Index 
Notulen
PDF 308kWORD 197k
Woensdag 12 juni 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Financiële diensten: gebrek aan vooruitgang in de Raad en vertraging in de Commissie bij de goedkeuring van bepaalde voorstellen (debat)
 3.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (27-28 juni 2013) (debat)
 4.Welkomstwoord
 5.Stemmingen
  5.1.Benoeming van een lid van de Europese Commissie – Neven Mimica (stemming)
  5.2.Kalender vergaderperioden EP - 2014 (stemming)
 6.Plechtige vergadering - Portugal
 7.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Het aantal leden van de vaste commissies (stemming)
  8.2.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Neven MATES * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - George PUFAN * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Vaststelling van normen voor de opvang van aanvragers van internationale bescherming (herschikking) ***II (stemming)
  8.6.Verzoek om internationale bescherming, in een van de lidstaten ingediend door een onderdaan van een derde land of een statenloze (herschikking) ***II (stemming)
  8.7.Toekenning en intrekking van internationale bescherming (herschikking) ***II (stemming)
  8.8.Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen ***I (stemming)
  8.9.Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ***I (stemming)
  8.10.Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen ***I (stemming)
  8.11.Instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis * (stemming)
  8.12.Financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen ***I (stemming)
  8.13.Transparantievereisten voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten ***I (stemming)
  8.14.Aanpassingspercentage met betrekking tot de rechtstreekse betalingen voor kalenderjaar 2013, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 ***I (stemming)
  8.15.Wijziging Schengengrenscode en van de overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord ***I (stemming)
  8.16.Ontwerpbesluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement *** (stemming)
  8.17.Sociale investeringen voor groei en cohesie (stemming)
  8.18.Regionaal beleid als onderdeel van bredere regelingen voor staatssteun (stemming)
  8.19.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (stemming)
  8.20.Voorbereiding van de Europese Raad (27-28 juni 2013) - Democratische besluitvorming in de toekomstige EMU (stemming)
  8.21.Voorbereiding van de Europese Raad (27-28 juni 2013) - Europese maatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (stemming)
  8.22.Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 13.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 14.Ingekomen stukken
 15.Situatie in Turkije (debat)
 16.Evaluatie van 2013 van de organisatie en het functioneren van de EDEO (debat)
 17.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2012 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie - Vrijheid van pers en media in de wereld - Bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging (debat)
 18.Een breder trans-Atlantisch partnerschap (debat)
 19.Wederopbouw en democratisering van Mali (debat)
 20.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Afghanistan (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 – Benoeming van een lid van de Commissie – Neven Mimica
 Bijlage 2 – Benoeming van een lid van de Rekenkamer – Neven Mates
 Bijlage 3 – Benoeming van een lid van de Rekenkamer – George Pufan


VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Financiële diensten: gebrek aan vooruitgang in de Raad en vertraging in de Commissie bij de goedkeuring van bepaalde voorstellen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000063/2013) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Raad: Gebrek aan vooruitgang in de Raad met betrekking tot dossiers rond financiële diensten (2013/2658(RSP)) (B7-0208/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000065/2013) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Vertraging bij de goedkeuring van voorstellen voor financiële diensten door de Commissie (2013/2658(RSP)) (B7-0209/2013)

Sharon Bowles licht de vragen toe.

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt vraag B7-0208/2013.

Michel Barnier (lid van de Commissie) beantwoordt vraag B7-0209/2013.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Godfrey Bloom, namens de EFD-Fractie, en Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Lucinda Creighton.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, over financiële diensten: gebrek aan vooruitgang in de Raad en vertraging in de Commissie bij de goedkeuring van bepaalde voorstellen (2013/2658(RSP)) (B7-0304/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 13.6.2013.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


3. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (27-28 juni 2013) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (27-28 juni 2013) (2012/2807(RSP))

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Georgios Toussas, over de situatie van de Griekse publieke televisie- en radio-omroep, Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marianne Thyssen, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, en Martin Callanan, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Graham Watson, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Martin Callanan, die deze beantwoordt, en die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sylvie Goulard, Lorenzo Fontana, namens de EFD-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marielle de Sarnez, Ivo Strejček, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Alejandro Cercas, Andrew Henry William Brons, Giovanni La Via, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Jean-Paul Gauzès, Udo Bullmann, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Luis de Grandes Pascual, Anni Podimata, Corien Wortmann-Kool, Paulo Rangel en Marietta Giannakou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Ildikó Gáll-Pelcz, Véronique De Keyser, Paul Murphy en Andreas Mölzer.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie), Daniel Cohn-Bendit, László Andor (lid van de Commissie), Daniel Cohn-Bendit, om een vraag te stellen die wordt beantwoord door Olli Rehn, en Lucinda Creighton.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

a) Democratische besluitvorming in de toekomstige EMU (2013/2672(RSP)):

- Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda en Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over democratische besluitvorming in de toekomstige EMU (B7-0271/2013);

- Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, over democratische besluitvorming in de toekomstige EMU (B7-0272/2013);

- Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Younous Omarjee en Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese Raad (27 en 28 juni 2013) - democratische besluitvorming in de toekomstige EMU (B7-0277/2013).

b) Europees plan voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid (2013/2673(RSP)):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry en Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie, over jeugdwerkloosheid (B7-0270/2013);

- Milan Cabrnoch en Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, over Europese maatregelen tegen jeugdwerkloosheid (B7-0273/2013);

- Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, over voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese Raad (27-28 juni 2013) - Europese maatregelen tegen jeugdwerkloosheid (B7-0275/2013);

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Marije Cornelissen, Ana Miranda, Franziska Keller en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, over Europese maatregelen tegen jeugdwerkloosheid (B7-0276/2013);

- Nadja Hirsch en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, over Europese maatregelen tegen jeugdwerkloosheid (B7-0278/2013);

- Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, over de voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese Raad (27 en 28 juni 2013) - Europese maatregelen tegen jeugdwerkloosheid (B7-0279/2013);

- Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Younous Omarjee en Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese Raad (27-28 juni 2013) Europese maatregelen tegen jeugdwerkloosheid (B7-0280/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.20 van de notulen van 12.6.2013 en punt 8.21 van de notulen van 12.6.2013.


4. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de heer Henri Malosse, de nieuwe voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Benoeming van een lid van de Europese Commissie – Neven Mimica (stemming)

Ontwerpbesluit houdende goedkeuring van de benoeming van Neven Mimica tot lid van de Commissie

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

(Geheime stemming)

De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 12.6.2013)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2013)0249)

Het woord werd gevoerd door:

Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie) heeft kennis genomen van de door het Parlement goedgekeurde benoeming.


5.2. Kalender vergaderperioden EP - 2014 (stemming)

Rooster van de vergaderperioden EP – 2014: zie voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 8 van de notulen van 10.6.2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

Aangenomen

Het rooster van de vergaderperioden van het Parlement voor 2014 is derhalve vastgesteld als volgt:

- van 13 t/m 16 januari

- van 3 t/m 6 februari

- van 24 t/m 27 februari

- van 10 t/m 13 maart

- 2 en 3 april

- van 14 t/m 17 april

- van 1 t/m 3 juli (constituerende vergadering)

- van 14 t/m 17 juli

- van 15 t/m 18 september

- 8 en 9 oktober

- van 20 t/m 23 oktober

- 12 en 13 november

- van 24 t/m 27 november

- van 15 t/m 18 december.

Het woord werd gevoerd door:

Astrid Lulling voor de stemming, over amendement 1.


6. Plechtige vergadering - Portugal

Van 12.05 uur tot 12.35 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Aníbal Cavaco Silva, president van Portugal.


VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

7. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire om te verzoeken dat de Britse premier, David Cameron, wordt uitgenodigd voor een plechtige vergadering.

°
° ° °

Rectificatie (P6_TA(2008)0626(COR01) en de rectificaties en de bijbehorende verklaringen P7_TA-PROV(2013)0115(COR01) en P7_TA-PROV(2013)0114(COR01)) zijn gisteren tijdens de plenaire vergadering aangekondigd (punt 9 van de notulen van 11.6.2013).

Aangezien geen enkele fractie of ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificaties in stemming te brengen (artikel 216, lid 4, van het Reglement), worden deze geacht te zijn goedgekeurd.


8. Stemmingen (voortzetting)

8.1. Het aantal leden van de vaste commissies (stemming)

Ontwerpbesluit B7-0268/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2013)0250)


8.2. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Neven MATES * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de voordracht van Neven Mates voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [N7-0057/2013 - C7-0106/2013- 2013/0804(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0182/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

(Geheime stemming)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2013)0251)

De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 12.6.2013)

Het woord werd gevoerd door:

Inés Ayala Sender (rapporteur), vóór de stemming, over de samenstelling van de lijst van kandidaten, en Bruno Gollnisch, over het resultaat van de stemming.


8.3. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - George PUFAN * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de voordracht van George Pufan voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [N7-0061/2013 - C7-0115/2013- 2013/0805(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0181/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

(Geheime stemming)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2013)0252)

De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 3 van de notulen van 12.6.2013)


8.4. Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen [COM(2012)0332 - C7-0158/2012- 2012/0162(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0253)


8.5. Vaststelling van normen voor de opvang van aanvragers van internationale bescherming (herschikking) ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) [14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2013)0254)


8.6. Verzoek om internationale bescherming, in een van de lidstaten ingediend door een onderdaan van een derde land of een statenloze (herschikking) ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) [15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2013)0255)


8.7. Toekenning en intrekking van internationale bescherming (herschikking) ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2013)0256)


8.8. Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Emer Costello (A7-0183/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0257)

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (voorzitter van de Commissie EMPL), om te vragen naar het standpunt van de Commissie over het geamendeerde voorstel, Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie), om dit standpunt uiteen te zetten, en Pervenche Berès, om overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement te verzoeken om uitstel van de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

De zaak werd derhalve geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Het woord werd gevoerd door:

Emer Costello (rapporteur) vóór de stemming.


8.9. Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. […/…] [tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend] en voor verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijking met Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (herschikking) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0258)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0258)


8.10. Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Renate Weber (A7-0200/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0259)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0259)

Het woord werd gevoerd door:

Renate Weber (rapporteur), om een technisch amendement tot wijziging van de wetgevingsresolutie in te dienen.


8.11. Instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis * (stemming)

Verslag over het ontwerp van verordening van de Raad over de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERP VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2013)0260)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0260)


8.12. Financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen [COM(2011)0684 - C7-0393/2011- 2011/0308(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0278/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0261)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0261)


8.13. Transparantievereisten voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie [COM(2011)0683 - C7-0380/2011- 2011/0307(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0292/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0262)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0262)

Het woord werd gevoerd door:

Arlene McCarthy (rapporteur), vóór de stemming.


8.14. Aanpassingspercentage met betrekking tot de rechtstreekse betalingen voor kalenderjaar 2013, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2013 [COM(2013)0159 - C7-0079/2013- 2013/0087(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0263)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0263)


8.15. Wijziging Schengengrenscode en van de overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) en van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord [COM(2011)0118 - C7-0070/2011- 2011/0051(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Georgios Papanikolaou (A7-0206/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0264)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0264)


8.16. Ontwerpbesluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de EuropeseRaad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement [00110/2013 - C7-0166/2013- 2013/0900(NLE)] - Commissie constitutionele zaken. Corapporteurs: Rafał Trzaskowski en Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0265)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Europese Raad.


8.17. Sociale investeringen voor groei en cohesie (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0255/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0266)


8.18. Regionaal beleid als onderdeel van bredere regelingen voor staatssteun (stemming)

Verslag over regionaal beleid als onderdeel van bredere regelingen voor staatssteun [2013/2104(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0267)

Het woord werd gevoerd door:

Oldřich Vlasák (rapporteur), vóor de stemming, om te verzoeken om een hoofdelijke stemming over de ontwerpresolutie (De Voorzitter antwoordde hem dat dit verzoek niet in aanmerking kon worden genomen omdat het te laat werd ingediend).


8.19. Jaarverslag over het mededingingsbeleid (stemming)

Verslag inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU [2012/2306(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0268)


8.20. Voorbereiding van de Europese Raad (27-28 juni 2013) - Democratische besluitvorming in de toekomstige EMU (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0271/2013, B7-0272/2013 en B7-0277/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0271/2013

Aangenomen (P7_TA(2013)0269)

(Ontwerpresoluties B7-0272/2013 en B7-0277/2013 komen te vervallen.)


8.21. Voorbereiding van de Europese Raad (27-28 juni 2013) - Europese maatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013 en B7-0280/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0270/2013

(ter vervanging van B7-0270/2013, B7-0276/2013 en B7-0279/2013):

ingediend door de volgende leden:

Csaba Őry, Joanna Katarzyna Skrzydlewska en Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie;
Hannes Swoboda, Stephen Hughes, Pervenche Berès en Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie;
Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0270)

(Ontwerpresoluties B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0278/2013 en B7-0280/2013 komen te vervallen.)


8.22. Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 en B7-0266/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0256/2013

(ter vervanging van B7-0256/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 en B7-0266/2013):

ingediend door de volgende leden:

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume en Claude Moraes, namens de S&D-Fractie;
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez en Andrea Zanoni, namens de ALDE-Fractie;
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda en Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie;
Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie;
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0271)

(Ontwerpresolutie B7-057/2013 komt te vervallen.)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Kalender vergaderperioden EP - 2014
Roberta Angelilli, Ewald Stadler, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Raül Romeva i Rueda - A7-0144/2013
Peter Jahr, Julie Girling, Seán Kelly, Daniel Hannan en Syed Kamall

Aanbeveling voor de tweede lezing Antonio Masip Hidalgo - A7-0214/2013
Charles Tannock, Guido Milana, Joseph Cuschieri en Daniel Hannan

Aanbeveling voor de tweede lezing Cecilia Wikström - A7-0216/2013
Carmen Romero López, Roberta Angelilli, Oreste Rossi en Mario Borghezio

Verslag Emer Costello - A7-0183/2013
Marina Yannakoudakis, Ana Miranda, Salvatore Caronna, Agnès Le Brun, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Martina Anderson, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Phil Bennion, Seán Kelly, Martin Kastler, Syed Kamall en Marian Harkin

Verslag Monica Luisa Macovei - A7-0432/2012
Alfredo Antoniozzi, Paul Murphy en Philip Claeys

Verslag Renate Weber - A7-0200/2012
Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt, Philip Claeys, Salvatore Caronna en Seán Kelly

Verslag Carlos Coelho - A7-0215/2013
Guido Milana, Philip Claeys en Elena Băsescu

Verslag Klaus-Heiner Lehne - A7-0278/2012
Marina Yannakoudakis en Andrea Češková

Verslag Arlene McCarthy - A7-0292/2012
Marian Harkin

Verslag Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0186/2013
Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Charles Tannock, Julie Girling en Seán Kelly

Sociale investeringen voor groei en cohesie - B7-0255/2013
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Elisabetta Gardini, Petru Constantin Luhan en Martin Kastler


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 met technische reguleringsnormen betreffende colleges voor centrale tegenpartijen (C(2013)3008)

Termijn voor de indiening van bezwaren: drie maanden, vanaf de datum van ontvangst van 28 mei 2013.

Verwezen naar ten principale: ECON


13. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor clodinafop, clomazone, diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, maleïnehydrazide, mepanipyrim, metconazool, prosulfocarb en tepraloxydim in of op bepaalde producten (D021281/04 - 2013/2662(RPS) - termijn: 30/07/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van difenylamine in of op bepaalde producten (D024729/05 - 2013/2660(RPS) - termijn: 28/07/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acequinocyl, bixafen, diazinon, difenoconazool, etoxazool, fenhexamide, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cyhalothrin, profenofos en prothioconazool in of op bepaalde producten (D026699/02 - 2013/2680(RPS) - termijn: 11/08/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (D026908/02 - 2013/2659(RPS) - termijn: 23/06/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aromastof 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen (D027208/03 - 2013/2661(RPS) - termijn: 29/06/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de parlementaire commissies:

1) verslagen

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Alexander Alvaro (2013/2106(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE)) - Commissie AFCO - Rapporteurs: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

- * Verslag over het ontwerp van verordening van de Raad over de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren (10273/2013 - C7-0160/2013 - 2010/0312(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)


15. Situatie in Turkije (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Turkije (2013/2664(RSP))

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Adam Bielan, Fiorello Provera, Paul Murphy, Philip Claeys, Elmar Brok, Raimon Obiols, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Cristiana Muscardini, Bastiaan Belder, Georgios Toussas, Ewald Stadler, Eija-Riitta Korhola, Ana Gomes, Marietje Schaake, Andreas Mölzer, Eleni Theocharous, Richard Howitt, Dimitar Stoyanov, Maria Eleni Koppa, Emine Bozkurt, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman en Sophocles Sophocleous.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marietta Giannakou, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Antigoni Papadopoulou en Kyriacos Triantaphyllides.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jarosław Leszek Wałęsa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrew Henry William Brons, Georgios Koumoutsakos, Zita Gurmai, Niki Tzavela en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie) en Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana en Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0305/2013);

- Hélène Flautre, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0306/2013);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Raimon Obiols, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt, Boris Zala, Michael Cashman en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0307/2013);

- Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Sajjad Karim en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0308/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, Alda Sousa, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0309/2013);

- Alexander Graf Lambsdorff, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Hannu Takkula en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0310/2013);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Bernd Posselt en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0311/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 13.6.2013.


16. Evaluatie van 2013 van de organisatie en het functioneren van de EDEO (debat)

Aanbeveling aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie, de Raad en de Commissie over de evaluatie in 2013 van de organisatie en het functioneren van de EDEO [2012/2253(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Corapporteurs: Elmar Brok en Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

Elmar Brok (rapporteur) en Roberto Gualtieri (rapporteur) presenteren de aanbeveling.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Nadezhda Neynsky (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Franziska Katharina Brantner, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Jacek Protasiewicz, Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Frank Vanhecke, Arnaud Danjean, María Muñiz De Urquiza, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marietta Giannakou, Ricardo Cortés Lastra, Eduard Kukan en Othmar Karas.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Inese Vaidere en Roberta Metsola.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Ingeborg Gräßle, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb en Nicole Sinclaire.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton, Elmar Brok en Roberto Gualtieri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 13.6.2013.


17. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2012 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie - Vrijheid van pers en media in de wereld - Bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2012 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (2013/2632(RSP))

Verslag over vrijheid van pers en media in de wereld [2011/2081(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de ontwerprichtsnoeren van de EU tot bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst en overtuiging [2013/2082(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Marietje Schaake en Laima Liucija Andrikienė leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Anna Ibrisagic, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniël van der Stoep, niet-fractiegebonden lid, en Gay Mitchell, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marie-Christine Vergiat, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Nicole Kiil-Nielsen, Susy De Martini, Jaroslav Paška, Nikolaos Chountis en Bruno Gollnisch.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, Raimon Obiols, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Ewald Stadler, György Schöpflin, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Marietta Giannakou, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thijs Berman, Jörg Leichtfried, Peter van Dalen, Jarosław Leszek Wałęsa, Liisa Jaakonsaari, Sajjad Karim, Sari Essayah, Thijs Berman, Vytautas Landsbergis, Pino Arlacchi, Kinga Gál, Michael Cashman, Eduard Kukan, Zita Gurmai, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Barbara Matera, Roberta Angelilli en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Marusya Lyubcheva, Licia Ronzulli en Ana Gomes.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie) en Laima Liucija Andrikienė.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 13.6.2013 en punt 7.8 van de notulen van 13.6.2013.


18. Een breder trans-Atlantisch partnerschap (debat)

Verslag over de rol van de EU bij de bevordering van een breder trans-Atlantisch partnerschap [2012/2287(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

Francisco José Millán Mon leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Elmar Brok, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Susy De Martini, Daniel Caspary, Ioan Mircea Paşcu, Jacek Protasiewicz, Boris Zala, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei en Peter Šťastný.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler en Anneli Jäätteenmäki.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs en Francisco José Millán Mon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 13.6.2013.


19. Wederopbouw en democratisering van Mali (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000040/2013) van Eva Joly, namens de Commissie DEVE, en Elmar Brok, namens de Commissie AFET, aan de Raad: Wederopbouw en democratisering van Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0205/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000041/2013) van Eva Joly, namens de Commissie DEVE, en Elmar Brok, namens de Commissie AFET, aan de Commissie: Wederopbouw en democratisering van Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0206/2013)

Eva Joly en Arnaud Danjean, die Elmar Brok vervangt, lichten de vragen toe.

Andris Piebalgs (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, François Alfonsi, namens de Verts/ALE-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Striffler, Ricardo Cortés Lastra, Niccolò Rinaldi, Michael Gahler, Patrice Tirolien, Peter Šťastný, Françoise Castex, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Boris Zala, Eduard Kukan en Mariya Gabriel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Eva Joly, namens de Commissie DEVE, en Elmar Brok, namens de Commissie AFET, over de wederopbouw en democratisering van Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0254/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 13.6.2013.


20. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Afghanistan (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Afghanistan (2013/2665(RSP))

Andris Piebalgs (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Jeggle, namens de PPE-Fractie, Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Arnaud Danjean, Thijs Berman, Carlo Fidanza en Krzysztof Lisek.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Anneli Jäätteenmäki, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Robert Rochefort en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, over de onderhandelingen over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Afghanistan (2013/2665(RSP)) (B7-0274/2013);

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Afghanistan (2013/2665(RSP)) (B7-0281/2013);

- Pino Arlacchi, Thijs Berman, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza en Raimon Obiols, namens de S&D-Fractie, over de onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (2013/2665(RSP)) (B7-0282/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, over de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Afghanistan (2013/2665(RSP)) (B7-0283/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Inês Cristina Zuber en Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, over de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Afghanistan (2013/2665(RSP)) (B7-0284/2013);

- Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, over de onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (2013/2665(RSP)) (B7-0285/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 13.6.2013.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 512.506/OJJE).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat


Bijlage 1 – Benoeming van een lid van de Commissie – Neven Mimica

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Kovács, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka


Bijlage 2 – Benoeming van een lid van de Rekenkamer – Neven Mates

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka


Bijlage 3 – Benoeming van een lid van de Rekenkamer – George Pufan

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, De Martini, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Juridische mededeling - Privacybeleid