Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 1 juli 2013 - Straatsburg

9. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

De Commissie IMCO heeft de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst doorgegeven:

Rectificatie P6_TA(2009)0360(COR01) op Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PB L 337 van 18.12.2009, blz.11) - (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 6 mei 2009 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P6_TA(2009)0360 (PB C 212 E van 5.8.2010, blz. 260))(16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is gedurende deze vergaderperiode beschikbaar op de website Séance en direct.

Juridische mededeling - Privacybeleid