Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 1. júla 2013 - Štrasburg

14. Program práce
CRE

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu schôdzí júla 2013 (PE 514.511/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Predseda navrhol preložiť hlasovanie o správe, ktorú predkladá Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012) na tému Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov EÚ (bod 150 PDOJ)

Parlament návrh schválil.

°
° ° °

Žiadosť skupiny PPE, aby bolo v utorok na program rokovania zaradené vyhlásenie Rady a Komisie k situácii v Bulharsku (bez predloženia návrhov uznesení).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zdôvodnil žiadosť, Mariya Gabriel, ktorá ju podporila, a Hannes Swoboda, ktorý sa vyslovil proti zaradeniu tejto rozpravy na program rokovania dovtedy, kým výbor LIBE nebude mať čas uskutočniť plánované vypočutie.

Parlament žiadosť skupiny PPE schválil.

Streda

Žiadosť skupín S&D a ALDE, aby bolo v stredu na program rokovania zaradené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci o situácii v Egypte, pričom po vyhlásení by nasledovalo vystúpenie zástupcov politických skupín (v prípade schválenia tejto žiadosti bude rozprava o správe, ktorú predkladá Gilles Pargneaux (A7-0337/2012) na tému Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia, preložená na utorok večer).

Vystúpili títo poslanci: Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, ktorý žiadosť podporil a navrhol, aby bola rozprava uzavretá predložením návrhov uznesení..

Parlament túto žiadosť schválil.

Rozprava o správe, ktorú predkladá Gilles Pargneaux, je preložená na utorok večer.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Guy Verhofstadt, ktorý požiadal, aby predseda Komisie José Manuel Barroso bol prítomný počas rozpravy na tému Sledovacie programy agentúry NSA v USA, orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch a vplyv na súkromie občanov EÚ (bod 138 PDOJ) (Predseda mu odpovedal, že túto žiadosť postúpi).

V rozprave vystúpil Nikolaos Chountis, ktorý požiadal, aby rozprava na tému Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (point 144 du PDOJ) bola uzavretá predložením návrhov uznesení (Predseda mu odpovedal, že politické skupiny nepredložili v tomto zmysle žiadnu žiadosť).

V rozprave vystúpil Matthias Groote, ktorý vzniesol otázku prístupu záujmových skupín do budov Parlamentu. (Predseda mu odpovedal, že otázka bude preskúmaná).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda, ktorý sa vrátil k rozhodnutiu uzavrieť rozpravu o situácii v Egypte predložením návrhov uznesení a uviedol, že predloženie návrhov uznesení sa už plánovalo v rámci rozpravy o situácii občianskej spoločnosti v Egypte, ktorá by sa mala konať vo štvrtok popoludní (bod 148 PDOJ), Daniel Cohn-Bendit ktorý hájil práve prijaté rozhodnutie. (Predseda pripomenul Cristianovi Dan Predovi, že program schôdze bol prijatý). Cristian Dan Preda, ktorý požiadal, aby sa Parlament vyjadril k vhodnosti hlasovanie o druhom uznesení o Egypte vo štvrtok (Predseda mu navrhol, aby žiadosť predložil pri začatí zajtrajšieho rokovania) a Daniel Cohn-Bendit.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia