Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 12 juni 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Financiële diensten: gebrek aan vooruitgang in de Raad en vertraging in de Commissie bij de goedkeuring van bepaalde voorstellen (debat)
 3.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (27-28 juni 2013) (debat)
 4.Welkomstwoord
 5.Stemmingen
  5.1.Benoeming van een lid van de Europese Commissie – Neven Mimica (stemming)
  5.2.Kalender vergaderperioden EP - 2014 (stemming)
 6.Plechtige vergadering - Portugal
 7.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Het aantal leden van de vaste commissies (stemming)
  8.2.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Neven MATES * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - George PUFAN * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Vaststelling van normen voor de opvang van aanvragers van internationale bescherming (herschikking) ***II (stemming)
  8.6.Verzoek om internationale bescherming, in een van de lidstaten ingediend door een onderdaan van een derde land of een statenloze (herschikking) ***II (stemming)
  8.7.Toekenning en intrekking van internationale bescherming (herschikking) ***II (stemming)
  8.8.Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen ***I (stemming)
  8.9.Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ***I (stemming)
  8.10.Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen ***I (stemming)
  8.11.Instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis * (stemming)
  8.12.Financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen ***I (stemming)
  8.13.Transparantievereisten voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten ***I (stemming)
  8.14.Aanpassingspercentage met betrekking tot de rechtstreekse betalingen voor kalenderjaar 2013, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 ***I (stemming)
  8.15.Wijziging Schengengrenscode en van de overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord ***I (stemming)
  8.16.Ontwerpbesluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement *** (stemming)
  8.17.Sociale investeringen voor groei en cohesie (stemming)
  8.18.Regionaal beleid als onderdeel van bredere regelingen voor staatssteun (stemming)
  8.19.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (stemming)
  8.20.Voorbereiding van de Europese Raad (27-28 juni 2013) - Democratische besluitvorming in de toekomstige EMU (stemming)
  8.21.Voorbereiding van de Europese Raad (27-28 juni 2013) - Europese maatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (stemming)
  8.22.Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 13.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 14.Ingekomen stukken
 15.Situatie in Turkije (debat)
 16.Evaluatie van 2013 van de organisatie en het functioneren van de EDEO (debat)
 17.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2012 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie - Vrijheid van pers en media in de wereld - Bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging (debat)
 18.Een breder trans-Atlantisch partnerschap (debat)
 19.Wederopbouw en democratisering van Mali (debat)
 20.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Afghanistan (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 – Benoeming van een lid van de Commissie – Neven Mimica
 Bijlage 2 – Benoeming van een lid van de Rekenkamer – Neven Mates
 Bijlage 3 – Benoeming van een lid van de Rekenkamer – George Pufan
Notulen (247 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (1814 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (7 kb) Bijlage 3 (7 kb) 
 
Notulen (197 kb) Presentielijst (51 kb) Uitslag van de stemming (428 kb) Hoofdelijke stemming (788 kb)    
 
Notulen (308 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (451 kb) Hoofdelijke stemming (1596 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid