Zoznam 
Zápisnica
PDF 271kWORD 211k
Utorok, 11. júna 2013 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely ***II (rozprava)
 4.Sledovanie občanov EÚ prostredníctvom internetu zo strany USA (program NSA PRISM) (rozprava)
 5.Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby ***I (rozprava)
 6.Oficiálne privítanie
 7.Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby ***I (pokračovanie rozpravy)
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 10.Hlasovanie
  
10.1.68. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (článok 97 ods. 4 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.2.Dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov – 1 ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.3.Žiadosť o zbavenie imunity poslanca Jaceka Olgierda Kurského (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.4.Žiadosť o zbavenie imunity poslankyne Malgorzaty Handzlikovej (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.5.Žiadosť o zbavenie imunity poslanca Alexandra Alvara (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.6.Nový program európskej spotrebiteľskej politiky (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.7.Zlepšenie prístupu k spravodlivosti: právna pomoc pri cezhraničných občianskych a obchodných sporoch (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.8.Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ***II (hlasovanie)
  
10.9.Potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely ***II (hlasovanie)
  
10.10.Zdravotné a bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) ***I (hlasovanie)
  
10.11.Dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov – 2 ***I (hlasovanie)
  
10.12.Organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí (hlasovanie)
 11.Slávnostná schôdza – Slovinsko
 12.Hlasovanie (pokračovanie)
  
12.1.Sociálne bývanie v Európskej únii (hlasovanie)
  
12.2.Vzdelávacia a profesijná mobilita žien (hlasovanie)
  
12.3.Stratégia vo veci služby elektronického výberu mýta a systému diaľničných známok pre ľahké osobné vozidlá (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Stanovenie noriem pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) ***II - Žiadosť o medzinárodnú ochranu podanú štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) ***II - Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov ***I - Priznávanie a odnímanie medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) ***II (rozprava)
 17.Hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis ***I - Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolností ***I (rozprava)
 18.Účtovné závierky a súvisiace výkazy určitých druhov podnikov ***I – Požiadavky na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ***I (rozprava)
 19.Výročná správa o politike v oblasti hospodárskej súťaže (rozprava)
 20.Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov ***I (rozprava)
 21.Miera úpravy priamych platieb ustanovená v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013 ***I (rozprava)
 22.Presun rozpočtových prostriedkov
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Právny štát v Rusku

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Ana Gomes a Richard Howitt v mene skupiny S&D o právnom štáte v Rusku (2013/2667(RSP)) (B7-0269/2013);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o právnom štáte v Rusku (2013/2667(RSP)) (B7-0286/2013);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE o právnom štáte v Rusku (2013/2667(RSP)) (B7-0287/2013);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR o právnom štáte v Rusku (2013/2667(RSP)) (B7-0288/2013);

- Helmut Scholz a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o právnom štáte v Rusku (2013/2667(RSP)) (B7-0290/2013);

- Cristian Dan Preda, Krzysztof Lisek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o právnom štáte v Rusku (2013/2667(RSP)) (B7-0292/2013).

II.   Azerbajdžan: prípad Ilgara Mamedova

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Libor Rouček, Mojca Kleva Kekuš a Emine Bozkurt v mene skupiny S&D o Azerbajdžane: prípad Ilgara Mamedova (2013/2668(RSP)) (B7-0289/2013);

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o Azerbajdžane: prípad Ilgara Mamedova (2013/2668(RSP)) (B7-0291/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Leonidas Donskis, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE o Azerbajdžane: prípad Ilgara Mamedova (2013/2668(RSP)) (B7-0293/2013);

- Charles Tannock v mene skupiny ECR o Azerbajdžane: prípad Ilgara Mamedova (2013/2668(RSP)) (B7-0294/2013);

- Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL o Azerbajdžane: prípad Ilgara Mamedova (2013/2668(RSP)) (B7-0296/2013);

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Krzysztof Lisek a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o Azerbajdžane: prípad Ilgara Mamedova (2013/2668(RSP)) (B7-0297/2013).

III.   Situácia rohingyjských muslimov

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan a Sajjad Karim v mene skupiny ECR o situácii rohingyjských muslimov (2013/2669(RSP)) (B7-0295/2013);

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes a Richard Howitt v mene skupiny S&D o situácii rohingyjských muslimov (2013/2669(RSP)) (B7-0298/2013);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Franziska Keller a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o situácii rohingyjských muslimov (2013/2669(RSP)) (B7-0299/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE o situácii rohingyjských muslimov (2013/2669(RSP)) (B7-0300/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o situácii rohingyjských muslimov (2013/2669(RSP)) (B7-0302/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Ivo Belet, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o situácii rohingyjských muslimov (2013/2669(RSP)) (B7-0303/2013).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


3. Potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernice Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 [2011/0156(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A7-0191/2013)

Frédérique Ries uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esther de Lange v mene skupiny PPE, Daciana Octavia Sârbu v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Mario Pirillo, Paul Nuttall, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Jolanta Emilia Hibner, Alajos Mészáros, Sophie Auconie a Michèle Rivasi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Karin Kadenbach, Alfreds Rubiks a João Ferreira.

Vystúpili títo rečníci: Tonio Borg a Frédérique Ries.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 11.6.2013.


4. Sledovanie občanov EÚ prostredníctvom internetu zo strany USA (program NSA PRISM) (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Sledovanie občanov EÚ prostredníctvom internetu zo strany USA (program NSA PRISM) (2013/2677(RSP))

Tonio Borg (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL a Martin Ehrenhauser – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Tonio Borg.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

5. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Emer Costello (A7-0183/2013)

Emer Costello uviedla správu.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Derek Vaughan (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Younous Omarjee (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Marc Tarabella (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Marije Cornelissen (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Csaba Őry v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sergio Gutiérrez Prieto, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Nicole Sinclaire – nezaradená poslankyňa, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Marielle de Sarnez, Elisabeth Schroedter a Patricia van der Kammen.

V rozprave vystúpil Dimitar Stoyanov v súvislosti s postupom zdvihnutia modrej karty.

Vystúpili títo poslanci: Sari Essayah, Alejandro Cercas, Niccolò Rinaldi, Dimitar Stoyanov, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Frédéric Daerden, Regina Bastos, Sergio Gutiérrez Prieto a Patrizia Toia.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia Costa, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Claudio Morganti, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jean Lambert, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach a Maria do Céu Patrão Neves.

V rozprave vystúpil László Andor.

(pokračovanie rozpravy: pozri bod 7 zápisnice zo dňa 11.6.2013)


6. Oficiálne privítanie

Predseda v mene Parlamentu privítal členov delegácie zo Stredoamerického parlamentu (Parlacen) na čele s jeho predsedom Leonelom Búcarom. Členovia delegácie boli usadení na čestnej galérii.

Predseda privítal aj zástupcov združenia dôchodcov Julián Besteiro z Toleda.


7. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby ***I (pokračovanie rozpravy)

(začiatok rozpravy: pozri bod 5 zápisnice zo dňa 11.6.2013)

V rozprave vystúpila Emer Costello (spravodajkyňa).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 12.6.2013.

(Rokovanie bolo prerušené o __[A6284]__ a pokračovalo sa v ňom opäť o __[A6285]__.)

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny S&D tieto žiadosti o vymenovanie:

výbor AFET: Marusja Ľubčevová

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Ukrajina: Marusja Ľubčevová

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Marusja Ľubčevová.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


9. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

výbor IMCO:

- Korigendum (P6_TA(2008)0626(COR01)) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. decembra 2008 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice - P6_TA(2008)0626 (Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2010, s. 181)) (COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

výbor ECON:

- Koridendum (P7_TA-PROV(2013)0115(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 16. apríla 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti - P7_TA-PROV(2013)0115 (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Vyhlásenie Európskeho parlamentu pri príležitosti prijatia korigenda k jeho pozícii zo 16. apríla 2013 o CRR:

Pozícia Parlamentu zo 16. apríla 2013 bola finalizovaná zrýchleným postupom tak, aby sa zaistilo zverejnenie CRR v Úradnom vestníku Európskej únie 30. júna 2013 a tým sa umožnilo, aby bol k 1. januáru 2014 zavedený nový legislatívny rámec. Čas na finalizáciu bol teda veľmi obmedzený.

Ak Parlament najneskôr 1. decembra 2013 dospeje k záveru, že ktorákoľvek zo zmien zavedených v súvislosti s finalizáciou predstavuje zásadnú zmenu politickej dohody, vyhradzuje si právo opätovne posúdiť znenie svojej pozície zo 16. apríla 2013 prostredníctvom nového korigenda.

- Korigendum (P7_TA-PROV(2013)0114(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 16. apríla 2013 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte - P7_TA-PROV(2013)0114 - (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD))

Vyhlásenie Európskeho parlamentu pri príležitosti prijatia korigenda k jeho pozícii zo 16. apríla 2013 o CRD IV:

Pozícia Parlamentu zo 16. apríla 2013 bola finalizovaná zrýchleným postupom tak, aby sa zaistilo zverejnenie CRV IV v Úradnom vestníku Európskej únie 30. júna 2013 a tým sa umožnilo, aby bol k 1. januáru 2014 zavedený nový legislatívny rámec. Čas na finalizáciu bol teda veľmi obmedzený.

Ak Parlament najneskôr 1. decembra 2013 dospeje k záveru, že ktorákoľvek zo zmien zavedených v súvislosti s finalizáciou predstavuje zásadnú zmenu politickej dohody, vyhradzuje si právo opätovne posúdiť znenie svojej pozície zo 16. apríla 2013 prostredníctvom nového korigenda.

°
° ° °

Korigendá sú k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.

V súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. 68. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (článok 97 ods. 4 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o 68. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2013/2034(INI)) – Výbor pre zahraničné veci – Spravodajca: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0202/2013)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

Považované za prijaté (P7_TA(2013)0234)


10.2. Dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov – 1 ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov [2012/0013(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa: Diane Dodds (A7-0141/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH, NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0235)


10.3. Žiadosť o zbavenie imunity poslanca Jaceka Olgierda Kurského (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jaceka Olgierda Kurského [2013/2019(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0187/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0236)


10.4. Žiadosť o zbavenie imunity poslankyne Malgorzaty Handzlikovej (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Małgorzaty Handzlikovej [2012/2238(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Dimitar Stoyanov (A7-0195/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0237)


10.5. Žiadosť o zbavenie imunity poslanca Alexandra Alvara (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Alexandra Alvara [2013/2106(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0238)


10.6. Nový program európskej spotrebiteľskej politiky (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky [2012/2133(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0239)


10.7. Zlepšenie prístupu k spravodlivosti: právna pomoc pri cezhraničných občianskych a obchodných sporoch (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o zlepšení prístupu k spravodlivosti: právna pomoc pri cezhraničných občianskych a obchodných sporoch [2012/2101(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0240)


10.8. Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 [2011/0137(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P7_TA(2013)0241)


10.9. Potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernice Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 [2011/0156(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A7-0191/2013)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P7_TA(2013)0242)


10.10. Zdravotné a bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) [2011/0152(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0243)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0243)


10.11. Dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov – 2 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov [2012/0236(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa: Diane Dodds (A7-0146/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0244)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0244)


10.12. Organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí (hlasovanie)

Správa o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú vykonať (priebežná správa) [2012/2117(INI)] - Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí. Spravodajca: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0245)

Vystúpenie

Salvatore Iacolino (spravodajca).


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

11. Slávnostná schôdza – Slovinsko

Od 12.00 do 12.30 h sa pri príležitosti príhovoru slovinského prezidenta Boruta Pahora konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

12. Hlasovanie (pokračovanie)

12.1. Sociálne bývanie v Európskej únii (hlasovanie)

Správa o sociálnom bývaní v Európskej únii [2012/2293(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Karima Delli (A7-0155/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0246)

Vystúpenie

Karima Delli (spravodajkyňa).


12.2. Vzdelávacia a profesijná mobilita žien (hlasovanie)

Správa o vzdelávacej a profesijnej mobilite žien v EÚ [2013/2009(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0247)

Vystúpenie

Licia Ronzulli (spravodajkyňa).


12.3. Stratégia vo veci služby elektronického výberu mýta a systému diaľničných známok pre ľahké osobné vozidlá (hlasovanie)

Správa o stratégii vo veci služby elektronického výberu mýta a systému diaľničných známok pre ľahké osobné vozidlá v Európe [2012/2296(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jim Higgins (A7-0142/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0248)


13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Vicente Miguel Garcés Ramón - A7-0163/2013
Franco Bonanini, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen, Giommaria Uggias, Petru Constantin Luhan, Adam Bielan, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly a Elena Băsescu

Správa: Tadeusz Zwiefka - A7-0161/2013
Syed Kamall a Daniel Hannan

Odporúčanie do druhého čítania Jürgen Creutzmann A7-0185/2013
Syed Kamall a Seán Kelly

Odporúčanie do druhého čítania: Frédérique Ries - A7-0191/2013
Paolo Bartolozzi, Sirpa Pietikäinen, Alfredo Antoniozzi a Anna Maria Corazza Bildt

Správa: Elisabeth Morin-Chartier - A7-0009/2013
Sirpa Pietikäinen a Alfredo Antoniozzi

Správa: Salvatore Iacolino - A7-0175/2013
Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Seán Kelly, Elena Băsescu a Charles Tannock

Správa: Karima Delli - A7-0155/2013
Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Mario Pirillo, Emer Costello, Sergio Gutiérrez Prieto, Salvatore Caronna, Diane Dodds, Robert Dušek, Monika Smolková, Elena Băsescu a Nicole Sinclaire

Správa: Licia Ronzulli - A7-0164/2013
Christa Klaß, Mitro Repo, Jim Higgins, Diane Dodds, Monika Smolková a Petru Constantin Luhan

V rozprave vystúpila Nicole Sinclaire, aby sa vyjadrila k postupu uplatniteľnému na ústne vysvetlenia hlasovania (predsedníčka pripomenula ustanovenia článku 170 rokovacieho poriadku).

Odporúčanie do druhého čítania Jürgen Creutzmann A7-0185/2013
Jim Higgins, Adam Bielan a Monika Smolková


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Anna Maria Corazza Bildt a Amalia Sartori oznámili, že boli prítomné na hlasovaní, ale z technických príčin nemohli hlasovať v prvej časti hlasovania.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


16. Stanovenie noriem pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) ***II - Žiadosť o medzinárodnú ochranu podanú štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) ***II - Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov ***I - Priznávanie a odnímanie medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) [14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) [15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

Správa o zmenenom a doplnenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov), o možnosti orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných konaniach o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei a Sylvie Guillaume uviedli svoje odporúčania k druhému čítaniu a správe.

Vystúpili títo rečníci: Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papanikolaou v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL, Philip Claeys – nezaradený poslanec, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Lorenzo Fontana, Cornelis de Jong, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch, Andrew Henry William Brons, Manfred Weber, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Hélène Flautre, Frank Vanhecke, Auke Zijlstra, Véronique Mathieu Houillon, Ioan Enciu a Judith Sargentini.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mara Bizzotto, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Nikos Chrysogelos, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Carlo Casini, Antigoni Papadopoulou, Hubert Pirker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Dimitrios Droutsas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Salvatore Iacolino, Anna Hedh, Monika Flašíková Beňová, Josef Weidenholzer a Ismail Ertug, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jarosław Leszek Wałęsa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Maria Corazza Bildt, Ana Miranda, Claudio Morganti, Claudette Abela Baldacchino, Jaroslav Paška, Franz Obermayr a Petru Constantin Luhan.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström, Lucinda Creighton, Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei a Sylvie Guillaume.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 12.6.2013, bod 8.6 zápisnice zo dňa 12.6.2013, bod 8.9 zápisnice zo dňa 12.6.2013 a bod 8.7 zápisnice zo dňa 12.6.2013.


17. Hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis ***I - Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolností ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006 s cieľom stanoviť spoločné pravidlá pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolnosti [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Renate Weber (A7-0200/2012)

Carlos Coelho a Renate Weber uviedli svoje správy.

Vystúpili títo rečníci: Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Ioan Enciu v mene skupiny S&D, Renate Weber, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec a Véronique Mathieu Houillon.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Robert Goebbels, Judith Sargentini, Oldřich Vlasák, Gerard Batten, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Robert Goebbels a Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Juan Fernando López Aguilar, Franziska Keller, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Vicky Ford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marco Scurria, Jacek Protasiewicz, Monika Flašíková Beňová, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Frank Engel a Monika Panayotova.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer, Lena Kolarska-Bobińska a Krisztina Morvai.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström, Carlos Coelho a Renate Weber.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 12.6.2013 a bod 8.11 zápisnice zo dňa 12.6.2013.


18. Účtovné závierky a súvisiace výkazy určitých druhov podnikov ***I – Požiadavky na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich výkazoch určitých druhov podnikov [COM(2011)0684 - C7-0393/2011- 2011/0308(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne (A7-0278/2012)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES [COM(2011)0683 - C7-0380/2011- 2011/0307(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Arlene McCarthy (A7-0292/2012)

Klaus-Heiner Lehne a Arlene McCarthy uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Wolf Klinz (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Fiona Hall (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Helmut Scholz ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Sirpa Pietikäinen (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Alexandra Thein v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Syed Kamall v mene skupiny ECR a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Raffaele Baldassarre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cecilia Wikström, Sergio Gaetano Cofferati, Michael Cashman, Olle Ludvigsson, Mojca Kleva Kekuš, Frédéric Daerden a Alexander Mirsky.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Theodor Dumitru Stolojan.

Vystúpili títo rečníci: Michel Barnier, Klaus-Heiner Lehne a Arlene McCarthy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 12.6.2013 a bod 8.13 zápisnice zo dňa 12.6.2013.


19. Výročná správa o politike v oblasti hospodárskej súťaže (rozprava)

Správa o výročnej správe o politike EÚ v oblasti hospodárskej súťaže [2012/2306(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

Antolín Sánchez Presedo uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Traian Ungureanu (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Syed Kamall (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, Arlene McCarthy v mene skupiny S&D, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Theodor Dumitru Stolojan, Seán Kelly a Zofija Mazej Kukovič.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis a Jaroslav Paška.

Vystúpili títo rečníci: Joaquín Almunia a Antolín Sánchez Presedo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.19 zápisnice zo dňa 12.6.2013.


20. Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie [COM(2012)0332 - C7-0158/2012- 2012/0162(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

Raül Romeva i Rueda uviedol správu.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

V rozprave vystúpila Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Kriton Arsenis v mene skupiny S&D, Chris Davies v mene skupiny ALDE, James Nicholson v mene skupiny ECR, Jarosław Leszek Wałęsa, Dolores García-Hierro Caraballo, Pat the Cope Gallagher a Gabriel Mato Adrover.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Rareş-Lucian Niculescu, Spyros Danellis a Georgios Toussas.

Vystúpili títo rečníci: Maria Damanaki a Raül Romeva i Rueda.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 12.6.2013.


21. Miera úpravy priamych platieb ustanovená v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013 ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určení miery úpravy priamych platieb ustanovenej v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013 [COM(2013)0159 - C7-0079/2013- 2013/0087(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

Luis Manuel Capoulas Santos uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Peter Jahr v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, Britta Reimers v mene skupiny ALDE, James Nicholson v mene skupiny ECR, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Dimitar Stoyanov – nezaradený poslanec, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Kristiina Ojuland, Hynek Fajmon, Gabriel Mato Adrover a Eric Andrieu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Spyros Danellis a Seán Kelly.

Vystúpili títo rečníci: Dacian Cioloş a Luis Manuel Capoulas Santos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.14 zápisnice zo dňa 12.6.2013.


22. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách ombudsman informoval rozpočtový orgán o presune rozpočtových prostriedkov č. 02/2013.

V súlade s článkom 72 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách uplatniteľných na Europol správna rada Europolu postúpila rozpočtovému orgánu svoju výročnú správu o vnútornom audite za rok 2012.

V súlade s článkom 40 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách uplatniteľných na Europol správna rada Europolu postúpila rozpočtovému orgánu svoju výročnú správu o činnosti za rok 2012.

Stredisko CEDEFOP postúpilo rozpočtovému orgánu svoj odhad príjmov a výdavkov za rok 2014 a viacročný plán v oblasti personálnej politiky na obdobie 2014 – 2016.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 512.506/OJME).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.10 h.

Klaus Welle

Othmar Karas

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia