Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0295(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0183/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0183/2013

Συζήτηση :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

8.8. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη προτάση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Emer Costello (A7-0183/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0257)

Παρεμβαίνουν οι Pervenche Berès (πρόεδρος της Επιτροπής EMPL), για να ζητήσει τη θέση της Επιτροπής επί της τροποποιημένης προτάσεως, Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) για να παρουσιάσει την εν λόγω θέση, και Pervenche Berès για να προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2 του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αυτή

Το θέμα, ως εκ τούτου, θεωρείται ότι αναπέμπεται προς επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Παρεμβάσεις

Emer Costello (εισηγήτρια) πριν την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου