Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 12. júna 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Finančné služby: nedostatočný pokrok v Rade a meškanie Komisie pri prijímaní niektorých návrhov (rozprava)
 3.Príprava na zasadnutie Európskej rady (27. – 28. júna 2013) (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Hlasovanie
  
5.1.Vymenovanie člena Európskej komisie – Neven Mimica (hlasovanie)
  
5.2.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2014 (hlasovanie)
 6.Slávnostná schôdza – Portugalsko
 7.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  
8.1.Počet členov stálych výborov (hlasovanie)
  
8.2.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Neven Mates * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Vymenovanie člena Dvora audítorov – George Pufan * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Stanovenie noriem pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) ***II (hlasovanie)
  
8.6.Žiadosť o medzinárodnú ochranu podanú štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) ***II (hlasovanie)
  
8.7.Priznávanie a odnímanie medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) ***II (hlasovanie)
  
8.8.Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby ***I (hlasovanie)
  
8.9.Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov ***I (hlasovanie)
  
8.10.Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolností ***I (hlasovanie)
  
8.11.Vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis * (hlasovanie)
  
8.12.Účtovné závierky a súvisiace výkazy určitých druhov podnikov ***I (hlasovanie)
  
8.13.Požiadavky na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ***I (hlasovanie)
  
8.14.Miera úpravy priamych platieb ustanovená v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013 ***I (hlasovanie)
  
8.15.Zmena Kódexu schengenských hraníc a Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda ***I (hlasovanie)
  
8.16.Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu *** (hlasovanie)
  
8.17.Sociálne investície do rastu a súdržnosti (hlasovanie)
  
8.18.Regionálna politika ako súčasť širších systémov štátnej podpory (hlasovanie)
  
8.19.Výročná správa o politike v oblasti hospodárskej súťaže (hlasovanie)
  
8.20.Príprava zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) – demokratické rozhodovanie v budúcej HMÚ (hlasovanie)
  
8.21.Príprava zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) – Európske opatrenia na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí (hlasovanie)
  
8.22.Zablokovanie revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 13.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Situácia v Turecku (rozprava)
 16.Hodnotenie organizácie a fungovania ESVČ uskutočnené v roku 2013 (rozprava)
 17.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 a politike EÚ v tejto oblasti – Sloboda tlače a médií vo svete – Presadzovanie a ochrana slobody náboženského vyznania alebo viery (rozprava)
 18.Širšie transatlantické partnerstvo (rozprava)
 19.Obnova a demokratizácia Mali (rozprava)
 20.Dohoda o partnerstve a spolupráci s Afganistanom (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Vymenovania člena Komisie – Neven Mimica
 Príloha 2 – Vymenovanie člena Dvora audítorov – Neven Mates
 Príloha 3 – Vymenovanie člena Dvora audítorov – George Pufan
Zápisnica (247 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1814 kb) Príloha 1 (7 kb) Príloha 2 (7 kb) Príloha 3 (7 kb) 
 
Zápisnica (236 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovania (382 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (812 kb)    
 
Zápisnica (321 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (565 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1667 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia