Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2673(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0270/2013

Debatter :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Omröstningar :

PV 12/06/2013 - 8.21

Antagna texter :

P7_TA(2013)0270

Protokoll
Onsdagen den 12 juni 2013 - Strasbourg

3. Förberedelse inför Europeiska rådets möte (27–28 juni 2013) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse inför Europeiska rådets möte (27–28 juni 2013) (2012/2807(RSP))

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Georgios Toussas yttrade sig om situationen för statlig tv och radio i Grekland; Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marianne Thyssen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, och Martin Callanan för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Graham Watson, ställde en fråga ("blått kort") till Martin Callanan, som denne besvarade, och som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sylvie Goulard, Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marielle de Sarnez, Ivo Strejček, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Alejandro Cercas, Andrew Henry William Brons, Giovanni La Via, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Jean-Paul Gauzès, Udo Bullmann, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Luis de Grandes Pascual, Anni Podimata, Corien Wortmann-Kool, Paulo Rangel och Marietta Giannakou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Ildikó Gáll-Pelcz, Véronique De Keyser, Paul Murphy och Andreas Mölzer.

Talare: Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen), Daniel Cohn-Bendit, László Andor (ledamot av kommissionen), Daniel Cohn-Bendit, vilken ställde en fråga till Olli Rehn, som denne besvarade, och Lucinda Creighton.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

a) Demokratiskt beslutsfattande i det framtida EMU (2013/2672(RSP)):

- Elmar Brok för PPE-gruppen, Hannes Swoboda och Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om att stärka den europeiska demokratin i framtidens EMU (B7-0271/2013);

- Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, om demokratiskt beslutsfattande i EMU (B7-0272/2013);

- Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Younous Omarjee och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 27 och 28 juni 2013 och om demokratiskt beslutsfattande i framtidens EMU (B7-0277/2013).

b) EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (2013/2673(RSP)):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry och Roberta Angelilli för PPE-gruppen, om ungdomsarbetslösheten (B7-0270/2013);

- Milan Cabrnoch och Anthea McIntyre för ECR-gruppen, om EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (B7-0273/2013);

- Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas och Jaroslav Paška för EFD-gruppen, om förberedelserna inför Europeiska rådets möte (den 27–28 juni 2013) – EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (B7-0275/2013);

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Marije Cornelissen, Ana Miranda, Franziska Keller och Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, om EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (B7-0276/2013);

- Nadja Hirsch och Hannu Takkula för ALDE-gruppen, om att bekämpa ungdomsarbetslösheten (B7-0278/2013);

- Hannes Swoboda för S&D-gruppen, om förberedelserna inför Europeiska rådets möte (den 27–28 juni 2013) – EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (B7-0279/2013);

- Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Younous Omarjee och Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, om förberedelserna inför Europeiska rådets möte (den 27–28 juni 2013) – EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (B7-0280/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.20 i protokollet av den 12.6.2013 och punkt 8.21 i protokollet av den 12.6.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy