Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου – 2014
Roberta Angelilli, Ewald Stadler, Daniel Hannan και Syed Kamall

Έκθεση Raül Romeva i Rueda - A7-0144/2013
Peter Jahr, Julie Girling, Seán Kelly, Daniel Hannan και Syed Kamall

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Antonio Masip Hidalgo - A7-0214/2013
Charles Tannock, Guido Milana, Joseph Cuschieri και Daniel Hannan

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Cecilia Wikström - A7-0216/2013
Carmen Romero López, Roberta Angelilli, Oreste Rossi και Mario Borghezio

Έκθεση Emer Costello - A7-0183/2013
Marina Yannakoudakis, Ana Miranda, Salvatore Caronna, Agnès Le Brun, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Martina Anderson, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Phil Bennion, Seán Kelly, Martin Kastler, Syed Kamall και Marian Harkin

Έκθεση Monica Luisa Macovei - A7-0432/2012
Alfredo Antoniozzi, Paul Murphy και Philip Claeys

Έκθεση Renate Weber - A7-0200/2012
Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt, Philip Claeys, Salvatore Caronna και Seán Kelly

Έκθεση Carlos Coelho - A7-0215/2013
Guido Milana, Philip Claeys και Elena Băsescu

Έκθεση Klaus-Heiner Lehne - A7-0278/2012
Marina Yannakoudakis και Andrea Češková

Έκθεση Arlene McCarthy - A7-0292/2012
Marian Harkin

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0186/2013
Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Charles Tannock, Julie Girling και Seán Kelly

Κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - B7-0255/2013
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Elisabetta Gardini, Petru Constantin Luhan και Martin Kastler

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου