Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2667(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0269/2013

Συζήτηση :

PV 13/06/2013 - 12.1
CRE 13/06/2013 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2013 - 13.1
CRE 13/06/2013 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0284

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

13.1. Κράτος δικαίου στη Ρωσία (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0269/2013, B7-0286/2013, B7-0287/2013, B7-0288/2013, B7-0290/2013 και B7-0292/2013 (2013/2667(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0269/2013

(αντικαθιστά τις B7-0269/2013, B7-0286/2013, B7-0287/2013, B7-0288/2013, B7-0290/2013 και B7-0292/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik και Rafał Trzaskowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari και Joanna Senyszyn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβάσεις

Η María Muñiz De Urquiza, για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 18, η οποία κρατείται, και η Kristiina Ojuland για να ζητήσει διευκρινήσεις.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0284)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου