Index 
Protokoll
PDF 303kWORD 198k
Onsdagen den 12 juni 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Finansiella tjänster: Brist på framsteg i rådet och kommissionens försenade antagande av vissa förslag (debatt)
 3.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (27–28 juni 2013) (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.Omröstning
  
5.1.Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen – Neven Mimica (omröstning)
  
5.2.Parlamentets sammanträdeskalender 2014 (omröstning)
 6.Högtidligt möte - Portugal
 7.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 8.Omröstning (fortsättning)
  
8.1.Antal ledamöter i de ständiga utskotten (omröstning)
  
8.2.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Neven Mates * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – George Pufan * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Fastställande av normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) ***II (omröstning)
  
8.6.Ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) ***II (omröstning)
  
8.7.Beviljande eller återkallande av internationellt skydd (omarbetning) ***II (omröstning)
  
8.8.Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I (omröstning)
  
8.9.Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck ***I (omröstning)
  
8.10.Gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna ***I (omröstning)
  
8.11.Inrättande av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket * (omröstning)
  
8.12.Årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag ***I (omröstning)
  
8.13.Insynskrav angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ***I (omröstning)
  
8.14.Anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013 ***I (omröstning)
  
8.15.Ändring av kodexen om Schengengränserna och konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ***I (omröstning)
  
8.16.Utkast till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning *** (omröstning)
  
8.17.Sociala investeringar till stöd för tillväxt och sammanhållning (omröstning)
  
8.18.Regionalpolitiken som en del av mer omfattande system för statligt stöd (omröstning)
  
8.19.Årsrapport om konkurrenspolitiken (omröstning)
  
8.20.Förberedelse av Europeiska rådets möte (27-28 juni 2013) - Demokratiskt beslutsfattande i framtiden i EMU (omröstning)
  
8.21.Förberedelse av Europeiska rådets möte (27-28 juni 2013) - EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (omröstning)
  
8.22.Dödläge i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 13.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 14.Inkomna dokument
 15.Situationen i Turkiet (debatt)
 16.Översynen 2013 av Europeiska utrikestjänstens organisation och funktionssätt (debatt)
 17.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2012 och Europeiska unionens politik på området - Press- och mediefrihet i världen - Främjande och skydd av religions- och trosfrihet (debatt)
 18.Ett bredare transatlantiskt partnerskap (debatt)
 19.Återuppbyggnad och demokratisering av Mali (debatt)
 20.Partnerskaps- och samarbetsavtal med Afghanistan (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen – Neven Mimica
 Bilaga 2 – Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Neven Mates
 Bilaga 3 – Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – George Pufan


ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Finansiella tjänster: Brist på framsteg i rådet och kommissionens försenade antagande av vissa förslag (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000063/2013) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till rådet: Bristande framsteg i rådet i behandlingen av ärenden på området för finansiella tjänster (2013/2658(RSP)) (B7-0208/2013)

Fråga för muntligt besvarande (O-000065/2013) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Förseningarna av kommissionens antagande av förslag om finansiella tjänster (2013/2658(RSP)) (B7-0209/2013)

Sharon Bowles utvecklade frågorna.

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B7-0208/2013.

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B7-0209/2013.

Talare: Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Godfrey Bloom för EFD-gruppen, och Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Michel Barnier och Lucinda Creighton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Sharon Bowles, för utskottet ECON, om finansiella tjänster: Brist på framsteg i rådet och kommissionens försenade antagande av vissa förslag (2013/2658(RSP) (B7-0304/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 13.6.2013.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


3. Förberedelse inför Europeiska rådets möte (27–28 juni 2013) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse inför Europeiska rådets möte (27–28 juni 2013) (2012/2807(RSP))

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Georgios Toussas yttrade sig om situationen för statlig tv och radio i Grekland; Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marianne Thyssen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, och Martin Callanan för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Graham Watson, ställde en fråga ("blått kort") till Martin Callanan, som denne besvarade, och som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sylvie Goulard, Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marielle de Sarnez, Ivo Strejček, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Alejandro Cercas, Andrew Henry William Brons, Giovanni La Via, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Jean-Paul Gauzès, Udo Bullmann, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Luis de Grandes Pascual, Anni Podimata, Corien Wortmann-Kool, Paulo Rangel och Marietta Giannakou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Ildikó Gáll-Pelcz, Véronique De Keyser, Paul Murphy och Andreas Mölzer.

Talare: Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen), Daniel Cohn-Bendit, László Andor (ledamot av kommissionen), Daniel Cohn-Bendit, vilken ställde en fråga till Olli Rehn, som denne besvarade, och Lucinda Creighton.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

a) Demokratiskt beslutsfattande i det framtida EMU (2013/2672(RSP)):

- Elmar Brok för PPE-gruppen, Hannes Swoboda och Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om att stärka den europeiska demokratin i framtidens EMU (B7-0271/2013);

- Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, om demokratiskt beslutsfattande i EMU (B7-0272/2013);

- Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Younous Omarjee och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 27 och 28 juni 2013 och om demokratiskt beslutsfattande i framtidens EMU (B7-0277/2013).

b) EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (2013/2673(RSP)):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry och Roberta Angelilli för PPE-gruppen, om ungdomsarbetslösheten (B7-0270/2013);

- Milan Cabrnoch och Anthea McIntyre för ECR-gruppen, om EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (B7-0273/2013);

- Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas och Jaroslav Paška för EFD-gruppen, om förberedelserna inför Europeiska rådets möte (den 27–28 juni 2013) – EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (B7-0275/2013);

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Marije Cornelissen, Ana Miranda, Franziska Keller och Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, om EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (B7-0276/2013);

- Nadja Hirsch och Hannu Takkula för ALDE-gruppen, om att bekämpa ungdomsarbetslösheten (B7-0278/2013);

- Hannes Swoboda för S&D-gruppen, om förberedelserna inför Europeiska rådets möte (den 27–28 juni 2013) – EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (B7-0279/2013);

- Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Younous Omarjee och Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, om förberedelserna inför Europeiska rådets möte (den 27–28 juni 2013) – EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (B7-0280/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.20 i protokollet av den 12.6.2013 och punkt 8.21 i protokollet av den 12.6.2013.


4. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar den nyvalde ordföranden för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Henri Malosse, som hade tagit plats på åhörarläktaren.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


5.1. Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen – Neven Mimica (omröstning)

Förslag till beslut om godkännande av utnämningen av Neven Mimica till ledamot av kommissionen

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

(sluten omröstning)

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 12.6.2013)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0249)

Inlägg

Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen) noterade att parlamentet hade godkänt utnämningen.


5.2. Parlamentets sammanträdeskalender 2014 (omröstning)

Parlamentets sammanträdeskalender – 2014: se talmanskonferensen förslag (punkt 8 i protokollet av den 10.6.2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Antogs

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2014 fastställdes därmed enligt följande:

- den 13–16 januari

- den 3–6 februari

- den 24–27 februari

- den 10–13 mars

- den 2 och 3 april

- den 14–17 april

- den 1–3 juli (konstituerande sammanträdesperiod)

- den 14–17 juli

- den 15–18 september

- den 8 och 9 oktober

- den 20–23 oktober

- den 12 och 13 november

- den 24–27 november

- den 15–18 december.

Inlägg

Före omröstningen yttrade sig Astrid Lulling om ändringsförslag 1.


6. Högtidligt möte - Portugal

(Kl. 12.05–12.35 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av talet av Portugals president, Aníbal Cavaco Silva.)


ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

7. Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)

Talare: Nicole Sinclaire bad om att den brittiske premiärministern, David Cameron, skulle bjudas in till ett högtidligt möte.

°
° ° °

Rättelsen P6_TA(2008)0626(COR01) och rättelserna med tillhörande uttalanden P7_TA-PROV(2013)0115(COR01) och P7_TA-PROV(2013)0114(COR01) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 9 i protokollet av den 11.6.2013).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om dessa rättelser av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 216.4 i arbetsordningen), ansågs de ha godkänts.


8. Omröstning (fortsättning)

8.1. Antal ledamöter i de ständiga utskotten (omröstning)

Förslag till beslut B7-0268/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0250)


8.2. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Neven Mates * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Neven Mates till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [N7-0057/2013 - C7-0106/2013- 2013/0804(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0182/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

(sluten omröstning)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0251)

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 12.6.2013)

Inlägg:

Inés Ayala Sender (föredragande) yttrade sig före omröstningen om sammansättningen av listan med kandidater; Bruno Gollnisch yttrade sig om omröstningsresultatet.


8.3. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – George Pufan * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av George Pufan till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [N7-0061/2013 - C7-0115/2013- 2013/0805(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0181/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

(sluten omröstning)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0252)

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 12.6.2013)


8.4. Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske [COM(2012)0332 - C7-0158/2012- 2012/0162(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0253)


8.5. Fastställande av normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) ***II (omröstning)

Andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) [14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2013)0254)


8.6. Ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) ***II (omröstning)

Recommendation for second reading on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast) [15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2013)0255)


8.7. Beviljande eller återkallande av internationellt skydd (omarbetning) ***II (omröstning)

Andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2013)0256)


8.8. Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Emer Costello (A7-0183/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0257)

Talare: Pervenche Berès (ordförande för EMPL-utskottet) begärde att få höra kommissionens ståndpunkt i fråga om det ändrade förslaget, vilken Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen) redogjorde för; Pervenche Berès föreslog med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen att omröstningen om lagstiftningsresolutionen skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände förslaget.

Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Inlägg:

Emer Costello (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


8.9. Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck ***I (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr […/…] [om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat] och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0258)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0258)


8.10. Gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Renate Weber (A7-0200/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0259)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0259)

Inlägg

Renate Weber (föredragande) lade fram ett tekniskt ändringsförslag i syfte att anpassa lagstiftningsresolutionen.


8.11. Inrättande av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RÅDETS FÖRSLAG

Godkändes (P7_TA(2013)0260)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0260)


8.12. Årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag [COM(2011)0684 - C7-0393/2011- 2011/0308(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0278/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0261)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0261)


8.13. Insynskrav angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG [COM(2011)0683 - C7-0380/2011- 2011/0307(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Arlene McCarthy (A7-0292/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0262)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0262)

Inlägg

Arlene McCarthy (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


8.14. Anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013 [COM(2013)0159 - C7-0079/2013- 2013/0087(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0263)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0263)


8.15. Ändring av kodexen om Schengengränserna och konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådet förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) och konventionen om tillämpning av Schengenavtalet [COM(2011)0118 - C7-0070/2011- 2011/0051(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Georgios Papanikolaou (A7-0206/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0264)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0264)


8.16. Utkast till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning [00110/2013 - C7-0166/2013- 2013/0900(NLE)] - Utskottet för konstitutionella frågor. medföredragande: Rafał Trzaskowski och Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0265)

Parlamentet godkände utkastet till Europeiska rådets beslut.


8.17. Sociala investeringar till stöd för tillväxt och sammanhållning (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0255/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0266)


8.18. Regionalpolitiken som en del av mer omfattande system för statligt stöd (omröstning)

Betänkande om regionalpolitiken som en del av mer omfattande system för statligt stöd [2013/2104(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0267)

Inlägg

Oldřich Vlasák (föredragande) yttrade sig före omröstningen för att begära omröstning med namnupprop om förslaget till resolution (talmannen svarade att denna begäran hade framförts efter tidsfristen och därför inte kunde beaktas).


8.19. Årsrapport om konkurrenspolitiken (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2012/2306(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0268)


8.20. Förberedelse av Europeiska rådets möte (27-28 juni 2013) - Demokratiskt beslutsfattande i framtiden i EMU (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0271/2013, B7-0272/2013 och B7-0277/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0271/2013

Antogs (P7_TA(2013)0269)

(Resolutionsförslagen B7-0272/2013 och B7-0277/2013 bortföll.)


8.21. Förberedelse av Europeiska rådets möte (27-28 juni 2013) - EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013 och B7-0280/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0270/2013

(ersätter B7-0270/2013, B7-0276/2013 och B7-0279/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Csaba Őry, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Roberta Angelilli för PPE-gruppen;
Hannes Swoboda, Stephen Hughes, Pervenche Berès och Alejandro Cercas för S&D-gruppen;
Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0270)

(Resolutionsförslagen B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0278/2013 och B7-0280/2013 bortföll.)


8.22. Dödläge i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001 (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 och B7-0266/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0256/2013

(ersätter B7-0256/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 och B7-0266/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume och Claude Moraes för S&D-gruppen;
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez och Andrea Zanoni för ALDE-gruppen;
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen;
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen;
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0271)

(Resolutionsförslag B7-057/2013 bortföll.)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Parlamentets sammanträdeskalender 2014
Roberta Angelilli, Ewald Stadler, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Raül Romeva i Rueda - A7-0144/2013
Peter Jahr, Julie Girling, Seán Kelly, Daniel Hannan och Syed Kamall

Andrabehandlingsrekommendation Antonio Masip Hidalgo - A7-0214/2013
Charles Tannock, Guido Milana, Joseph Cuschieri och Daniel Hannan

Andrabehandlingsrekommendation Cecilia Wikström - A7-0216/2013
Carmen Romero López, Roberta Angelilli, Oreste Rossi och Mario Borghezio

Betänkande Emer Costello - A7-0183/2013
Marina Yannakoudakis, Ana Miranda, Salvatore Caronna, Agnès Le Brun, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Martina Anderson, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Phil Bennion, Seán Kelly, Martin Kastler, Syed Kamall och Marian Harkin

Betänkande Monica Luisa Macovei - A7-0432/2012
Alfredo Antoniozzi, Paul Murphy och Philip Claeys

Betänkande Renate Weber - A7-0200/2012
Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt, Philip Claeys, Salvatore Caronna och Seán Kelly

Betänkande Carlos Coelho - A7-0215/2013
Guido Milana, Philip Claeys och Elena Băsescu

Betänkande Klaus-Heiner Lehne - A7-0278/2012
Marina Yannakoudakis och Andrea Češková

Betänkande Arlene McCarthy - A7-0292/2012
Marian Harkin

Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0186/2013
Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Charles Tannock, Julie Girling och Seán Kelly

Sociala investeringar till stöd för tillväxt och sammanhållning - B7-0255/2013
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Elisabetta Gardini, Petru Constantin Luhan och Martin Kastler


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 med avseende på tekniska standarder för tillsyn för de kollegier som ska utöva tillsyn över centrala motparter (C(2013)3008)

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 28 maj 2013.

Ansvarigt utskott: ECON


13. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för klodinafop, klomazon, diuron, etalfluralin, ioxynil, iprovalikarb, maleinhydrazid, mepanipyrim, metkonazol, prosulfokarb och tepraloxydim i eller på vissa produkter (D021281/04 - 2013/2662(RPS) - tidsfrist: 30/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för difenylamin i eller på vissa produkter (D024729/05 - 2013/2660(RPS) - tidsfrist: 28/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acekvinocyl, bixafen, diazinon, difenokonazol, etoxazol, fenhexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cyhalotrin, profenofos och protiokonazol i eller på vissa produkter (D026699/02 - 2013/2680(RPS) - tidsfrist: 11/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (D026908/02 - 2013/2659(RPS) - tidsfrist: 23/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller aromämnet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen (D027208/03 - 2013/2661(RPS) - tidsfrist: 29/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från parlamentets utskott:

1) betänkanden:

- Betänkande om begäran om upphävande av Alexander Alvaros immunitet (2013/2106(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

- *** Rekommendation om utkastet till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE)) - utskottet AFCO - Föredragande: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

- * Betänkande om utkastet till rådets förordning om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (10273/2013 - C7-0160/2013 - 2010/0312(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)


15. Situationen i Turkiet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Turkiet (2013/2664(RSP))

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Adam Bielan, Fiorello Provera, Paul Murphy, Philip Claeys, Elmar Brok, Raimon Obiols, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Cristiana Muscardini, Bastiaan Belder, Georgios Toussas, Ewald Stadler, Eija-Riitta Korhola, Ana Gomes, Marietje Schaake, Andreas Mölzer, Eleni Theocharous, Richard Howitt, Dimitar Stoyanov, Maria Eleni Koppa, Emine Bozkurt, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman och Sophocles Sophocleous.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marietta Giannakou, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Antigoni Papadopoulou och Kyriacos Triantaphyllides.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jarosław Leszek Wałęsa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrew Henry William Brons, Georgios Koumoutsakos, Zita Gurmai, Niki Tzavela och Franz Obermayr.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen) och Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana och Rolandas Paksas för EFD-gruppen, om situationen i Turkiet (2013/2664(RSP)) (B7-0305/2013);

- Hélène Flautre, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Turkiet (2013/2664(RSP)) (B7-0306/2013);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Raimon Obiols, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt, Boris Zala, Michael Cashman och Pino Arlacchi för S&D-gruppen, om situationen i Turkiet (2013/2664(RSP)) (B7-0307/2013);

- Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Sajjad Karim och Charles Tannock för ECR-gruppen, om situationen i Turkiet (2013/2664(RSP)) (B7-0308/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, Alda Sousa, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Turkiet (2013/2664(RSP)) (B7-0309/2013);

- Alexander Graf Lambsdorff, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Hannu Takkula och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, om situationen i Turkiet (2013/2664(RSP)) (B7-0310/2013);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, om situationen i Turkiet (2013/2664(RSP)) (B7-0311/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 13.6.2013.


16. Översynen 2013 av Europeiska utrikestjänstens organisation och funktionssätt (debatt)

Rekommendation till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordföranden för Europeiska kommissionen, till rådet och till kommissionen om översynen 2013 av Europeiska utrikestjänstens organisation och funktionssätt [2012/2253(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. medföredragande: Elmar Brok och Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

Elmar Brok (föredragande) och Roberto Gualtieri (föredragande) redogjorde för rekommendationen.

Talare: Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Nadezhda Neynsky (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Franziska Katharina Brantner för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Jacek Protasiewicz, Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Frank Vanhecke, Arnaud Danjean, María Muñiz De Urquiza, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marietta Giannakou, Ricardo Cortés Lastra, Eduard Kukan och Othmar Karas.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Inese Vaidere och Roberta Metsola.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Ingeborg Gräßle, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb och Nicole Sinclaire.

Talare: Catherine Ashton, Elmar Brok och Roberto Gualtieri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 13.6.2013.


17. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2012 och Europeiska unionens politik på området - Press- och mediefrihet i världen - Främjande och skydd av religions- och trosfrihet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2012 och Europeiska unionens politik på området (2013/2632(RSP))

Betänkande om press- och mediefrihet i världen [2011/2081(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om utkastet till EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten [2013/2082(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Marietje Schaake och Laima Liucija Andrikienė redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Anna Ibrisagic för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Daniël van der Stoep, grupplös, och Gay Mitchell, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marie-Christine Vergiat, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Nicole Kiil-Nielsen, Susy De Martini, Jaroslav Paška, Nikolaos Chountis och Bruno Gollnisch.

Talare: Catherine Ashton.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Andrzej Grzyb, Raimon Obiols, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Ewald Stadler, György Schöpflin, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Marietta Giannakou, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Thijs Berman, Jörg Leichtfried, Peter van Dalen, Jarosław Leszek Wałęsa, Liisa Jaakonsaari, Sajjad Karim, Sari Essayah, Thijs Berman, Vytautas Landsbergis, Pino Arlacchi, Kinga Gál, Michael Cashman, Eduard Kukan, Zita Gurmai, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Barbara Matera, Roberta Angelilli och Salvatore Iacolino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Marusya Lyubcheva, Licia Ronzulli och Ana Gomes.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) och Laima Liucija Andrikienė.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 13.6.2013 och punkt 7.8 i protokollet av den 13.6.2013.


18. Ett bredare transatlantiskt partnerskap (debatt)

Betänkande om EU:s roll i främjandet av ett bredare transatlantiskt partnerskap [2012/2287(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Francisco José Millán Mon (A7-0173/2013)

Francisco José Millán Mon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Elmar Brok, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Susy De Martini, Daniel Caspary, Ioan Mircea Paşcu, Jacek Protasiewicz, Boris Zala, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei och Peter Šťastný.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler och Anneli Jäätteenmäki.

Talare: Andris Piebalgs och Francisco José Millán Mon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 13.6.2013.


19. Återuppbyggnad och demokratisering av Mali (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000040/2013) från Eva Joly, för utskottet DEVE, och Elmar Brok, för utskottet AFET, till rådet: Återuppbyggnad och demokratisering av Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0205/2013)

Fråga för muntligt besvarande (O-000041/2013) från Eva Joly, för utskottet DEVE, och Elmar Brok, för utskottet AFET, till kommissionen: Återuppbyggnad och demokratisering av Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0206/2013)

Eva Joly och Arnaud Danjean, som ersatte Elmar Brok, utvecklade frågorna.

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, François Alfonsi för Verts/ALE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Michèle Striffler, Ricardo Cortés Lastra, Niccolò Rinaldi, Michael Gahler, Patrice Tirolien, Peter Šťastný, Françoise Castex, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Boris Zala, Eduard Kukan och Mariya Gabriel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola.

Talare: Andris Piebalgs.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Eva Joly, för utskottet DEVE, och Elmar Brok, för utskottet AFET, om återuppbyggandet och demokratiseringen av Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0254/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 13.6.2013.


20. Partnerskaps- och samarbetsavtal med Afghanistan (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Partnerskaps- och samarbetsavtal med Afghanistan (2013/2665(RSP))

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande som ersättare för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Elisabeth Jeggle för PPE-gruppen, Pino Arlacchi för S&D-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Arnaud Danjean, Thijs Berman, Carlo Fidanza och Krzysztof Lisek.

Talare: Andris Piebalgs.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Anneli Jäätteenmäki, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Robert Rochefort och Hannu Takkula för ALDE-gruppen, om förhandlingarna om ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (2013/2665(RSP)) (B7-0274/2013);

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (2013/2665(RSP)) (B7-0281/2013);

- Pino Arlacchi, Thijs Berman, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza och Raimon Obiols för S&D-gruppen, om förhandlingarna om ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (2013/2665(RSP)) (B7-0282/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė och Elena Băsescu för PPE-gruppen, om samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (2013/2665(RSP)) (B7-0283/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Inês Cristina Zuber och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, om partnerskaps- och samarbetsavtalet med Afghanistan (2013/2665(RSP)) (B7-0284/2013);

- Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, om förhandlingarna om ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (2013/2665(RSP)) (B7-0285/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 13.6.2013.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 512.506/OJJE).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat


Bilaga 1 – Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen – Neven Mimica

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Kovács, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka


Bilaga 2 – Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Neven Mates

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka


Bilaga 3 – Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – George Pufan

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, De Martini, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Batten, Belder, Binev, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy