Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0308(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0278/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0278/2012

Συζήτηση :

PV 11/06/2013 - 18
CRE 11/06/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0261

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

8.12. Οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών [COM(2011)0684 - C7-0393/2011- 2011/0308(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0278/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0261)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0261)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου