Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2637(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0256/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0271

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

8.22. Αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 και B7-0266/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0256/2013

(αντικαθιστά τις B7-0256/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 και B7-0266/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume και Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez και Andrea Zanoni, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0271)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-057/2013 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου