Kazalo 
Zapisnik
PDF 296kWORD 234k
Sreda, 12. junij 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Finančne storitve: pomanjkanje napredka v Svetu in zamuda Komisije pri sprejetju nekaterih predlogov (razprava)
 3.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) (razprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Imenovanje člana Evropske komisije – Neven Mimica (glasovanje)
  
5.2.Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2014 (glasovanje)
 6.Slavnostna seja - Portugalska
 7.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 8.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
8.1.Številčna sestava stalnih odborov (glasovanje)
  
8.2.Imenovanje člana Računskega sodišča - Neven Mates * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Imenovanje člana Računskega sodišča - George Pufan * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Standardi za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) ***II (glasovanje)
  
8.6.Prošnja za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovljena različica) ***II (glasovanje)
  
8.7.Priznanje in odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev) ***II (glasovanje)
  
8.8.Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim ***I (glasovanje)
  
8.9.Vzpostavitev sistema „EURODAC“ za primerjavo prstnih odtisov ***I (glasovanje)
  
8.10.Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I (glasovanje)
  
8.11.Vzpostavitev ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda * (glasovanje)
  
8.12.Računovodski izkazi in povezana poročila nekaterih oblik podjetij ***I (glasovanje)
  
8.13.Zahteve v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu ***I (glasovanje)
  
8.14.Prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v Uredbi (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2013 ***I (glasovanje)
  
8.15.Sprememba Zakonika o schengenskih mejah in Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma ***I (glasovanje)
  
8.16.Predlog sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta *** (glasovanje)
  
8.17.Socialne naložbe za rast in kohezijo (glasovanje)
  
8.18.Regionalna politika kot del širših shem državne pomoči (glasovanje)
  
8.19.Letno poročilo o konkurenčni poltiki (glasovanje)
  
8.20.Priprave na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) - Demokratično odločanje v prihodnji ekonomski in monetarni uniji (glasovanje)
  
8.21.Priprave na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) - Evropski ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti mladih (glasovanje)
  
8.22.Revizija Uredbe (ES) št. 1049/2001 na mrtvi točki (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 13.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 14.Predložitev dokumentov
 15.Razmere v Turčiji (razprava)
 16.Pregled organizacije in delovanja Evropske službe za zunanje delovanje v letu 2013 (razprava)
 17.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2012 in politika Evropske unije na tem področju - Svoboda tiska in medijev po svetu - Spodbujanje in zaščita svobode veroizpovedi ali prepričanja (razprava)
 18.Širše čezatlantsko partnerstvo (razprava)
 19.Obnova in demokratizacija Malija (razprava)
 20.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju z Afganistanom (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 – Imenovanje člana Evropske komisije - Neven Mimica
 Priloga 2 – Imenovanje člana Računskega sodišča - Neven Mates
 Priloga 3 - Imenovanje člana Računskega sodišča - George Pufan


PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Finančne storitve: pomanjkanje napredka v Svetu in zamuda Komisije pri sprejetju nekaterih predlogov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000063/2013), ki ga je postavila Sharon Bowles v imenu odbora ECON Svetu: Pomanjkanje napredka v Svetu pri dosjejih o finančnih storitvah (2013/2658(RSP)) (B7-0208/2013)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000065/2013), ki ga je postavila Sharon Bowles v imenu odbora ECON Komisiji: Zamude Komisije pri sprejemanju predlogov o finančnih storitvah (2013/2658(RSP)) (B7-0209/2013)

Sharon Bowles je predstavila vprašanji.

Lucinda Creighton (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje B7-0208/2013.

Michel Barnier (član Komisije) je odgovoril na vprašanje B7-0209/2013.

Govorili so Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Godfrey Bloom v imenu skupine EFD, in Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL.

Govorila sta Michel Barnier in Lucinda Creighton.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Sharon Bowles, v imenu odbora ECON, o finančnih storitvah: pomanjkanje napredka v Svetu in zamuda Komisije pri sprejetju nekaterih predlogov (2013/2658(RSP)) (B7-0304/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 13.6.2013.

(Seja se je za trenutek prekinila.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


3. Priprave na zasedanje Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) (2012/2807(RSP))

Lucinda Creighton (predsedujoča Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Georgios Toussas o stanju javne televizije in radia v Grčiji, Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marianne Thyssen, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, in Martin Callanan v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Graham Watson, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Martin Callanan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sylvie Goulard, Lorenzo Fontana v imenu skupine EFD, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nicole Sinclaire samostojna poslanka, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marielle de Sarnez, Ivo Strejček, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Alejandro Cercas, Andrew Henry William Brons, Giovanni La Via, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Jean-Paul Gauzès, Udo Bullmann, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Luis de Grandes Pascual, Anni Podimata, Corien Wortmann-Kool, Paulo Rangel in Marietta Giannakou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Ildikó Gáll-Pelcz, Véronique De Keyser, Paul Murphy in Andreas Mölzer.

Govorili so Olli Rehn (podpredsednik Komisije), Daniel Cohn-Bendit, László Andor (član Komisije), Daniel Cohn-Bendit, ki je postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Olli Rehn, in Lucinda Creighton.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

Demokratično odločanje v prihodnji ekonomski in monetarni uniji (2013/2672(RSP)):

- Elmar Brok v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda in Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE o krepitvi evropske demokracije v prihodnji ekonomski in monetarni uniji (B7-0271/2013);

- Derk Jan Eppink v imenu skupine ECR o demokratičnem odločanju v ekonomski in monetarni uniji (B7-0272/2013);

- Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Younous Omarjee in Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL o pripravah na zasedanje Evropskega sveta 27. in 28. junija 2013 o demokratičnem odločanju v prihodnji ekonomski in monetarni uniji (B7-0277/2013).

Evropski načrt za boj proti brezposelnosti mladih (2013/2673(RSP)):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry in Roberta Angelilli v imenu skupine PPE o brezposelnosti mladih (B7-0270/2013);

- Milan Cabrnoch in Anthea McIntyre v imenu skupine ECR o evropskih ukrepih za zmanjševanje brezposelnosti mladih (B7-0273/2013);

- Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas in Jaroslav Paška v imenu skupine EFD o pripravah na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) – Evropski ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti mladih (B7-0275/2013);

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Marije Cornelissen, Ana Miranda, Franziska Keller in Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE o evropskih ukrepih za zmanjševanje brezposelnosti mladih (B7-0276/2013);

- Nadja Hirsch in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE o zmanjševanju brezposelnosti mladih (B7-0278/2013);

- Hannes Swoboda v imenu skupine S&D o pripravah na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) - Evropski ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti mladih (B7-0279/2013);

- Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Younous Omarjee in Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL o pripravah na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) – Evropski ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti mladih (B7-0280/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.20 zapisnika z dne 12.6.2013 in točka 8.21 zapisnika z dne 12.6.2013.


4. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico Henriju Malosseju, novoizvoljenemu predsedniku Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, ki je sejo spremljal na častni galeriji.


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Imenovanje člana Evropske komisije – Neven Mimica (glasovanje)

Predlog sklepa za potrditev imenovanja Nevena Mimice za člana Evropske komisije

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

(tajno glasovanje)

Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 12.6.2013)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2013)0249)

Govoril je

Olli Rehn (podpredsednik Komisije), ki se je seznanil z imenovanjem, ki ga je potrdil Parlament.


5.2. Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2014 (glasovanje)

Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2014: glej predlog Konference predsednikov (točka 8 zapisnika z dne 10.6.2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

Sprejeto

Razpored delnih zasedanj Evropskega parlamenta za leto 2014 je določen kot sledi:

- od 13. do 16. januarja

- od 3. do 6. februarja

- od 24. do 27. februarja

- od 10. do 13. marca

- 2. in 3. april

- od 14. do 17. aprila

- od 1. do 3. julija (ustavna seja)

- od 14. do 17. julija

- od 15. do 18. septembra

- 8. in 9. oktober

- od 20. do 23. oktobra

- 12. in 13. november

- od 24. do 27. novembra

- od 15. do 18. decembra.

Govorila je

Astrid Lulling pred glasovanjem o predlogu spremembe 1.


6. Slavnostna seja - Portugalska

Parlament se je od 12.05 do 12.35 sestal na slavnostni seji zaradi nagovora portugalskega predsednika Aníbala Cavaca Silve.


PREDSEDSTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredsednik

7. Popravki (člen 216 Poslovnika)

Govorila je Nicole Sinclaire, ki je predlagala, naj se na slavnostno sejo povabi predsednika britanske vlade Davida Camerona.

°
° ° °

Popravek (P6_TA(2008)0626(COR01) ter popravki in izjave, ki se naj nanašajo, P7_TA-PROV(2013)0115(COR01) in P7_TA-PROV(2013)0114(COR01) so bili objavljeni na včerajšnjem zasedanju (točka 9 zapisnika z dne 11.6.2013).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravkih (člen 216(4) Poslovnika), se ti smatrajo za sprejete.


8. Čas glasovanja (nadaljevanje)

8.1. Številčna sestava stalnih odborov (glasovanje)

Predlog sklepa B7-0268/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2013)0250)


8.2. Imenovanje člana Računskega sodišča - Neven Mates * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Nevena Matesa za člana Računskega sodišča [N7-0057/2013 - C7-0106/2013- 2013/0804(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0182/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

(tajno glasovanje)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2013)0251)

Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 12.6.2013)

Govorila sta

Inés Ayala Sender (poročevalka), pred glasovanjem, o sestavi seznama kandidatov, in Bruno Gollnisch, o izidu glasovanja.


8.3. Imenovanje člana Računskega sodišča - George Pufan * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Georgeja Pufana za člana Računskega sodišča [N7-0061/2013 - C7-0115/2013- 2013/0805(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0181/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

(tajno glasovanje)

OSNUTEK SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2013)0252)

Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 3 zapisnika z dne 12.6.2013)


8.4. Nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje [COM(2012)0332 - C7-0158/2012- 2012/0162(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0253)


8.5. Standardi za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) [14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2013)0254)


8.6. Prošnja za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovljena različica) ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) [15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2013)0255)


8.7. Priznanje in odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev) ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2013)0256)


8.8. Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Emer Costello (A7-0183/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0257)

Govorili so Pervenche Berès (predsednica odbora EMPL), ki je vprašala po stališču Komisije o spremenjenem predlogu, Olli Rehn (podpredsednik Komisije), ki je predstavil to stališče, in Pervenche Berès, ki je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagala preložitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije.

Parlament je sprejel predlog. S tem se šteje, da je bila zadeva vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.

Govorila je

Emer Costello (poročevalka) pred glasovanjem.


8.9. Vzpostavitev sistema „EURODAC“ za primerjavo prstnih odtisov ***I (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema „EURODAC“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. […/…][o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema EURODAC, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol zaradi kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (prenovitev) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0258)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0258)


8.10. Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 za zagotovitev skupnih pravil o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah v izrednih razmerah [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Renate Weber (A7-0200/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0259)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0259)

Govorila je

Renate Weber (poročevalka), ki je predlagala tehnični predlog spremembe za spremembo zakonodajne resolucije.


8.11. Vzpostavitev ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda * (glasovanje)

Poročilo o osnutku uredbe Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P7_TA(2013)0260)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0260)


8.12. Računovodski izkazi in povezana poročila nekaterih oblik podjetij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij [COM(2011)0684 - C7-0393/2011- 2011/0308(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A7-0278/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0261)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0261)


8.13. Zahteve v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu in Direktive Komisije 2007/14/ES [COM(2011)0683 - C7-0380/2011- 2011/0307(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Arlene McCarthy (A7-0292/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0262)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0262)

Govorila je

Arlene McCarthy (poročevalka), pred glasovanjem.


8.14. Prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v Uredbi (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2013 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2013 [COM(2013)0159 - C7-0079/2013- 2013/0087(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0263)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0263)


8.15. Sprememba Zakonika o schengenskih mejah in Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), ter Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma [COM(2011)0118 - C7-0070/2011- 2011/0051(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Georgios Papanikolaou (A7-0206/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0264)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0264)


8.16. Predlog sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta *** (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta [00110/2013 - C7-0166/2013- 2013/0900(NLE)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Rafał Trzaskowski in Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0265)

Parlament je dal svojo odobritev za predlog sklepa Evropskega sveta.


8.17. Socialne naložbe za rast in kohezijo (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0255/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0266)


8.18. Regionalna politika kot del širših shem državne pomoči (glasovanje)

Poročilo o regionalni politiki kot delu širših shem državne pomoči [2013/2104(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0267)

Govoril je

Oldřich Vlasák (poročevalec), pred glasovanjem, ki je zahteval poimensko glasovanje o predlogu resolucije (predsednik mu je odgovoril, da glede na to, da je bila zahteva predložena po izteku roka, le-ta ne more biti upoštevana).


8.19. Letno poročilo o konkurenčni poltiki (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o konkurenčni politiki EU [2012/2306(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0268)


8.20. Priprave na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) - Demokratično odločanje v prihodnji ekonomski in monetarni uniji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0271/2013, B7-0272/2013 in B7-0277/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0271/2013

Sprejeto (P7_TA(2013)0269)

(Predloga resolucij B7-0272/2013 in B7-0277/2013 sta brezpredmetna.)


8.21. Priprave na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) - Evropski ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti mladih (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013 in B7-0280/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0270/2013

(ki nadomešča B7-0270/2013, B7-0276/2013 in B7-0279/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Csaba Őry, Joanna Katarzyna Skrzydlewska in Roberta Angelilli v imenu skupine PPE;
Hannes Swoboda, Stephen Hughes, Pervenche Berès in Alejandro Cercas v imenu skupine S&D;
Rebecca Harms in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P7_TA(2013)0270)

(Predlogi resolucij B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0278/2013 in B7-0280/2013 so brezpredmetni.)


8.22. Revizija Uredbe (ES) št. 1049/2001 na mrtvi točki (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 in B7-0266/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0256/2013

(ki nadomešča B7-0256/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 in B7-0266/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume in Claude Moraes v imenu skupine S&D;
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez in Andrea Zanoni v imenu skupine ALDE;
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda in Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE;
Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR;
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2013)0271)

(Predlog resolucije B7-057/2013 je brezpredmeten.)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2014
Roberta Angelilli, Ewald Stadler, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Raül Romeva i Rueda - A7-0144/2013
Peter Jahr, Julie Girling, Seán Kelly, Daniel Hannan in Syed Kamall

Priporočilo za drugo obravnavo Antonio Masip Hidalgo - A7-0214/2013
Charles Tannock, Guido Milana, Joseph Cuschieri in Daniel Hannan

Priporočilo za drugo obravnavo Cecilia Wikström - A7-0216/2013
Carmen Romero López, Roberta Angelilli, Oreste Rossi in Mario Borghezio

Poročilo: Emer Costello - A7-0183/2013
Marina Yannakoudakis, Ana Miranda, Salvatore Caronna, Agnès Le Brun, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Martina Anderson, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Phil Bennion, Seán Kelly, Martin Kastler, Syed Kamall in Marian Harkin

Poročilo: Monica Luisa Macovei - A7-0432/2012
Alfredo Antoniozzi, Paul Murphy in Philip Claeys

Poročilo: Renate Weber - A7-0200/2012
Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt, Philip Claeys, Salvatore Caronna in Seán Kelly

Poročilo: Carlos Coelho - A7-0215/2013
Guido Milana, Philip Claeys in Elena Băsescu

Poročilo: Klaus-Heiner Lehne - A7-0278/2012
Marina Yannakoudakis in Andrea Češková

Poročilo: Arlene McCarthy - A7-0292/2012
Marian Harkin

Poročilo: Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0186/2013
Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Charles Tannock, Julie Girling in Seán Kelly

Socialne naložbe za rast in kohezijo - B7-0255/2013
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Elisabetta Gardini, Petru Constantin Luhan in Martin Kastler


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.50, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št.º 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o kolegijih za centralne nasprotne stranke (C(2013)3008)

Rok za vložitev ugovorov: tri mesece od datuma prejema, ki je 28. maj 2013.

Posredovano pristojni: ECON


13. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klodinafop, klomazon, diuron, etalfluralin, ioksinil, iprovalikarb, malein hidrazid, mepanipirim, metkonazol, prosulfokarb in tepraloksidim v ali na nekaterih proizvodih (D021281/04 - 2013/2662(RPS) - rok: 30/07/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede najvišjih mejnih vrednosti ostankov za difenilamin v ali na nekaterih proizvodih (D024729/05 - 2013/2660(RPS) - rok: 28/07/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za acekvinocil, biksafen, diazinon, difenokonazol, etoksazol, fenheksamid, fludioksonil, izopirazam, lambda-cihalotrin, profenofos in protiokonazol v ali na nekaterih proizvodih (D026699/02 - 2013/2680(RPS) - rok: 11/08/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (D026908/02 - 2013/2659(RPS) - rok: 23/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede aromatične snovi 3-acetil-2,5-dimetiltiofen (D027208/03 - 2013/2661(RPS) - rok: 29/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI


14. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od odborov:

1) poročila

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Alexandru Alvaru (2013/2106(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sestavi Evropskega parlamenta (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE)) - Odbor AFCO - Poročevalke: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

- * Poročilo o osnutku uredbe Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda (10273/2013 - C7-0160/2013 - 2010/0312(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)


15. Razmere v Turčiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Turčiji (2013/2664(RSP))

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Franz Obermayr, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Posselt, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Niki Tzavela v imenu skupine EFD, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen samostojna poslanka, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Adam Bielan, Fiorello Provera, Paul Murphy, Philip Claeys, Elmar Brok, Raimon Obiols, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Cristiana Muscardini, Bastiaan Belder, Georgios Toussas, Ewald Stadler, Eija-Riitta Korhola, Ana Gomes, Marietje Schaake, Andreas Mölzer, Eleni Theocharous, Richard Howitt, Dimitar Stoyanov, Maria Eleni Koppa, Emine Bozkurt, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman in Sophocles Sophocleous.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marietta Giannakou, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Antigoni Papadopoulou in Kyriacos Triantaphyllides.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Jarosław Leszek Wałęsa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrew Henry William Brons, Georgios Koumoutsakos, Zita Gurmai, Niki Tzavela in Franz Obermayr.

Govorila sta Štefan Füle (član Komisije) in Catherine Ashton.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana in Rolandas Paksas v imenu skupine EFD o razmerah v Turčiji (2013/2664(RSP)) (B7-0305/2013);

- Hélène Flautre, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou in Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Turčiji (2013/2664(RSP)) (B7-0306/2013);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Raimon Obiols, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt, Boris Zala, Michael Cashman in Pino Arlacchi v imenu skupine S&D o razmerah v Turčiji (2013/2664(RSP)) (B7-0307/2013);

- Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Sajjad Karim in Charles Tannock v imenu skupine ECR o razmerah v Turčiji (2013/2664(RSP)) (B7-0308/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, Alda Sousa, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin in Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL,o razmerah v Turčiji (2013/2664(RSP)) (B7-0309/2013);

- Alexander Graf Lambsdorff, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Hannu Takkula in Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE o razmerah v Turčiji (2013/2664(RSP)) (B7-0310/2013);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE o razmerah v Turčiji (2013/2664(RSP)) (B7-0311/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 13.6.2013.


16. Pregled organizacije in delovanja Evropske službe za zunanje delovanje v letu 2013 (razprava)

Priporočilo visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednici Evropske komisije, Svetu in Komisiji o pregledu organizacije in delovanja Evropske službe za zunanje delovanje v letu 2013 [2012/2253(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Soporočevalca: Elmar Brok in Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

Elmar Brok (poročevalec) in Roberto Gualtieri (poročevalec) sta predstavila priporočilo.

Govorila je Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Nadezhda Neynsky (pripravljavka mnenja odbora BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Franziska Katharina Brantner v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFD, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Jacek Protasiewicz, Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Frank Vanhecke, Arnaud Danjean, María Muñiz De Urquiza, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marietta Giannakou, Ricardo Cortés Lastra, Eduard Kukan in Othmar Karas.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Govorila sta Inese Vaidere in Roberta Metsola.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eija-Riitta Korhola, Ingeborg Gräßle, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb in Nicole Sinclaire.

Govorili so Catherine Ashton, Elmar Brok in Roberto Gualtieri.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 13.6.2013.


17. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2012 in politika Evropske unije na tem področju - Svoboda tiska in medijev po svetu - Spodbujanje in zaščita svobode veroizpovedi ali prepričanja (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2012 in politika Evropske unije na tem področju (2013/2632(RSP))

Poročilo o svobodi tiska in medijev po svetu [2011/2081(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o osnutku smernic EU o spodbujanju in zaščiti svobode veroizpovedi ali prepričanja [2013/2082(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Marietje Schaake in Laima Liucija Andrikienė sta predstavili svoji poročili.

Govorili so Anna Ibrisagic v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Daniël van der Stoep samostojni poslanec, in Gay Mitchell, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marie-Christine Vergiat, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Nicole Kiil-Nielsen, Susy De Martini, Jaroslav Paška, Nikolaos Chountis in Bruno Gollnisch.

Govorila je Catherine Ashton.

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

Govorili so Andrzej Grzyb, Raimon Obiols, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Ewald Stadler, György Schöpflin, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Marietta Giannakou, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Thijs Berman, Jörg Leichtfried, Peter van Dalen, Jarosław Leszek Wałęsa, Liisa Jaakonsaari, Sajjad Karim, Sari Essayah, Thijs Berman, Vytautas Landsbergis, Pino Arlacchi, Kinga Gál, Michael Cashman, Eduard Kukan, Zita Gurmai, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Barbara Matera, Roberta Angelilli in Salvatore Iacolino.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Marusya Lyubcheva, Licia Ronzulli in Ana Gomes.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" je govorila Eija-Riitta Korhola.

Govorila sta Andris Piebalgs (član Komisije) in Laima Liucija Andrikienė.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 13.6.2013 in točka 7.8 zapisnika z dne 13.6.2013.


18. Širše čezatlantsko partnerstvo (razprava)

Poročilo o vlogi EU pri spodbujanju širšega čezatlantskega partnerstva [2012/2287(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

Francisco José Millán Mon je predstavil poročilo.

Govoril je Andris Piebalgs (član Komisije).

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Libor Rouček v imenu skupine S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Elmar Brok, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Susy De Martini, Daniel Caspary, Ioan Mircea Paşcu, Jacek Protasiewicz, Boris Zala, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei in Peter Šťastný.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler in Anneli Jäätteenmäki.

Govorila sta Andris Piebalgs in Francisco José Millán Mon.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 13.6.2013.


19. Obnova in demokratizacija Malija (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000040/2013), ki sta ga postavila Eva Joly v imenu odbora DEVE in Elmar Brok v imenu odbora AFET Svetu: Obnova in demokratizacija Malija (2013/2587(RSP)) (B7-0205/2013)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000041/2013), ki sta ga postavila Eva Joly v imenu odbora DEVE in Elmar Brok v imenu odbora AFET Komisiji: Obnova in demokratizacija Malija (2013/2587(RSP)) (B7-0206/2013)

Eva Joly in Arnaud Danjean, ki je nadomeščal Elmarja Broka, sta predstavila vprašanji.

Andris Piebalgs (član Komisije) je odgovoril na vprašanja.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, François Alfonsi v imenu skupine Verts/ALE, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Michèle Striffler, Ricardo Cortés Lastra, Niccolò Rinaldi, Michael Gahler, Patrice Tirolien, Peter Šťastný, Françoise Castex, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Boris Zala, Eduard Kukan in Mariya Gabriel.

Po postopku "catch the eye" je govorila Eija-Riitta Korhola.

Govoril je Andris Piebalgs.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Eva Joly v imenu odbora DEVE in Elmar Brok v imenu odbora AFET o obnovi in demokratizaciji Malija (2013/2587(RSP)) (B7-0254/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 13.6.2013.


20. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju z Afganistanom (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sporazum o partnerstvu in sodelovanju z Afganistanom (2013/2665(RSP))

Andris Piebalgs (član Komisije) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Elisabeth Jeggle v imenu skupine PPE, Pino Arlacchi v imenu skupine S&D, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Arnaud Danjean, Thijs Berman, Carlo Fidanza in Krzysztof Lisek.

Govoril je Andris Piebalgs.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Anneli Jäätteenmäki, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Robert Rochefort in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE o pogajanjih o sporazumu o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Afganistanom (2013/2665(RSP)) (B7-0274/2013);

- Charles Tannock v imenu skupine ECR o sporazumu o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Afganistanom (2013/2665(RSP)) (B7-0281/2013);

- Pino Arlacchi, Thijs Berman, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza in Raimon Obiols v imenu skupine S&D o pogajanjih o sporazumu o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Afganistanom (2013/2665(RSP)) (B7-0282/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė in Elena Băsescu v imenu skupine PPE o pogajanjih o sporazumu o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Afganistanom (2013/2665(RSP)) (B7-0283/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Inês Cristina Zuber in Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju z Afganistanom (2013/2665(RSP)) (B7-0284/2013);

- Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE o pogajanjih o sporazumu o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Afganistanom (2013/2665(RSP)) (B7-0285/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 13.6.2013.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 512.506/OJJE).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat


Priloga 1 – Imenovanje člana Evropske komisije - Neven Mimica

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Kovács, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka


Priloga 2 – Imenovanje člana Računskega sodišča - Neven Mates

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka


Priloga 3 - Imenovanje člana Računskega sodišča - George Pufan

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, De Martini, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov