 8.5, 12.6.2013 protokolli punkt 8.6, 12.6.2013 protokolli punkt 8.9 ja 12.6.2013 protokolli punkt 8.7.


17. Hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks ***I - Sisepiiridel piirikontrolli ajutine taaskehtestamine ***I (arutelu)

Raport nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Renate Weber (A7-0200/2012)

Carlos Coelho ja Renate Weber tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Lorenzo Fontana fraktsiooni EFD nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Véronique Mathieu Houillon.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Robert Goebbels, Judith Sargentini, Oldřich Vlasák, Gerard Batten, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Robert Goebbels ja Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Juan Fernando López Aguilar, Franziska Keller, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Vicky Ford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marco Scurria, Jacek Protasiewicz, Monika Flašíková Beňová, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Frank Engel ja Monika Panayotova.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer, Lena Kolarska-Bobińska ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Carlos Coelho ja Renate Weber.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2013protokoll punkt 8.10 ja 12.6.2013protokoll punkt 8.11.


18. Teatavat liiki ettevõtjate finantsaruanded ja nendega seotud aruanded ***I - Läbipaistvuse nõuded teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta [COM(2011)0684 - C7-0393/2011- 2011/0308(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A7-0278/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) ja komisjoni direktiivi 2007/14/EÜ [COM(2011)0683 - C7-0380/2011- 2011/0307(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A7-0292/2012)

Klaus-Heiner Lehne ja Arlene McCarthy tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Wolf Klinz (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Fiona Hall (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Helmut Scholz (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Sirpa Pietikäinen (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Raffaele Baldassarre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cecilia Wikström, Sergio Gaetano Cofferati, Michael Cashman, Olle Ludvigsson, Mojca Kleva Kekuš, Frédéric Daerden ja Alexander Mirsky.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Theodor Dumitru Stolojan.

Sõna võtsid Michel Barnier, Klaus-Heiner Lehne ja Arlene McCarthy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2013protokoll punkt 8.12 ja 12.6.2013protokoll punkt 8.13.


19. Konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)

Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta [2012/2306(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

Antolín Sánchez Presedo tutvustas raportit.

Sõna võttis Joaquín Almunia (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Traian Ungureanu (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Syed Kamall (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, Arlene McCarthy fraktsiooni S&D nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Theodor Dumitru Stolojan, Seán Kelly ja Zofija Mazej Kukovič.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis ja Jaroslav Paška.

Sõna võtsid Joaquín Almunia ja Antolín Sánchez Presedo.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2013protokoll punkt 8.19.


20. Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks [COM(2012)0332 - C7-0158/2012- 2012/0162(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

Raül Romeva i Rueda tutvustas raportit.

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võttis Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võtsid Kriton Arsenis fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Jarosław Leszek Wałęsa, Dolores García-Hierro Caraballo, Pat the Cope Gallagher ja Gabriel Mato Adrover.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Rareş-Lucian Niculescu, Spyros Danellis ja Georgios Toussas.

Sõna võtsid Maria Damanaki ja Raül Romeva i Rueda.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2013protokoll punkt 8.4.


21. Määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamine 2013. kalendriaastaks ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2013. kalendriaastaks [COM(2013)0159 - C7-0079/2013- 2013/0087(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

Luis Manuel Capoulas Santos tutvustas raportit.

Sõna võttis Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Sõna võtsid Giovanni La Via (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Peter Jahr fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, Britta Reimers fraktsiooni ALDE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dimitar Stoyanov (fraktsioonilise kuuluvuseta), Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Kristiina Ojuland, Hynek Fajmon, Gabriel Mato Adrover ja Eric Andrieu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Spyros Danellis ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Dacian Cioloş ja Luis Manuel Capoulas Santos.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2013protokoll punkt 8.14.


22. Assigneeringute ümberpaigutamine

Euroopa ombudsman teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõikega 1 eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekust 02/2013.

Europoli haldusnõukogu saatis vastavalt Europoli suhtes kohaldatava finantsmääruse artikli 72 lõikele 5 eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile Europoli siseauditi üksuse koostatud 2012. aasta aruande.

Europoli suhtes kohaldatava finantsmääruse artikli 40 lõike 2 kohaselt edastas Europoli haldusnõukogu eelarvepädevatele institutsioonidele 2012. aasta tegevusaruande.

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) edastas eelarvepädevatele institutsioonidele 2014. aasta tulude ja kulude hinnangu ning personalipoliitika mitmeaastase kava aastateks 2014–2016.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 512.506/OJME).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.10.

Klaus Welle

Othmar Karas

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat

Õigusteave - Privaatsuspoliitika