Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2673(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0270/2013

Разисквания :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Гласувания :

PV 12/06/2013 - 8.21

Приети текстове :

P7_TA(2013)0270

Протокол
Сряда, 12 юни 2013 г. - Страсбург

3. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) (2012/2807(RSP))

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Georgios Toussas, относно положението на гръцките обществени телевизия и радио, Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marianne Thyssen, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, и Martin Callanan, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Graham Watson, за да зададе въпрос „синя карта“ от Martin Callanan, който отговори който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sylvie Goulard, Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marielle de Sarnez, Ivo Strejček, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Alejandro Cercas, Andrew Henry William Brons, Giovanni La Via, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Jean-Paul Gauzès, Udo Bullmann, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Luis de Grandes Pascual, Anni Podimata, Corien Wortmann-Kool, Paulo Rangel и Marietta Giannakou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Ildikó Gáll-Pelcz, Véronique De Keyser, Paul Murphy и Andreas Mölzer.

Изказаха се: Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ), Daniel Cohn-Bendit, László Andor (член на Комисията), Daniel Cohn-Bendit, за да зададе въпрос, на който Olli Rehn отговори, и Lucinda Creighton.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

a) Демократичен процес на вземане на решения в бъдещия ИПС (2013/2672(RSP)):

- Elmar Brok, от името на групата PPE, Hannes Swoboda и Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, относно укрепване на европейската демокрация в бъдещия ИПС (B7-0271/2013);

- Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, относно демократичния процес на вземане на решения в ИПС (B7-0272/2013);

- Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Younous Omarjee и Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, относно подготовката за Европейския съвет на 27 и 28 юни 2013 г. във връзка с демократичния процес на вземане на решения в ИПС (B7-0277/2013).

б) Европейски план за борба с младежката безработица (2013/2673(RSP)):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry и Roberta Angelilli, от името на групата PPE, относно младежката безработица (B7-0270/2013);

- Milan Cabrnoch и Anthea McIntyre, от името на групата ECR, относно европейски действия за борба с младежката безработица (B7-0273/2013);

- Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas и Jaroslav Paška, от името на групата EFD, относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) – европейски действия за борба с младежката безработица (B7-0275/2013);

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Marije Cornelissen, Ana Miranda, Franziska Keller и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, относно европейски действия за борба с младежката безработица (B7-0276/2013);

- Nadja Hirsch и Hannu Takkula, от името на групата ALDE, относно борбата с младежката безработица (B7-0278/2013);

- Hannes Swoboda, от името на групата S&D, относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) – eвропейски действия за борба с младежката безработица (B7-0279/2013);

- Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Younous Omarjee и Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) – европейски действия за борба с младежката безработица (B7-0280/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.20 от протокола от 12.6.2013 и точка 8.21 от протокола от 12.6.2013.

Правна информация - Политика за поверителност