Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0185(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0199/2013

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

16. Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων ***I - Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση ***I - Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο της κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/EΚ [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Οι Werner Kuhn, Olga Sehnalová και Vilja Savisaar-Toomast παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patricia van der Kammen, μη εγγεγραμμένη, Petri Sarvamaa, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, Anna Rosbach, Mike Nattrass, Bruno Gollnisch, Mathieu Grosch, Franco Frigo και Jacqueline Foster.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy και Ismail Ertug.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Antonio Cancian, Janusz Władysław Zemke, Dieter-Lebrecht Koch, Monika Flašíková Beňová, Jaromír Kohlíček, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer και Michel Dantin.

Παρεμβαίνουν οι Derek Roland Clark, Siim Kallas, Werner Kuhn, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Jahr, Olga Sehnalová και Vilja Savisaar-Toomast.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2013, σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2013 και σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου