Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 307kWORD 195k
Kolmapäev, 12. juuni 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Finantsteenused: edusammude puudumine nõukogus ja komisjoni viivitused teatavate ettepanekute vastuvõtmisel (arutelu)
 3.Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine (arutelu)
 4.Tervitus
 5.Hääletused
  
5.1.Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine – Neven Mimica (hääletus)
  
5.2.Euroopa Parlamendi 2014. aasta osaistungjärkude ajakava (hääletus)
 6.Pidulik istung - Portugal
 7.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 8.Hääletused (jätkamine)
  
8.1.Alaliste komisjonide arvuline koosseis (hääletus)
  
8.2.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - Neven Mates * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - George Pufan * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuete sätestamine (uuesti sõnastatud) ***II (hääletus)
  
8.6.Mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotlus (uuesti sõnastatud) ***II (hääletus)
  
8.7.Rahvusvahelise kaitse andmine ja äravõtmine (uuesti sõnastatud) ***II (hääletus)
  
8.8.Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks ***I (hääletus)
  
8.9.Sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamine ***I (hääletus)
  
8.10.Sisepiiridel piirikontrolli ajutine taaskehtestamine ***I (hääletus)
  
8.11.Hindamismehhanismi kehtestamine Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks * (hääletus)
  
8.12.Teatavat liiki ettevõtjate finantsaruanded ja nendega seotud aruanded ***I (hääletus)
  
8.13.Läbipaistvuse nõuded teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele ***I (hääletus)
  
8.14.Määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamine 2013. kalendriaastaks ***I (hääletus)
  
8.15.Schengeni piirieeskirjade ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni muutmine ***I (hääletus)
  
8.16.Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi koosseisu kindlaksmääramise kohta *** (hääletus)
  
8.17.Sotsiaalsed investeeringud majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks (hääletus)
  
8.18.Regionaalpoliitika kui laiemate riiklike toetusskeemide osa (hääletus)
  
8.19.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)
  
8.20.Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine - Demokraatlik otsuste tegemine tulevases majandus- ja rahaliidus (hääletus)
  
8.21.Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine - ELi meetmed võitluseks noorte tööpuuduse vastu (hääletus)
  
8.22.Ummikseis määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 13.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Olukord Türgis (arutelu)
 16.Euroopa välisteenistuse korralduse ja toimimise läbivaatamine 2013. aastal (arutelu)
 17.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles küsimuses - Ajakirjandus- ja meediavabadus maailmas - Usu- ja veendumusvabaduse edendamine ning kaitse (arutelu)
 18.Laiem Atlandi-ülene partnerlus (arutelu)
 19.Mali ülesehitamine ja demokratiseerimine (arutelu)
 20.Partnerlus- ja koostööleping Afganistaniga (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 – Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine - Neven Mimica
 Lisa 2 – Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - Neven Mates
 Lisa 3 – Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - George Pufan


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Finantsteenused: edusammude puudumine nõukogus ja komisjoni viivitused teatavate ettepanekute vastuvõtmisel (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000063/2013), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel nõukogule: Edusammude puudumine finantsteenuseid puudutavate teemade käsitlemisel nõukogus (2013/2658(RSP)) (B7-0208/2013)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000065/2013), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: komisjoni viivitus finantsteenuste kohta tehtud ettepanekute vastuvõtmisel (2013/2658(RSP)) (B7-0209/2013)

Sharon Bowles esitas küsimused.

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele B7-0208/2013.

Michel Barnier (komisjoni liige) vastas küsimusele B7-0209/2013.

Sõna võtsid Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE nimel, Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni EFD nimel ja Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Lucinda Creighton.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Sharon Bowles ECON komisjoni nimel: Finantsteenused: edusammude puudumine nõukogus ja komisjoni viivitused teatavate ettepanekute vastuvõtmisel (2013/2658(RSP)) (B7-0304/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2013protokoll punkt 7.5.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president


3. Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine (2012/2807(RSP))

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Georgios Toussas olukorra kohta Kreeka ringhäälingus, Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marianne Thyssen, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Graham Watson, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Martin Callananile, kes vastas sellele ja ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sylvie Goulard, Lorenzo Fontana fraktsiooni EFD nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marielle de Sarnez, Ivo Strejček, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Alejandro Cercas, Andrew Henry William Brons, Giovanni La Via, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Jean-Paul Gauzès, Udo Bullmann, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Luis de Grandes Pascual, Anni Podimata, Corien Wortmann-Kool, Paulo Rangel ja Marietta Giannakou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Ildikó Gáll-Pelcz, Véronique De Keyser, Paul Murphy ja Andreas Mölzer.

Sõna võtsid Olli Rehn (komisjoni asepresident), Daniel Cohn-Bendit, László Andor (komisjoni liige), Daniel Cohn-Bendit, kes esitas küsimusel, millele Olli Rehn vastas, ja Lucinda Creighton.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

a) Demokraatlike otsuste tegemine tulevases majandus- ja rahaliidus(2013/2672(RSP)):

- Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda ja Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel: Euroopa demokraatia tugevdamine tulevases majandus- ja rahaliidus (B7-0271/2013);

- Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel: Demokraatlike otsuste tegemine majandus- ja rahandusliidus (B7-0272/2013);

- Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Younous Omarjee ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Ettevalmistused 27. ja 28. juunil 2013. aastal toimuvaks Euroopa Ülemkogu kohtumiseks, kus käsitletakse demokraatlike otsuste tegemist tulevases majandus- ja rahandusliidus (B7-0277/2013).

b) Noorte tööpuuduse vastu võitlemise Euroopa kava (2013/2673(RSP)):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel: Noorte töötus (B7-0270/2013);

- Milan Cabrnoch ja Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel: Euroopa meetmed võitluseks noorte tööpuudusega (B7-0273/2013);

- Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (27.–28. juuni 2013) ning Euroopa meetmed võitluseks noorte tööpuudusega (B7-0275/2013);

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Marije Cornelissen, Ana Miranda, Franziska Keller ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel: Euroopa tegevuskava noorte tööpuudusega võitlemiseks (B7-0276/2013);

- Nadja Hirsch ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel: Võitlus noorte tööpuuduse vastu (B7-0278/2013);

- Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (27.–28. juuni 2013) – Euroopa meetmed võitluseks noorte tööpuudusega (B7-0279/2013);

- Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Younous Omarjee ja Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (27.–28. juuni 2013) ning Euroopa meetmed võitluseks noorte tööpuudusega (B7-0280/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2013protokoll punkt 8.20 ja 12.6.2013protokoll punkt 8.21.


4. Tervitus

Parlamendi president tervitas parlamendi nimel Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vast valitud presidenti Henri Malosse'i, kes viibis ametlike külaliste rõdul.


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine – Neven Mimica (hääletus)

Otsuse ettepanek, millega antakse nõusolek Neven Mimica nimetamiseks komisjoni liikmeks

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (12.6.2013protokoll lisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0249)

Sõnavõtt

Olli Rehn (komisjoni asepresident) võttis teadmiseks parlamendi poolt heaks kiidetud ametissenimetamise.


5.2. Euroopa Parlamendi 2014. aasta osaistungjärkude ajakava (hääletus)

Parlamendi osaistungjärkude ajakava 2014: vt esimeeste konverentsi ettepanekut (10.6.2013protokoll punkt 8)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

Vastu võetud

Euroopa Parlamendi 2014. aasta osaistungjärkude ajakava kinnitati järgmiselt:

- 13.-16. jaanuar

- 3.-6. veebruar

- 24.-27. veebruar

- 10.-13. märts

- 2. ja 3. aprill

- 14.-17. aprill

- 1.-3. juuli (avaistungjärk)

- 14.-17. juuli

- 15.-18. september

- 8. ja 9. oktoober

- 20.-23. oktoober

- 12. ja 13. november

- 24.-27. november

- 15.-18. detsember.

Sõnavõtt

Astrid Lulling enne hääletust muudatusettepaneku 1 kohta.


6. Pidulik istung - Portugal

Kell 12.05 kuni 12.35 toimus parlamendi pidulik istung Portugali presidendi Aníbal Cavaco Silva sõnavõtu puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

7. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Sõna võttis Nicole Sinclaire, et nõuda Ühendkuningriigi peaministri David Cameroni kutsumist pidulikule istungile.

°
° ° °

Parandus P6_TA(2008)0626(COR01) ja parandused ning asjakohased deklaratsioonid P7_TA-PROV(2013)0115(COR01) ja P7_TA-PROV(2013)0114(COR01) tehti teatavaks teisipäevasel istungil (11.6.2013protokoll punkt 9).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust nende paranduste hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 216 lõige 4), loetakse need heakskiidetuks.


8. Hääletused (jätkamine)

8.1. Alaliste komisjonide arvuline koosseis (hääletus)

Otsuse ettepanek B7-0268/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0250)


8.2. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - Neven Mates * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Neven Mates kontrollikoja liikmeks [N7-0057/2013 - C7-0106/2013- 2013/0804(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0182/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

(Salajane hääletus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0251)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (12.6.2013protokoll lisa 2)

Sõnavõtud

Inés Ayala Sender (raportöör) enne hääletust kandidaatide nimekirja kohta ja Bruno Gollnisch hääletuse tulemuse kohta.


8.3. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - George Pufan * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada George Pufan kontrollikoja liikmeks [N7-0061/2013 - C7-0115/2013- 2013/0805(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0181/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

(Salajane hääletus)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0252)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (12.6.2013protokoll lisa 3)


8.4. Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks [COM(2012)0332 - C7-0158/2012- 2012/0162(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0253)


8.5. Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuete sätestamine (uuesti sõnastatud) ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) [14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2013)0254)


8.6. Mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotlus (uuesti sõnastatud) ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) [15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2013)0255)


8.7. Rahvusvahelise kaitse andmine ja äravõtmine (uuesti sõnastatud) ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise ühise menetluse kohta (uuesti sõnastatud) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2013)0256)


8.8. Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Emer Costello (A7-0183/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0257)

Sõna võtsid Pervenche Berès (EMPL komisjoni esimees), et küsida komisjoni seisukohta muudetud ettepaneku kohta, Olli Rehn (komisjoni asepresident) selle seisukoha esitamiseks ja Pervenche Berès, kes tegi kodukorra artikli 57 lõike 2 kohaselt ettepaneku seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi lükata.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Küsimus loetakse seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.

Sõnavõtud

Emer Costello (raportöör) enne hääletust.


8.9. Sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamine ***I (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse (EL) nr […/…] [(millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusa kohaldamise eesmärgil ning liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks EURODAC-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (uuesti sõnastatud) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0258)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0258)


8.10. Sisepiiridel piirikontrolli ajutine taaskehtestamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Renate Weber (A7-0200/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0259)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0259)

Sõnavõtt

Renate Weber (raportöör), kes esitas tehnilise muudatusettepaneku seadusandliku resolutsiooni kohta.


8.11. Hindamismehhanismi kehtestamine Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks * (hääletus)

Raport nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud (P7_TA(2013)0260)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0260)


8.12. Teatavat liiki ettevõtjate finantsaruanded ja nendega seotud aruanded ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta [COM(2011)0684 - C7-0393/2011- 2011/0308(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A7-0278/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0261)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0261)


8.13. Läbipaistvuse nõuded teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) ja komisjoni direktiivi 2007/14/EÜ [COM(2011)0683 - C7-0380/2011- 2011/0307(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A7-0292/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0262)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0262)

Sõnavõtt

Arlene McCarthy (raportöör) enne hääletust.


8.14. Määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamine 2013. kalendriaastaks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2013. kalendriaastaks [COM(2013)0159 - C7-0079/2013- 2013/0087(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0263)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0263)


8.15. Schengeni piirieeskirjade ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni muutmine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni [COM(2011)0118 - C7-0070/2011- 2011/0051(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Georgios Papanikolaou (A7-0206/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0264)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0264)


8.16. Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi koosseisu kindlaksmääramise kohta *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi koosseisu kindlaksmääramise kohta [00110/2013 - C7-0166/2013- 2013/0900(NLE)] - Põhiseaduskomisjon. Kaasraportöörid: Rafał Trzaskowski ja Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0265)

Parlament andis Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõule nõusoleku.


8.17. Sotsiaalsed investeeringud majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0255/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0266)


8.18. Regionaalpoliitika kui laiemate riiklike toetusskeemide osa (hääletus)

Raport regionaalpoliitika kui laiemate riiklike toetusskeemide osa kohta [2013/2104(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0267)

Sõnavõtt

Oldřich Vlasák (raportöör) enne hääletust, et nõuda resolutsiooni ettepaneku nimelisele hääletusele panemist (asepresident vastas, et kuna see ettepanek esitati hilinenult, ei saa ta seda arvesse võtta).


8.19. Konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)

Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta [2012/2306(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0268)


8.20. Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine - Demokraatlik otsuste tegemine tulevases majandus- ja rahaliidus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0271/2013, B7-0272/2013 ja B7-0277/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0271/2013

Vastu võetud (P7_TA(2013)0269)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0272/2013 ja B7-0277/2013 muutusid kehtetuks.)


8.21. Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine - ELi meetmed võitluseks noorte tööpuuduse vastu (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013 ja B7-0280/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0270/2013

(asendades B7-0270/2013, B7-0276/2013 ja B7-0279/2013):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Csaba Őry, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel;
Hannes Swoboda, Stephen Hughes, Pervenche Berès ja Alejandro Cercas fraktsiooni S&D nimel;
Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0270)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0278/2013 ja B7-0280/2013 muutusid kehtetuks.)


8.22. Ummikseis määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 ja B7-0266/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0256/2013

(asendades B7-0256/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 ja B7-0266/2013):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume ja Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel;
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez ja Andrea Zanoni fraktsiooni ALDE nimel;
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda ja Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel;
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0271)

(Resolutsiooni ettepanek B7-057/2013 muutus kehtetuks.)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Euroopa Parlamendi 2014. aasta osaistungjärkude ajakava
Roberta Angelilli, Ewald Stadler, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Raül Romeva i Rueda - A7-0144/2013
Peter Jahr, Julie Girling, Seán Kelly, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Soovitus teisele lugemisele Antonio Masip Hidalgo - A7-0214/2013
Charles Tannock, Guido Milana, Joseph Cuschieri ja Daniel Hannan

Soovitus teisele lugemisele Cecilia Wikström - A7-0216/2013
Carmen Romero López, Roberta Angelilli, Oreste Rossi ja Mario Borghezio

Raport: Emer Costello - A7-0183/2013
Marina Yannakoudakis, Ana Miranda, Salvatore Caronna, Agnès Le Brun, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Martina Anderson, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Phil Bennion, Seán Kelly, Martin Kastler, Syed Kamall ja Marian Harkin

Raport: Monica Luisa Macovei - A7-0432/2012
Alfredo Antoniozzi, Paul Murphy ja Philip Claeys

Raport: Renate Weber - A7-0200/2012
Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt, Philip Claeys, Salvatore Caronna ja Seán Kelly

Raport: Carlos Coelho - A7-0215/2013
Guido Milana, Philip Claeys ja Elena Băsescu

Raport: Klaus-Heiner Lehne - A7-0278/2012
Marina Yannakoudakis ja Andrea Češková

Raport: Arlene McCarthy - A7-0292/2012
Marian Harkin

Raport: Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0186/2013
Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Charles Tannock, Julie Girling ja Seán Kelly

Sotsiaalsed investeeringud majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks - B7-0255/2013
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Elisabetta Gardini, Petru Constantin Luhan ja Martin Kastler


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.50 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti projekt:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksete vastaspoolte kolleegiumeid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2013)3008)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 28. mail 2013.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON


13. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses klodinafopi, klomasooni, diurooni, etaalfluraliini, ioksüniili, iprovalikarbi, maleiinhappehüdrasiidi, mepanipüriimi, metkonasooli, prosulfokarbi ja tepraloksüdiimi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D021281/04 - 2013/2662(RPS) - tähtaeg: 30/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses difenüülamiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D024729/05 - 2013/2660(RPS) - tähtaeg: 28/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses atsekinotsüüli, biksafeeni, diasinooni, difenokonasooli, etoksasooli, fenheksamiidi, fludioksoniili, isopürasaami, lambda-tsühalotriini, profenofossi ja protiokonasooli jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D026699/02 - 2013/2680(RPS) - tähtaeg: 11/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- komisjoni määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (D026908/02 - 2013/2659(RPS) - tähtaeg: 23/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses lõhna- ja maitseainega 3-atsetüül-2,5-dimetüültiofeen (D027208/03 - 2013/2661(RPS) - tähtaeg: 29/06/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

parlamendikomisjonid:

1) raportid

- Raport Alexander Alvaro puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2013/2106(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

- ***Soovitus, mis käsitleb Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi koosseisu kindlaksmääramise kohta (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE)) - AFCO komisjon - Raportöörid: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

- *Raport nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks (10273/2013 - C7-0160/2013 - 2010/0312(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise ühise menetluse kohta (uuesti sõnastatud) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)


15. Olukord Türgis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Türgis (2013/2664(RSP))

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Franz Obermayr, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Posselt, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Niki Tzavela fraktsiooni EFD nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laurence J.A.J. Stassen (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Adam Bielan, Fiorello Provera, Paul Murphy, Philip Claeys, Elmar Brok, Raimon Obiols, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Cristiana Muscardini, Bastiaan Belder, Georgios Toussas, Ewald Stadler, Eija-Riitta Korhola, Ana Gomes, Marietje Schaake, Andreas Mölzer, Eleni Theocharous, Richard Howitt, Dimitar Stoyanov, Maria Eleni Koppa, Emine Bozkurt, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman ja Sophocles Sophocleous.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marietta Giannakou, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Antigoni Papadopoulou ja Kyriacos Triantaphyllides.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jarosław Leszek Wałęsa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrew Henry William Brons, Georgios Koumoutsakos, Zita Gurmai, Niki Tzavela ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Štefan Füle (komisjoni liige) ja Catherine Ashton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel: Olukord Türgis (2013/2664(RSP)) (B7-0305/2013);

- Hélène Flautre, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Türgis (2013/2664(RSP)) (B7-0306/2013);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Raimon Obiols, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt, Boris Zala, Michael Cashman ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel: Olukord Türgis (2013/2664(RSP)) (B7-0307/2013);

- Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Sajjad Karim ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Olukord Türgis (2013/2664(RSP)) (B7-0308/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, Alda Sousa, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Türgis (2013/2664(RSP)) (B7-0309/2013);

- Alexander Graf Lambsdorff, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Hannu Takkula ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Türgis (2013/2664(RSP)) (B7-0310/2013);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE nimel:Olukord Türgis (2013/2664(RSP)) (B7-0311/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2013protokoll punkt 7.6.


16. Euroopa välisteenistuse korralduse ja toimimise läbivaatamine 2013. aastal (arutelu)

Soovitus liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning komisjoni asepresidendile, nõukogule ja komisjonile Euroopa välisteenistuse korralduse ja toimimise läbivaatamise kohta 2013. aastal [2012/2253(INI)] - Väliskomisjon. Kaasraportöörid: Elmar Brok ja Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

Elmar Brok (raportöör) ja Roberto Gualtieri (raportöör) tutvustasid soovitust.

Sõna võttis Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Nadezhda Neynsky (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Katharina Brantner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jacek Protasiewicz, Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Frank Vanhecke, Arnaud Danjean, María Muñiz De Urquiza, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marietta Giannakou, Ricardo Cortés Lastra, Eduard Kukan ja Othmar Karas.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Inese Vaidere ja Roberta Metsola.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola, Ingeborg Gräßle, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb ja Nicole Sinclaire.

Sõna võtsid Catherine Ashton, Elmar Brok ja Roberto Gualtieri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2013protokoll punkt 7.7.


17. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles küsimuses - Ajakirjandus- ja meediavabadus maailmas - Usu- ja veendumusvabaduse edendamine ning kaitse (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles küsimuses (2013/2632(RSP))

Raport ajakirjandus- ja meediavabaduse kohta maailmas [2011/2081(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule seoses ELi suuniste kavandiga usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta [2013/2082(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Marietje Schaake ja Laima Liucija Andrikienė tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Anna Ibrisagic fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Gay Mitchell, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marie-Christine Vergiat, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Nicole Kiil-Nielsen, Susy De Martini, Jaroslav Paška, Nikolaos Chountis ja Bruno Gollnisch.

Sõna võttis Catherine Ashton.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid Andrzej Grzyb, Raimon Obiols, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Ewald Stadler, György Schöpflin, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Marietta Giannakou, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Thijs Berman, Jörg Leichtfried, Peter van Dalen, Jarosław Leszek Wałęsa, Liisa Jaakonsaari, Sajjad Karim, Sari Essayah, Thijs Berman, Vytautas Landsbergis, Pino Arlacchi, Kinga Gál, Michael Cashman, Eduard Kukan, Zita Gurmai, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Barbara Matera, Roberta Angelilli ja Salvatore Iacolino.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Marusya Lyubcheva, Licia Ronzulli ja Ana Gomes.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Eija-Riitta Korhola.

Sõna võtsid Andris Piebalgs (komisjoni liige) ja Laima Liucija Andrikienė.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2013protokoll punkt 7.3 ja 13.6.2013protokoll punkt 7.8.


18. Laiem Atlandi-ülene partnerlus (arutelu)

Raport ELi rolli kohta laiema Atlandi-ülese partnerluse edendamisel [2012/2287(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

Francisco José Millán Mon tutvustas raportit.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Libor Rouček fraktsiooni S&D nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Elmar Brok, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Susy De Martini, Daniel Caspary, Ioan Mircea Paşcu, Jacek Protasiewicz, Boris Zala, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei ja Peter Šťastný.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler ja Anneli Jäätteenmäki.

Sõna võtsid Andris Piebalgs ja Francisco José Millán Mon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2013protokoll punkt 7.9.


19. Mali ülesehitamine ja demokratiseerimine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000040/2013), mille esitas(id) Eva Joly DEVE komisjoni nimel ja Elmar Brok AFET komisjoni nimel nõukogule: Mali ülesehitamine ja demokratiseerimine (2013/2587(RSP)) (B7-0205/2013)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000041/2013), mille esitas(id) Eva Joly DEVE komisjoni nimel ja Elmar Brok AFET komisjoni nimel komisjonile: Mali ülesehitamine ja demokratiseerimine (2013/2587(RSP)) (B7-0206/2013)

Eva Joly ja Arnaud Danjean esitasid küsimused Elmar Broki asemel.

Andris Piebalgs (komisjoni liige) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, François Alfonsi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michèle Striffler, Ricardo Cortés Lastra, Niccolò Rinaldi, Michael Gahler, Patrice Tirolien, Peter Šťastný, Françoise Castex, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Boris Zala, Eduard Kukan ja Mariya Gabriel.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Eija-Riitta Korhola.

Sõna võttis Andris Piebalgs.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Eva Joly DEVE komisjoni nimel ja Elmar Brok AFET komisjoni nimel: Mali ülesehitamine ja demokratiseerimine (2013/2587(RPS)) (B7-0254/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2013protokoll punkt 7.10.


20. Partnerlus- ja koostööleping Afganistaniga (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Partnerlus- ja koostööleping Afganistaniga (2013/2665(RSP))

Andris Piebalgs (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Elisabeth Jeggle fraktsiooni PPE nimel, Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Arnaud Danjean, Thijs Berman, Carlo Fidanza ja Krzysztof Lisek.

Sõna võttis Andris Piebalgs.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Anneli Jäätteenmäki, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Robert Rochefort ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel: ELi-Afganistani partnerlus- ja arengualase koostöölepingu üle peetavad läbirääkimised (2013/2665(RPS)) (B7-0274/2013);

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Euroopa Liidu ja Afganistani partnerluse ja arengukoostöö leping (2013/2665(RPS)) (B7-0281/2013);

- Pino Arlacchi, Thijs Berman, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza ja Raimon Obiols fraktsiooni S&D nimel: ELi-Afganistani partnerlus- ja arengualase koostöölepingu üle peetavad läbirääkimised (2013/2665(RPS)) (B7-0282/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė ja Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel: Euroopa Liidu ja Afganistani partnerluse ja arengukoostöö leping (2013/2665(RPS)) (B7-0283/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Inês Cristina Zuber ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel: Partnerlus- ja koostööleping Afganistaniga (2013/2665(RPS)) (B7-0284/2013);

- Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi-Afganistani partnerlus- ja arengualase koostöölepingu üle peetavad läbirääkimised (2013/2665(RSP)) (B7-0285/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2013protokoll punkt 7.11.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 512.506/OJJE).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat


Lisa 1 – Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine - Neven Mimica

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Kovács, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka


Lisa 2 – Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - Neven Mates

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka


Lisa 3 – Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - George Pufan

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, De Martini, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika