Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2253(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0147/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0147/2013

Συζήτηση :

PV 12/06/2013 - 16
CRE 12/06/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2013 - 7.7
CRE 13/06/2013 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0278

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

16. Επισκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ το 2013 (συζήτηση)
CRE

Σύσταση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς το Συμβούλιο και προς την Επιτροπή σχετικά με την επισκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ για το 2013 [2012/2253(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Elmar Brok και Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

Οι Elmar Brok (εισηγητής) και Roberto Gualtieri (εισηγητής) παρουσιάζουν τη σύσταση.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας).

Παρεμβαίνουν οι Nadezhda Neynsky (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jacek Protasiewicz, Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Frank Vanhecke, Arnaud Danjean, María Muñiz De Urquiza, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Μαριέττα Γιαννάκου, Ricardo Cortés Lastra, Eduard Kukan και Othmar Karas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Inese Vaidere και Roberta Metsola.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Ingeborg Gräßle, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb και Nicole Sinclaire.

Παρεμβαίνουν οι Catherine Ashton, Elmar Brok και Roberto Gualtieri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου