Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2668(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0289/2013

Συζήτηση :

PV 13/06/2013 - 12.2
CRE 13/06/2013 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2013 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0285

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

13.2. Αζερμπαϊτζάν: η υπόθεση του Ilgar Mammadov (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0289/2013, B7-0291/2013, B7-0293/2013, B7-0294/2013, B7-0296/2013 και B7-0297/2013 (2013/2668(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0289/2013

(αντικαθιστά τις B7-0289/2013, B7-0291/2013, B7-0293/2013, B7-0294/2013, B7-0296/2013 και B7-0297/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Libor Rouček, Mojca Kleva Kekuš και Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Leonidas Donskis, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0285)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου