Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 243kWORD 162k
Maanantai 1. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Tervetulotoivotukset
 3.Juhlaistunto - Kroatialaisten jäsenten vastaanotto
 4.Puhemiehen julkilausumat
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Valiokuntien kokoonpano
 9.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Vetoomukset
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Satamavaltioiden suorittama valvonta ***I (keskustelu)
 16.Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat ***I - Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset ***I - Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset ***I (keskustelu)
 17.Liikenneturvallisuus (keskustelu)
 18.Vesipolitiikan alan prioriteettiaineet ***I (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.EU:n ulkoinen ilmailupolitiikka – tulevat haasteet (lyhyt esittely)
 21."Sininen kasvu" - EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen (lyhyt esittely)
 22.Osuuskuntien panos kriisin voittamisessa (lyhyt esittely)
 23.Biotalousstrategia Euroopalle (lyhyt esittely)
 24.Jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset (lyhyt esittely)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.15.


2. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Kroatian parlamentin Saborin puhemiehen Josip Lekon.


3. Juhlaistunto - Kroatialaisten jäsenten vastaanotto

Parlamentti kokoontui klo 17.20–17.25 juhlaistuntoon kroatialaisten jäsenten edustajantoimessaan aloittamisen johdosta.

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän toivotti tervetulleiksi Kroatian nimittämät 12 uutta Euroopan parlamentin jäsentä.


4. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman Kairon väkivaltaisista mielenosoituksista, joissa on menehtynyt ainakin 16 henkilöä, ja välitti parlamentin puolesta osanottonsa uhrien perheille.

°
° ° °

Puhemies kunnioitti 24. kesäkuuta 2013 menehtyneen Euroopan parlamentin entisen puhemiehen Emilio Colombon muistoa.

°
° ° °

Puhemies viittasi eurooppalaisessa lehdistössä esitettyihin syytöksiin amerikkalaisviranomaisten harjoittamasta vakoilusta EU:n toimielinten rakennuksissa, ja totesi, että tällaisia käytäntöjä, jos ne osoitetaan toteen, ei voida missään tapauksessa hyväksyä.


5. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


6. Parlamentin kokoonpano

Kroatian toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että seuraavat henkilöt on valittu Euroopan parlamentin jäseniksi 1. heinäkuuta 2013 alkaen:

Marino Baldini      S&D

Biljana Borzan      S&D

Zdravka Bušić      PPE

Ivana Maletić      PPE

Sandra Petrović Jakovina   S&D

Tonino Picula      S&D

Andrej Plenković      PPE

Davor Stier         PPE

Dubravka Šuica      PPE

Ruža Tomašić      ECR

Oleg Valjalo         S&D

Nikola Vuljanić      GUE/NGL

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti pani asian merkille 1. heinäkuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Marino Baldini, Biljana Borzan, Zdravka Bušić, Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina, Tonino Picula, Andrej Plenković, Davor Stier, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Oleg Valjalo ja Nikola Vuljanić osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Cristian Silviu Buşoi on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 28. kesäkuuta 2013. alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen ja antaa siitä tiedon toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.


7. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteväksi Marusya Lyubchevan valtakirjan 7. kesäkuuta 2013 alkaen.


8. Valiokuntien kokoonpano

EFD, ECR ja S&D-ryhmät ovat toimittaneet puhemiehelle seuraavat nimityspyynnöt:

- CONT-valiokunta: Frank Vanhecke

- EMPL-valiokunta: Ruža Tomašić

- AFET-valiokunta: Tonino Picula

- BUDG-valiokunta: Oleg Valjalo

- ECON-valiokunta: Marino Baldini

- ENVI-valiokunta: Biljana Borzan

- AFCO-valiokunta: Sandra Petrović Jakovina

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


9. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

IMCO-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu P6_TA(2009)0360(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2009/136/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11) – (toisessa käsittelyssä 6. toukokuuta 2009 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi P6_TA(2009)0360 (EUVL C 212 E, 5.8.2010, s. 260)) (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla tämän istuntojakson ajan.


10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän on allekirjoittanut kesäkuun istuntojakson päättämisen jälkeen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta (00018/2013/LEX - C7-0194/2013 - 2011/0430(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (00015/2013/LEX - C7-0193/2013 - 2011/0203(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (00014/2013/LEX - C7-0192/2013 - 2011/0202(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ja direktiivin 2004/40/EY kumoamisesta (00019/2013/LEX - C7-0191/2013 - 2011/0152(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (00020/2013/LEX - C7-0190/2013 - 2011/0308(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen, neuvoston asetusten (EY) N:o 1683/95 ja (EY) N:o 539/2001 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EY) N:o 810/2009 muuttamisesta (00003/2013/LEX - C7-0189/2013 - 2011/0051(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o …/… tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (00017/2013/LEX - C7-0188/2013 - 2008/0242(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu) (00044/2013/LEX - C7-0185/2013 - 2008/0244(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu) (00046/2013/LEX - C7-0182/2013 - 2008/0243(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu) (00045/2013/LEX - C7-0181/2013 - 2009/0165(COD))


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta (COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 11/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0066/2013 - C7-0172/2013 - 2013/2121(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotosta (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kalastuksen ja eläinten terveyden alalla annettujen asetusten muuttamisesta Mayotten unioniin nähden muuttuneen aseman vuoksi (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen liittyvien direktiivien muuttamisesta Mayotten aseman unioniin nähden muututtua (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI, EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 (COM(2013)0345 - C7-0183/2013 - 2013/0190(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Määrärahasiirtoesitys DEC 14/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0067/2013 - C7-0184/2013 - 2013/2123(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että Kroatia ja Kypros hyväksyvät yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY kumoamisesta (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Määrärahasiirtoesitys DEC 13/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0068/2013 - C7-0187/2013 - 2013/2124(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD))

Puhemies kuulee perussopimuksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan toteuttamisen osalta (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi huumausaineiden lähtöaineista annetun asetuksen (EY) N:o 273/2004 muuttamisesta (COM(2012)0548 - C7-0319/2012 - 2012/0261(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Anna Hedh (A7-0153/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta vuoteen 2020: ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” (COM(2012)0710 - C7-0392/2012 - 2012/0337(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Gaston Franco (A7-0166/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista kahden vuoden ajanjaksoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä (15777/2012 - C7-0419/2012 - 2012/0258(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato Adrover (A7-0184/2013)

- Mietintö yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksestä (2012/2291(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Andrea Češková (A7-0189/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) tehdyn päätöksen 97/836/EY muuttamisesta (05978/2013 - C7-0069/2013 - 2012/0099(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0192/2013)

- Mietintö komission ensimmäisestä vuosikertomuksesta Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten toiminnasta (2012/2320(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen ("rinnakkaissopimus") tekemisestä 31 päivänä tammikuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/125/EY muuttamisesta (05975/2013 - C7-0071/2013 - 2012/0098(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0194/2013)

- Mietintö aiheesta ”Vuosikertomus 2011 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta” (COM(2012)0408 - 2012/2285(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tietyille jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta ratifioida korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla 21 päivänä toukokuuta 1963 tehtyä Wienin yleissopimusta muuttava pöytäkirja tai liittyä kyseiseen pöytäkirjaan Euroopan unionin edun mukaisesti sekä antaa julistus unionin lainsäädännön asiaa koskevien sisäisten sääntöjen soveltamisesta (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Alajos Mészáros (A7-0198/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

- Mietintö innovointistrategiasta kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle (2012/2295(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

- Mietintö ”sinisestä kasvusta” – EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen (2012/2297(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ITER-hankkeen lisätutkimusohjelmasta (2014–2018) (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 - 2011/0460(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Vladimír Remek (A7-0211/2013)

- Mietintö hybriditelevisiosta (”Connected TV”) (2012/2300(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

- Mietintö sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla (2012/2322(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Ashley Fox (A7-0218/2013)

- Mietintö vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyjen tehostamisesta (2013/2102(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Andrew Duff (A7-0219/2013)

- Mietintö kriisin vaikutuksista heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin (2013/2044(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Jean Lambert (A7-0221/2013)

- Mietintö osuuskuntien panoksesta kriisin voittamisessa (2012/2321(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

- Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen säätiön (FE) perussäännöstä (COM(2012)0035 – C7-0000/2013 - 2012/0022(APP)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta (COM(2010)0517 - C7-0293/2010 - 2010/0273(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

- Mietintö perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti) (2012/2130(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Rui Tavares (A7-0229/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta finanssitransaktioveron alalla (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Anni Podimata (A7-0230/2013)

- Mietintö EU:n pankkialan rakenteiden uudistamisesta (2013/2021(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

- Mietintö Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2012/2325(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 (COM(2013)0345 - C7-0183/2013 - 2013/0190(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Burkhard Balz (A7-0237/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/000 TA 2013 – tekninen apu komission aloitteesta) (COM(2013)0291 - C7-0126/2013 - 2013/2087(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Alda Sousa (A7-0243/2013)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

3) sovittelukomitealta

- ***III Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle (00038/2013 - C7-0168/2013 - 2010/0390(COD)) - parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta – Valtuuskunnan puheenjohtaja: Alejo Vidal-Quadras - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0244/2013)


12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000048/2013) Vital Moreira ja Christofer Fjellner kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta komissiolle: Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen huomattava korotus (2013/2547(RSP)) (B7-0210/2013)

- (O-000061/2013) Brian Simpson liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta komissiolle: Liikenneturvallisuus 2011-2020 - ensimmäinen välitavoite kohti vahinkostrategiaa (2013/2670(RSP)) (B7-0211/2013)

- (O-000064/2013) Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti, Monika Flašíková Beňová komissiolle: Eurooppalainen hätänumero 112: parlamentin 5. heinäkuuta 2011 antaman päätöslauselman ja direktiivin 2009/136/EY 26 artiklan täytäntöönpanon laiminlyönti (2013/2681(RSP)) (B7-0212/2013).


13. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

11. kesäkuuta 2013.

Harri-Werner Brix (nro 0547/2013); Fernando Martínez Álvarez (2 allekirjoittanutta) (nro 0548/2013); Ignacio Violero López (Asociación Mundial Derechos Inventor) (nro 0549/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nro 0550/2013); Gabriel Adolfo Gil Fernández (nro 0551/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0552/2013); Ovidiu Nicolescu (CNIPMMR) (22000 allekirjoittanutta) (nro 0553/2013); Andreea Corina Dragomir (nro 0554/2013); Enrique Arraiz Curbelo (nro 0555/2013); Alberto Peracho Palomar (nro 0557/2013); Fernando González Fontán (nro 0558/2013); María del Carmen González Sánchez (nro 0559/2013); José Ramón Gil Benito (nro 0560/2013); Christine Plault (9 allekirjoittanutta) (nro 0561/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0562/2013); Gerhard Swarovski (2 allekirjoittanutta) (nro 0563/2013); Josefa Resondo Solís (nro 0564/2013); Preda Alin Ovidiu (nro 0565/2013); Anthony Valcke (EU Rights Clinic ) (nro 0566/2013); María Ángeles Blas Osorio (nro 0567/2013); Virgil Smolinschi (nro 0568/2013); José María Álvarez Álvarez (nro 0569/2013); Ernesto Sojo (nro 0570/2013); Vasile Marinescu (nro 0571/2013); Maria Teresa Silveirinha (nro 0572/2013); Vasile Popescu (Organizatia Non Guvernamentală Mondială La Timpuri Noi Cu Noua Generaţie Pentru Dreptate Şi Avedăr Ĭn Universalitatea Legilor Divine) (nro 0573/2013); Yolanda Díaz Pérez (Esquerda Unida - Izquierda Unida) (nro 0574/2013); Mitricioiu Ovidiu (nro 0575/2013); Chiriac Jipa (nro 0576/2013); Dan-Cosmin Tosa (nro 0577/2013); Manuel Carmona (nro 0578/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0579/2013); Sauca Voislav (nro 0580/2013); Franz Dobusch (Magistrat der Landeshauptstadt Linz) (nro 0581/2013); Daniela Haug (nro 0582/2013); Ludger Vering (nro 0583/2013); Hannes Kühne (nro 0584/2013); Corinna Bürger (nro 0585/2013); Günter Dillikrath (nro 0586/2013); Winnie Sophie Füchtbauer (nro 0587/2013); Sebastian Moritz (nro 0588/2013); Bodo Schneider (nro 0589/2013); Gudrun Matschass (nro 0590/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0591/2013); Frank Keim (nro 0592/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0593/2013); Reinhold Leckert (nro 0594/2013); Markus Schneider (nro 0595/2013); Martina Wiskow (nro 0596/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0597/2013); Nicolas Boch (nro 0598/2013); Christian Lichtenauer (nro 0599/2013); Horst Izykowski (nro 0600/2013); Ines Eck (nro 0601/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0602/2013); Anton Neuburger (nro 0603/2013); Roland Brauer (nro 0604/2013); Ingrid Stadler (nro 0605/2013); Ines Eck (nro 0606/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0607/2013); Miroslav Fekiac (nro 0608/2013); Aušra Jurevičiūtė (nro 0609/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0610/2013); Theodoros Pitikaris (nro 0611/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0612/2013); József Szalai (nro 0613/2013); Stefania Todorova (nro 0614/2013); Maurizio Benedetto (25 allekirjoittanutta) (nro 0615/2013); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nro 0616/2013); Cristina Savelloni (nro 0617/2013); Alessandro Cannavacciuolo (nro 0618/2013); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nro 0619/2013); Cécile Nussbaumer (FEMMES 2000) (172 allekirjoittanutta) (nro 0620/2013); Eimantas Pranauskas (nro 0621/2013); Andrew Creswell (nro 0622/2013); Arlette Heskes (nro 0623/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0624/2013); Michel Ben Youssef (nro 0625/2013); Beenish Rafi (nro 0626/2013); Arthur Ed. Ziegler (ZIEGLER SA ) (nro 0627/2013); Comitato Lasciateci Respirare (2000 allekirjoittanutta) (nro 0628/2013); Richard Henry Munday (nro 0629/2013); Ioannis Tsantermas (2 allekirjoittanutta) (nro 0630/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0631/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0632/2013); Alain Bidal (Le peuple des dunes en tregor) (nro 0633/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0634/2013); Jürgen Flug (nro 0635/2013); Klaus D. Gehrke (nro 0636/2013); Jean Pierre Feller (Syndicat Intercommunal de Depollution des Eaux Residuaires du Nord SIDEN) (nro 0637/2013); Sophie Greger (Animals' Angels) (nro 0638/2013); Manfred Durhak (nro 0639/2013); Matthias Ludwig (nro 0640/2013); Hans-Joachim Kirschenbauer (nro 0641/2013); Joachim Wastl (Rechtsanwälte Hüser, Bruckmaier & Wastl) (nro 0642/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0643/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0644/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0645/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0646/2013); Philipp Schettler (nro 0647/2013); Jonathan Moosheer (nro 0648/2013); Maren Wollin (nro 0649/2013); Michael Bekerman (2 allekirjoittanutta) (nro 0650/2013); Ralf Schneeweiss (nro 0651/2013); Rene G. Scheibner (nro 0652/2013); Hilmar Claus (nro 0653/2013); Radoslav Kochev (nro 0654/2013); Angel Purvanov (nro 0655/2013); Fotis Kanellopoulos (nro 0656/2013); Iraklis Mesaretzidis (nro 0657/2013); Asterios Tsiros (nro 0658/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0659/2013); Franc Izgoršek (Združenje lastnikov razlaščenega premoženja - The Slovenian Association of Former Owners of Expropriated Property (SAFOEP)) (2 allekirjoittanutta) (nro 0660/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0661/2013); Tsvetomir Paunov (GERB - Grashdani za evropeisko razvitie na Bulgaria - Citizens for the european development of Bulgaria) (nro 0662/2013); Hans Ericson (nro 0663/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0664/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0665/2013); Andrejs Dovguško (Zemgales metāls) (nro 0666/2013); Irena Biernacka (nro 0667/2013); Maciej Krawczyk (nro 0668/2013); Marek Bielecki (nro 0669/2013); Štefan Juránek (nro 0670/2013); Zofia Leszczynska (Stowarzyszenie Na Pograniczu) (nro 0671/2013); Ondřej Nĕmčik (2 allekirjoittanutta) (nro 0672/2013); Peader Finnegan (nro 0673/2013); Markus Vogel (Grenzganger Gewerkschaft = syndicat des travailleurs frontaliers (nro 0674/2013); Kostas Parlavantzas (nro 0675/2013); Julia S Underwood (nro 0676/2013); Oreste Rossi (MPE – Parlement européen) (nro 0677/2013); Patricia Fosh (nro 0678/2013); Stefano Varriale (nro 0679/2013); Klaus Zauner (nro 0680/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0681/2013); Kateřina Smrčková (nro 0682/2013); Walter Achille Giovanni Serpagli (nro 0683/2013); Anna Louis (nro 0684/2013); Memet Kopan (nro 0685/2013).

21. kesäkuuta 2013.

Lothar Brunke (nro 0686/2013); Efrén Javier Rubiera Cuervo (nro 0687/2013); Florin Furdui (nro 0688/2013); Rafael Ortíz García (nro 0689/2013); José María Pitel Sevilla (nro 0690/2013); Julia Knorr Alonso (nro 0691/2013); Wilfried Gundske (nro 0692/2013); Francisco Perdomo Díaz (nro 0693/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0694/2013); Aurelia Munteanu (nro 0695/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0696/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0697/2013); José María Pitel Sevilla (nro 0698/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0699/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0700/2013); Preda Alin Ovidiu (nro 0701/2013); María F de la Cruz Ibáñez (nro 0702/2013).

24. kesäkuuta 2013.

Cristian Cioaca Constantin (Prin avocat Maria Vasii) (nro 0703/2013); Michèle Herzog (nro 0704/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0705/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nro 0706/2013); Valeria Cinollo (nro 0707/2013); Antonio Roca y Sanchís (nro 0708/2013); Miguel Rupérez Marco, Elena Caminero Muñoz (Mandataires représentants : Dulcinea Solar SL) (nro 0709/2013); Ivan Vovk (Movement of Svoboda Supporters in Spain) (3 allekirjoittanutta) (nro 0710/2013); Ján Mazák (nro 0711/2013); Noémia Maria Morgadinho Urbano Pinheiro (nro 0712/2013); Eugenia Ivan (nro 0713/2013); Viktors Gusevs (nro 0714/2013); Javier Fernández Blanco (nro 0715/2013); Felicia Mihailescu (nro 0716/2013); Julio Sánchez Martínez (nro 0717/2013); Antonio Fuentes y Atienza (nro 0718/2013); Juan Martínez (nro 0719/2013); Francisco Ruiz Ruiz (nro 0720/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0721/2013); Marciano Sainz (nro 0722/2013); José León Barderas del Castillo (nro 0723/2013); Cristina Breden (nro 0724/2013); Amadeu Coelho Baptista (Comissão Administração AUGI N. 13) (nro 0725/2013); Mario Rafael Oliveira da Cunha (nro 0726/2013).


14. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Heinäkuun 2013 (PE 514.511/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

Puhemies ehdotti, että äänestystä Dagmar Roth-Behrendtin mietinnöstä (A7-0156/2012) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot aikaistetaan tiistaihin (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 150).

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

°
° ° °

PPE-ryhmä on pyytänyt, että esityslistalle otetaan neuvoston ja komission julkilausuma Bulgarian tilanteesta (ilman päätöslauselmaesityksiä).

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Mariya Gabriel tukeakseen pyyntöä ja Hannes Swoboda, joka vastusti keskustelun ottamista esityslistalle ennen kuin LIBE-valiokunnalle on annettu aikaa järjestää suunnitellut kuulemiset.

Parlamentti hyväksyi PPE-ryhmän pyynnön.

Keskiviikko

S&D- ja ALDE-ryhmät ovat pyytäneet, että esityslistalle otetaan komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Egyptin tilanteesta, jonka jälkeen pidetään poliittisten ryhmien puheenvuorot (jos pyyntö hyväksytään, keskustelu Gilles Pargneaux'n mietinnöstä (A7-0337/2012) valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista aikaistetaan tiistai-iltaan).

Puheenvuorot: Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta tukeakseen pyyntöä ja ehdottaakseen, että keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesitykset.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Keskustelu Gilles Pargneaux'n mietinnöstä aikaistetaan tiistai-iltaan.

°
° ° °

Guy Verhofstadt käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi, että komission puheenjohtaja José Manuel Barroso on paikalla keskusteltaessa aiheesta Yhdysvaltojen NSA-valvontaohjelma, eri jäsenvaltioiden valvontaelimet ja vaikutukset EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 138) (puhemies vastasi välittävänsä pyynnön edelleen).

Nikolaos Chountis käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi, että keskustelun aiheesta Kreikan kansallisen yleisradioyhtiön sulkeminen (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 144) päätteeksi jätetään päätöslauselmaesitykset (puhemies vastasi, että poliittiset ryhmät eivät ole esittäneet tällaista pyyntöä).

Matthias Groote käytti puheenvuoron, jossa hän toi esiin kysymyksen eturyhmien pääsystä parlamentin rakennuksiin (puhemies vastasi, että asia tutkitaan).

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda, joka otti uudelleen esiin päätöksen jättää päätöslauselmaesitykset Egyptin tilanteesta käytävän keskustelun päätteeksi ja totesi, että Egyptin kansalaisyhteiskunnan tilanteesta torstai-iltapäivänä käytävän keskustelun päätteeksi jätetään jo päätöslauselmaesitykset (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 148), Daniel Cohn-Bendit, joka tuki tehtyä päätöstä (puhemies muistutti Cristian Dan Predaa, että esityslista on hyväksytty), Cristian Dan Preda, joka pyysi, että parlamentti ilmaisee kantansa mahdollisuudesta äänestää toisesta päätöslauselmasta Egyptistä torstaina (puhemies ehdotti, että hän esittää pyyntönsä uudelleen huomisen istunnon alussa) ja Daniel Cohn-Bendit.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


15. Satamavaltioiden suorittama valvonta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta [COM(2012)0129 - C7-0081/2012 - 2012/0062(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Brian Simpson (A7-0394/2012)

Brian Simpson esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georgios Koumoutsakos PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Rosbach ECR-ryhmän puolesta, Georgios Toussas GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Jacky Hénin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jan Kozłowski, Spyros Danellis, Ana Miranda ja Mojca Kleva Kekuš.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Brian Simpson.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.7.


16. Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat ***I - Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset ***I - Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Werner Kuhn, Olga Sehnalová ja Vilja Savisaar-Toomast esittelivät mietinnöt.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Philip Bradbourn ECR-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Patricia van der Kammen, Petri Sarvamaa, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, Anna Rosbach, Mike Nattrass, Bruno Gollnisch, Mathieu Grosch, Franco Frigo ja Jacqueline Foster.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Jean-Pierre Audy ja Ismail Ertug.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Antonio Cancian, Janusz Władysław Zemke, Dieter-Lebrecht Koch, Monika Flašíková Beňová, Jaromír Kohlíček, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer ja Michel Dantin.

Puheenvuorot: Derek Roland Clark, Siim Kallas, Werner Kuhn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Jahr, Olga Sehnalová ja Vilja Savisaar-Toomast.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.8, istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.9 ja istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.10.


17. Liikenneturvallisuus (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000061/2013) Brian Simpson liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta komissiolle: Liikenneturvallisuus 2011-2020 - ensimmäinen välitavoite kohti vahinkostrategiaa (2013/2670(RSP)) (B7-0211/2013)

Brian Simpson esitteli kysymyksen ja vastasi kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fiona Hall.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta, Olga Sehnalová S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gesine Meissner, Antonio Cancian, Michael Cramer ja Georgios Koumoutsakos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Spyros Danellis ja Phil Bennion.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati ja João Ferreira.

Siim Kallas käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Brian Simpson liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta liikenneturvallisuudesta 2011–2020 – ensimmäinen välitavoite kohti vahinkostrategiaa (2013/2670(RSP)) (B7-0318/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 8.7.


18. Vesipolitiikan alan prioriteettiaineet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2000/60/EY ja 2008/105/EY muuttamisesta vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden osalta [COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Richard Seeber (A7-0397/2012)

Richard Seeber esitteli mietinnön.

Janez Potočnik (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Christa Klaß PPE-ryhmän puolesta, Kriton Arsenis S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta ja Edite Estrela.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sándor Tabajdi ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Janez Potočnik ja Richard Seeber.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.11.


19. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Graham Watson, Mark Demesmaeker, Martina Anderson, Tadeusz Cymański, László Surján, Joseph Cuschieri, Cristian Dan Preda, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Slavi Binev, Nick Griffin, László Tőkés, Carmen Romero López, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Antolín Sánchez Presedo, Josef Weidenholzer, Kinga Gál, Zbigniew Ziobro ja Rosa Estaràs Ferragut.


20. EU:n ulkoinen ilmailupolitiikka – tulevat haasteet (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n ulkoisesta ilmailupolitiikasta – tulevat haasteet [2012/2299(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

Marian-Jean Marinescu esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Spyros Danellis ja Gesine Meissner.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.3.


21. "Sininen kasvu" - EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen (lyhyt esittely)

Mietintö ”sinisestä kasvusta” – EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen [2012/2297(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

Spyros Danellis esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria do Céu Patrão Neves ja Marusya Lyubcheva.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Gesine Meissner, Nikos Chrysogelos, Claudio Morganti, Sari Essayah ja Franco Bonanini.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.13.


22. Osuuskuntien panos kriisin voittamisessa (lyhyt esittely)

Mietintö osuuskuntien panoksesta kriisin voittamisessa [2012/2321(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

Patrizia Toia esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Luís Paulo Alves, Angelika Werthmann, Sari Essayah, Josefa Andrés Barea, Nikos Chrysogelos, Inês Cristina Zuber ja Franco Bonanini.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.14.


23. Biotalousstrategia Euroopalle (lyhyt esittely)

Mietintö innovointistrategiasta kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle [2012/2295(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

Paolo Bartolozzi esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Angelika Werthmann, Sari Essayah, João Ferreira ja Franco Bonanini.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.15.


24. Jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset (lyhyt esittely)

Mietintö komission ensimmäisestä vuosikertomuksesta Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten toiminnasta [2012/2320(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

Franziska Keller esitteli asian.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: João Ferreira.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.4.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 514.511/OJMA).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicolai, Niculescu, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö