Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 336kWORD 250k
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: έλλειψη προόδου στο Συμβούλιο και καθυστέρηση της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση ορισμένων προτάσεων (συζήτηση)
 3.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Ορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Neven Mimica (ψηφοφορία)
  
5.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου – 2014 (ψηφοφορία)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Πορτογαλία
 7.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
8.1.Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)
  
8.2.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου- Neven MATES * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - George PUFAN * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Καθορισμός ελάχιστων κανόνων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (Αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
  
8.6.Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (Αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
  
8.7.Χορήγηση και ανάκληση της διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
  
8.8.Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους ***I (ψηφοφορία)
  
8.9.Θέσπιση του συστήματος "Eurodac" για τη αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων ***I (ψηφοφορία)
  
8.10.Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I (ψηφοφορία)
  
8.11.Θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν * (ψηφοφορία)
  
8.12.Οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών ***I (ψηφοφορία)
  
8.13.Προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ***I (ψηφοφορία)
  
8.14.Ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 ***I (ψηφοφορία)
  
8.15.Τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν και της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν ***I (ψηφοφορία)
  
8.16.Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου *** (ψηφοφορία)
  
8.17.Κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή (ψηφοφορία)
  
8.18.Η περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων (ψηφοφορία)
  
8.19.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (ψηφοφορία)
  
8.20.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δημοκρατική διαδικασία ληψεως αποφάσεων στην ΟΝΕ (ψηφοφορία)
  
8.21.Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (ψηφοφορία)
  
8.22.Αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 13.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Κατάσταση στην Τουρκία (συζήτηση)
 16.Επισκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ το 2013 (συζήτηση)
 17.Eτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2012 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος - Ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο - Προαγωγή και προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων (συζήτηση)
 18.Ευρύτερη διατλαντική εταιρική σχέση (συζήτηση)
 19.Ανασυγκρότηση και εκδημοκρατισμός του Μαλί (συζήτηση)
 20.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Αφγανιστάν (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 – Ορισμός μέλους της Επιτροπής - Neven Mimica
 Παράρτηµα 2 – Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Neven Mates
 Παράρτηµα 3 - Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - George Pufan


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: έλλειψη προόδου στο Συμβούλιο και καθυστέρηση της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση ορισμένων προτάσεων (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000063/2013) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς το Συμβούλιο: Έλλειψη προόδου εντός του Συμβουλίου για φακέλους σχετικά με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2013/2658(RSP)) (B7-0208/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000065/2013) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Καθυστέρηση στην έγκριση προτάσεων περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από την Επιτροπή (2013/2658(RSP)) (B7-0209/2013)

Η Sharon Bowles αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Η Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B7-0208/2013.

Ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B7-0209/2013.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Lucinda Creighton.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: έλλειψη προόδου στο Συμβούλιο και καθυστέρηση της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση ορισμένων προτάσεων (2013/2658(RSP)) (B7-0304/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2013.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος


3. Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) (2012/2807(RSP))

Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Τούσσας, σχετικά με την κατάσταση της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στην Ελλαδα, Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marianne Thyssen, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Graham Watson, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Martin Callanan, ο οποίος απαντά, και ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sylvie Goulard, Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marielle de Sarnez, Ivo Strejček, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Alejandro Cercas, Andrew Henry William Brons, Giovanni La Via, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Jean-Paul Gauzès, Udo Bullmann, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Luis de Grandes Pascual, Άννυ Ποδηματά, Corien Wortmann-Kool, Paulo Rangel και Μαριέττα Γιαννάκου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Ildikó Gáll-Pelcz, Véronique De Keyser, Paul Murphy και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Daniel Cohn-Bendit, László Andor (Μέλος της Επιτροπής), Daniel Cohn-Bendit, για να θέσει μια ερώτηση στην οποία απαντά ο Olli Rehn, και Lucinda Creighton.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

α) Δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη μελλοντική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2013/2672(RSP)):

- Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda και Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στη μελλοντική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (B7-0271/2013

- Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΟΝΕ (B7-0272/2013

- Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής, Younous Omarjee και Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προετοιμασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 27 και 28 Ιουνίου 2013 – δημοκρατική λήψη αποφάσεων στην μελλοντική ΟΝΕ (B7-0277/2013).

β) Ευρωπαϊκή δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (2013/2673(RSP)):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ανεργία των νέων (B7-0270/2013

- Milan Cabrnoch και Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ευρωπαϊκή δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (B7-0273/2013

- Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (B7-0275/2013

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Marije Cornelissen, Ana Miranda, Franziska Keller και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με ευρωπαϊκή δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (B7-0276/2013

- Nadja Hirsch και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (B7-0278/2013

- Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) – Δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (B7-0279/2013

- Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Νικόλαος Χουντής, Willy Meyer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Younous Omarjee και Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) – Μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (B7-0280/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013 και σημείο 8.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013.


4. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, τον κ. Henri Malosse, νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Ορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Neven Mimica (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης σχετικά με την έγκριση του ορισμού του Neven Mimica ως μέλους της Επιτροπής

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

(Μυστική ψηφοφορία)

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0249)

Παρέμβαση

Ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) λαμβάνει γνώση της έγκρισης του ορισμού από το Κοινοβούλιο.


5.2. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου – 2014 (ψηφοφορία)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου – 2014: βλέπε πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

Εγκρίνεται

Το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2014 ορίζεται, συνεπώς, ως ακολούθως:

- από 13 έως 16 Ιανουαρίου

- από 3 έως 6 Φεβρουαρίου

- από 24 έως 27 Φεβρουαρίου

- από 10 έως 13 Μαρτίου

- στις 2 και 3 Απριλίου

- από 14 έως 17 Απριλίου

- από 1 έως 3 Ιουλίου (σύνοδος συγκρότησης σε σώμα)

- από 14 έως 17 Ιουλίου

- από 15 έως 18 Σεπτεμβρίου

- στις 8 και 9 Οκτωβρίου

- από 20 έως 23 Οκτωβρίου

- στις 12 και 13 Νοεμβρίου

- από 24 έως 27 Νοεμβρίου

- από 15 έως 18 Δεκεμβρίου.

Παρέμβαση

Astrid Lulling πριν την ψηφοφορία, επί της τροπολογίας 1.


6. Πανηγυρική συνεδρίαση - Πορτογαλία

(Από τις 12.05 έως τις 12.35, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της ομιλίας του Aníbal Cavaco Silva, Προέδρου της Πορτογαλίας.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

7. Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Παρεμβαίνει η Nicole Sinclaire για να ζητήσει να προσκληθεί ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, David Cameron, σε πανηγυρική συνεδρίαση.

°
° ° °

Τα διορθωτικά (P6_TA(2008)0626(COR01), και τα διορθωτικά και οι σχετικές δηλώσεις P7_TA-PROV(2013)0115(COR01) και P7_TA-PROV(2013)0114(COR01) ανακοινώθηκαν στη χθεσινή ολομέλεια (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.6.2013).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν υπέβαλαν αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία τα διορθωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 216, παράγραφος 4, του κανονισμού, τα διορθωτικά αυτά λογίζονται εγκριθέντα.


8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

8.1. Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης B7-0268/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0250)


8.2. Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου- Neven MATES * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Neven MATES ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [N7-0057/2013 - C7-0106/2013- 2013/0804(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0182/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

(Μυστική ψηφοφορία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0251)

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013)

Παρεμβάσεις

Οι Inés Ayala Sender (εισηγήτρια), πριν την ψηφοφορία, σχετικά με τη σύνθεση του καταλόγου των υποψηφίων και Bruno Gollnisch, επί του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.


8.3. Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - George PUFAN * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του George Pufan ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. [N7-0061/2013 - C7-0115/2013- 2013/0805(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0181/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

(Μυστική ψηφοφορία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0252)

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013)


8.4. Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας [COM(2012)0332 - C7-0158/2012- 2012/0162(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0253)


8.5. Καθορισμός ελάχιστων κανόνων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (Αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) [14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2013)0254)


8.6. Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (Αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) [15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2013)0255)


8.7. Χορήγηση και ανάκληση της διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2013)0256)


8.8. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη προτάση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Emer Costello (A7-0183/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0257)

Παρεμβαίνουν οι Pervenche Berès (πρόεδρος της Επιτροπής EMPL), για να ζητήσει τη θέση της Επιτροπής επί της τροποποιημένης προτάσεως, Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) για να παρουσιάσει την εν λόγω θέση, και Pervenche Berès για να προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2 του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αυτή

Το θέμα, ως εκ τούτου, θεωρείται ότι αναπέμπεται προς επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Παρεμβάσεις

Emer Costello (εισηγήτρια) πριν την ψηφοφορία.


8.9. Θέσπιση του συστήματος "Eurodac" για τη αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του «EURODAC» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…][για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή] και σχετικά με τις αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα EURODAC που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (αναδιατύπωση) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0258)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0258)


8.10. Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 με σκοπό τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την προσωρινή επαναφορά της άσκησης συνοριακού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Renate Weber (A7-0200/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0259)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0259)

Παρεμβάσεις

Renate Weber (εισηγήτρια), για να προτείνει τεχνική τροπολογία με σκοπό την τροποποίηση του νομοθετικού ψηφίσματος.


8.11. Θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν * (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0260)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0260)


8.12. Οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών [COM(2011)0684 - C7-0393/2011- 2011/0308(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0278/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0261)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0261)


8.13. Προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής [COM(2011)0683 - C7-0380/2011- 2011/0307(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A7-0292/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0262)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0262)

Παρεμβάσεις

Arlene McCarthy (εισηγήτρια), πριν την ψηφοφορία.


8.14. Ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 [COM(2013)0159 - C7-0079/2013- 2013/0087(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0263)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0263)


8.15. Τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν και της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση επί της προτάσεως κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) και της Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν [COM(2011)0118 - C7-0070/2011- 2011/0051(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Γεώργιος Παπανικολάου (A7-0206/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0264)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0264)


8.16. Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου *** (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [00110/2013 - C7-0166/2013- 2013/0900(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Rafał Trzaskowski και Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0265)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.


8.17. Κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0255/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0266)


8.18. Η περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων [2013/2104(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0267)

Παρεμβάσεις

Oldřich Vlasák (εισηγητής), πριν την ψηφοφορία, για να ζητήσει ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της προτάσεως ψηφίσματος (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι, επειδή το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε εκτός προθεσμίας, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη).


8.19. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ [2012/2306(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0268)


8.20. Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δημοκρατική διαδικασία ληψεως αποφάσεων στην ΟΝΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0271/2013, B7-0272/2013 και B7-0277/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0271/2013

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0269)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0272/2013 και B7-0277/2013 καταπίπτουν.)


8.21. Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013 και B7-0280/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0270/2013

(αντικαθιστά τις B7-0270/2013, B7-0276/2013 και B7-0279/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Csaba Őry, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Hannes Swoboda, Stephen Hughes, Pervenche Berès και Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Rebecca Harms και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0270)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0278/2013 και B7-0280/2013 καταπίπτουν.)


8.22. Αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 και B7-0266/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0256/2013

(αντικαθιστά τις B7-0256/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 και B7-0266/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume και Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez και Andrea Zanoni, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0271)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-057/2013 καταπίπτει.)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου – 2014
Roberta Angelilli, Ewald Stadler, Daniel Hannan και Syed Kamall

Έκθεση Raül Romeva i Rueda - A7-0144/2013
Peter Jahr, Julie Girling, Seán Kelly, Daniel Hannan και Syed Kamall

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Antonio Masip Hidalgo - A7-0214/2013
Charles Tannock, Guido Milana, Joseph Cuschieri και Daniel Hannan

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Cecilia Wikström - A7-0216/2013
Carmen Romero López, Roberta Angelilli, Oreste Rossi και Mario Borghezio

Έκθεση Emer Costello - A7-0183/2013
Marina Yannakoudakis, Ana Miranda, Salvatore Caronna, Agnès Le Brun, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Martina Anderson, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Phil Bennion, Seán Kelly, Martin Kastler, Syed Kamall και Marian Harkin

Έκθεση Monica Luisa Macovei - A7-0432/2012
Alfredo Antoniozzi, Paul Murphy και Philip Claeys

Έκθεση Renate Weber - A7-0200/2012
Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt, Philip Claeys, Salvatore Caronna και Seán Kelly

Έκθεση Carlos Coelho - A7-0215/2013
Guido Milana, Philip Claeys και Elena Băsescu

Έκθεση Klaus-Heiner Lehne - A7-0278/2012
Marina Yannakoudakis και Andrea Češková

Έκθεση Arlene McCarthy - A7-0292/2012
Marian Harkin

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0186/2013
Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Charles Tannock, Julie Girling και Seán Kelly

Κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - B7-0255/2013
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Elisabetta Gardini, Petru Constantin Luhan και Martin Kastler


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.50 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο της κατ' εξουσιοδότηση πράξεως διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα σώματα για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (C(2013)3008)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: τρεις μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 28 Μαΐου 2013.

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON


13. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες clodinafop, clomazone, diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, maleic hydrazide, mepanipyrim, metconazole, prosulfocarb και tepraloxydim μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D021281/04 - 2013/2662(RPS) - προθεσμία: 30/07/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας diphenylamine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D024729/05 - 2013/2660(RPS) - προθεσμία: 28/07/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acequinocyl, bixafen, diazinon, difenoconazole, etoxazole, fenhexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cyhalothrin, profenofos και prothioconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D026699/02 - 2013/2680(RPS) - προθεσμία: 11/08/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (D026908/02 - 2013/2659(RPS) - προθεσμία: 23/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αρωματική ουσία 3-ακετυλο-2,5-διμεθυλοθειοφαίνιο (D027208/03 - 2013/2661(RPS) - προθεσμία: 29/06/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα: από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές :

1) εκθέσεις:

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Alexander Alvaro (2013/2106(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτριες: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν (10273/2013 - C7-0160/2013 - 2010/0312(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)


15. Κατάσταση στην Τουρκία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Κατάσταση στην Τουρκία (2013/2664(RSP))

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franz Obermayr, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Adam Bielan, Fiorello Provera, Paul Murphy, Philip Claeys, Elmar Brok, Raimon Obiols, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Cristiana Muscardini, Bastiaan Belder, Γεώργιος Τούσσας, Ewald Stadler, Eija-Riitta Korhola, Ana Gomes, Marietje Schaake, Andreas Mölzer, Ελένη Θεοχάρους, Richard Howitt, Dimitar Stoyanov, Μαρία-Ελένη Κοππά, Emine Bozkurt, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman και Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαριέττα Γιαννάκου, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Αντιγόνη Παπαδοπούλου και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jarosław Leszek Wałęsa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrew Henry William Brons, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Zita Gurmai, Νίκη Τζαβέλα και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) και Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Νίκη Τζαβέλα, Νικόλαος Σαλαβράκος, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία (2013/2664(RSP)) B7-0305/2013

- Hélène Flautre, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Νικος Χρυσόγελος, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία (2013/2664(RSP)) (B7-0306/2013

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Raimon Obiols, Ana Gomes, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt, Boris Zala, Michael Cashman και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία (2013/2664(RSP)) (B7-0307/2013

- Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Sajjad Karim και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία (2013/2664(RSP)) (B7-0308/2013

- Τάκης Χατζηγεωργίου, Willy Meyer, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marisa Matias, Alda Sousa, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία (2013/2664(RSP)) (B7-0309/2013

- Alexander Graf Lambsdorff, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Hannu Takkula και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία (2013/2664(RSP)) (B7-0310/2013

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Ελένη Θεοχάρους, Bernd Posselt και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία (2013/2664(RSP)) (B7-0311/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2013.


16. Επισκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ το 2013 (συζήτηση)

Σύσταση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς το Συμβούλιο και προς την Επιτροπή σχετικά με την επισκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ για το 2013 [2012/2253(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Elmar Brok και Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

Οι Elmar Brok (εισηγητής) και Roberto Gualtieri (εισηγητής) παρουσιάζουν τη σύσταση.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας).

Παρεμβαίνουν οι Nadezhda Neynsky (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jacek Protasiewicz, Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Frank Vanhecke, Arnaud Danjean, María Muñiz De Urquiza, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Μαριέττα Γιαννάκου, Ricardo Cortés Lastra, Eduard Kukan και Othmar Karas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Inese Vaidere και Roberta Metsola.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Ingeborg Gräßle, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb και Nicole Sinclaire.

Παρεμβαίνουν οι Catherine Ashton, Elmar Brok και Roberto Gualtieri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2013.


17. Eτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2012 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος - Ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο - Προαγωγή και προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Eτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2012 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2013/2632(RSP))

Έκθεση σχετικά με την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο [2011/2081(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων [2013/2082(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Marietje Schaake και Laima Liucija Andrikienė παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Anna Ibrisagic, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος, και Gay Mitchell, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marie-Christine Vergiat, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Nicole Kiil-Nielsen, Susy De Martini, Jaroslav Paška, Νικόλαος Χουντής και Bruno Gollnisch.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb, Raimon Obiols, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, Mirosław Piotrowski, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Ewald Stadler, György Schöpflin, Μαρία-Ελένη Κοππά, Struan Stevenson, Μαριέττα Γιαννάκου, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Thijs Berman, Jörg Leichtfried, Peter van Dalen, Jarosław Leszek Wałęsa, Liisa Jaakonsaari, Sajjad Karim, Sari Essayah, Thijs Berman, Vytautas Landsbergis, Pino Arlacchi, Kinga Gál, Michael Cashman, Eduard Kukan, Zita Gurmai, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Barbara Matera, Roberta Angelilli και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Marusya Lyubcheva, Licia Ronzulli και Ana Gomes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) και Laima Liucija Andrikienė.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2013 και σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2013.


18. Ευρύτερη διατλαντική εταιρική σχέση (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης [2012/2287(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

Ο Francisco José Millán Mon παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Elmar Brok, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Susy De Martini, Daniel Caspary, Ioan Mircea Paşcu, Jacek Protasiewicz, Boris Zala, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei και Peter Šťastný.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler και Anneli Jäätteenmäki.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Francisco José Millán Mon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2013.


19. Ανασυγκρότηση και εκδημοκρατισμός του Μαλί (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000040/2013) που κατέθεσαν οι Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, και Elmar Brok, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, προς το Συμβούλιο: Ανασυγκρότηση και εκδημοκρατισμός στο Μαλί (2013/2587(RSP)) (B7-0205/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000041/2013) που κατέθεσαν οι Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, και Elmar Brok, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, προς την Επιτροπή: Ανασυγκρότηση και εκδημοκρατισμός στο Μαλί (2013/2587(RSP)) (B7-0206/2013)

Οι Eva Joly και Arnaud Danjean, αναπληρωτής του Elmar Brok, αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, François Alfonsi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Striffler, Ricardo Cortés Lastra, Niccolò Rinaldi, Michael Gahler, Patrice Tirolien, Peter Šťastný, Françoise Castex, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Boris Zala, Eduard Kukan και Mariya Gabriel.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, και Elmar Brok, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την ανοικοδόμηση και τον εκδημοκρατισμό του Μάλι (2013/2587(RSP)) (B7-0254/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2013.


20. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Αφγανιστάν (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Αφγανιστάν (2013/2665(RSP))

Ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Arnaud Danjean, Thijs Berman, Carlo Fidanza και Krzysztof Lisek.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Anneli Jäätteenmäki, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Robert Rochefort και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφγανιστάν (2013/2665(RSP)) (B7-0274/2013

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (2013/2665(RSP)) (B7-0281/2013

- Pino Arlacchi, Thijs Berman, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza και Raimon Obiols, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη, μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν (2013/2665(RSP)) (B7-0282/2013

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφγανιστάν (2013/2665(RSP)) (B7-0283/2013

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Inês Cristina Zuber και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Αφγανιστάν (2013/2665(RSP)) (B7-0284/2013

- Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη, μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν (2013/2665(RSP)) (B7-0285/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2013.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 512.506/OJJE).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat


Παράρτηµα 1 – Ορισμός μέλους της Επιτροπής - Neven Mimica

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Kovács, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka


Παράρτηµα 2 – Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Neven Mates

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka


Παράρτηµα 3 - Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - George Pufan

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, De Martini, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου