Index 
Jegyzőkönyv
PDF 253kWORD 199k
2013. július 1., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Köszöntés
 3.Ünnepélyes ülés - A horvát képviselők fogadása
 4.Az elnök nyilatkozatai
 5.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 6.A Parlament tagjai
 7.Mandátumvizsgálat
 8.A bizottságok tagjai
 9.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 10.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 13.Petíciók
 14.Ügyrend
 15.A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés ***I (vita)
 16.A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányok ***I - A haszongépjárművek közlekedésre való alkalmasságának ellenőrzése ***I - A gépjárművek és pótkocsijaik műszaki vizsgálata ***I (vita)
 17.Közlekedésbiztonság (vita)
 18.Elsőbbségi anyagok a vízpolitika terén ***I (vita)
 19.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 20.A légi közlekedéssel kapcsolatos külpolitika (rövid ismertetés)
 21.Kék növekedés – A fenntartható növekedés előmozdítása az EU tengeri, tengeri szállítási és idegenforgalmi ágazataiban (rövid ismertetés)
 22.A szövetkezetek hozzájárulása a válság leküzdéséhez (rövid ismertetés)
 23.Az európai biogazdaság (rövid ismertetés)
 24.A tagállami exporthitel-ügynökségek (rövid ismertetés)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.15-kor nyitják meg.


2. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos galérián helyet foglaló Josip Lekot, a horvát parlament, a Sabor elnökét.


3. Ünnepélyes ülés - A horvát képviselők fogadása

A Parlament 17.20 és 17.25 között, a horvát képviselők beiktatása alkalmából ünnepélyes ülést tart.

Az elnök nyilatkozatot tesz, melyben üdvözli a Horvátország által kijelölt 12 új európai parlamenti képviselőt.


4. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz a kairói erőszakos megmozdulásokról, melyek során legalább 16-an életüket vesztették, és a Parlament nevében részvétéről biztosítja az áldozatok családjait.

°
° ° °

Az elnök megemlékezik Emilio Colombóról, a Parlament volt elnökéről, aki 2013. június 24-én elhunyt.

°
° ° °

Az elnök felidézi, hogy az európai sajtó azzal vádolja az egyesült államokbeli hatóságokat, hogy kémkednek az uniós intézmények épületeiben, és közli, hogy az ilyen gyakorlatokat, amennyiben igaznak bizonyulnak, teljes mértékben elfogadhatatlannak tartja.


5. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


6. A Parlament tagjai

Az illetékes horvát hatóságok az alábbi képviselőknek az Európai Parlamentbe 2013. július 1-jei hatállyal történő megválasztását közölték:

Marino Baldini      S&D

Biljana Borzan      S&D

Zdravka Bušić      PPE

Ivana Maletić      PPE

Sandra Petrović Jakovina   S&D

Tonino Picula      S&D

Andrej Plenković      PPE

Davor Stier         PPE

Dubravka Šuica      PPE

Ruža Tomašić      ECR

Oleg Valjalo      S&D

Nikola Vuljanić      GUE/NGL

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke (1) bekezdésének, valamint eljárási szabályzata 4. cikke (1) és (4) bekezdésének megfelelően a Parlament 2013. július 1-jei hatállyal tudomásul veszi azt.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Marino Baldini, Biljana Borzan, Zdravka Bušić, Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina, Tonino Picula, Andrej Plenković, Davor Stier, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Oleg Valjalo és Nikola Vuljanić elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Cristian Silviu Buşoi írásban közölte, hogy 2013. június .28-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Parlament tudomásul veszi a képviselői hely megüresedését, és arról tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságot.


7. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2013. június 7-i hatállyal érvényesíti Marusya Lyubcheva mandátumát.


8. A bizottságok tagjai

Az EFD, az ECR és az S&D képviselőcsoport az alábbi kinevezési kérelmeket juttatta el az elnöknek:

- CONT: Frank Vanhecke

- EMPL: Ruža Tomašić

- AFET: Tonino Picula

- BUDG: Oleg Valjalo

- ECON: Marino Baldini

- ENVI: Biljana Borzan

- AFCO: Sandra Petrović Jakovina

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


9. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)

Az IMCO Bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be egy Európai Parlament által elfogadott szöveghez:

Helyesbítés P6_TA(2009)0360(COR01) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 337., 2009.12.18., 11. o.) - (az Európai Parlament által 2009. május 6-án, a fent említett irányelv elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont - P6_TA(2009)0360 (HL C 212 E, 2010.8.5., 260. o.)) (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülés ideje alatt elérhető a „Séance en direct” honlapon.


10. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)

Az elnök közli, hogy az ülésszak júniusi megszakítása óta a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írta alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról (00018/2013/LEX - C7-0194/2013 - 2011/0430(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00015/2013/LEX - C7-0193/2013 - 2011/0203(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (00014/2013/LEX - C7-0192/2013 - 2011/0202(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00019/2013/LEX - C7-0191/2013 - 2011/0152(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00020/2013/LEX - C7-0190/2013 - 2011/0308(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, az 1683/95/EK és az 539/2001/EK tanácsi rendelet , a 767/2008/EK és a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (00003/2013/LEX - C7-0189/2013 - 2011/0051(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló …/…/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (átdolgozás) (00017/2013/LEX - C7-0188/2013 - 2008/0242(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (átdolgozás) (00044/2013/LEX - C7-0185/2013 - 2008/0244(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás) (00046/2013/LEX - C7-0182/2013 - 2008/0243(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (00045/2013/LEX - C7-0181/2013 - 2009/0165(COD))


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat az egységes európai égbolt végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ITRE, JURI

- A DEC 11/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0066/2013 - C7-0172/2013 - 2013/2121(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ITRE, IMCO

- Javaslat a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló az európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, TRAN

- Javaslat a halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI, REGI

- Javaslat a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanács irányelvre (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI, EMPL, REGI

- Javaslat az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

BUDG

- Javaslat az 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikkének értelmében az elnök fakultatív módon konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Javaslat a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásában való részvétele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE, AFET

- Javaslat a közbeszerzési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

- Javaslat az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2013)0345 - C7-0183/2013 - 2013/0190(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- A DEC 14/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0067/2013 - C7-0184/2013 - 2013/2123(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a személyek külső határokon történő, egyes okmányoknak a Horvátország és Ciprus által a területükön történő átutazás és a bármely 180 napos időszakban 90 napot nem meghaladó tervezett tartózkodás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről, valamint a 895/2006/EK tanácsi határozat és az 582/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- A DEC 13/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0068/2013 - C7-0187/2013 - 2013/2124(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a Copernicus program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0312 - C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének értelmében az elnök fakultatív módon konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI, BUDG

- Javaslat az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)) - AFCO bizottság - Előadó: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

- ***I Jelentés a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0548 - C7-0319/2012 - 2012/0261(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Anna Hedh (A7-0153/2013)

- ***I Jelentés a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2012)0710 - C7-0392/2012 - 2012/0337(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Gaston Franco (A7-0166/2013)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló, az említett két fél között létrejött jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről (15777/2012 - C7-0419/2012 - 2012/0258(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Gabriel Mato Adrover (A7-0184/2013)

- Jelentés az integrált belső ellenőrzési keretrendszerről (2012/2291(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Andrea Češková (A7-0189/2013)

- *** Ajánlás az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (1958. évi felülvizsgált megállapodás) való csatlakozásáról szóló 97/836/EK tanácsi határozat módosítására vonatkozó tanácsi határozat tervezetéről (05978/2013 - C7-0069/2013 - 2012/0099(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0192/2013)

- Jelentés az Európai Bizottság által az Európai Parlament részére készített, a tagállami exporthitel-ügynökségek tevékenységéről szóló első éves jelentésről (2012/2320(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

- *** Ajánlás a kerekes járművek, valamint a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezésekről és felszerelésekről szóló globális műszaki előírások kidolgozására irányuló megállapodás (párhuzamos megállapodás) megkötéséről szóló, 2000. január 31-i 2000/125/EK határozat módosítására vonatkozó tanácsi határozat tervezetéről (05975/2013 - C7-0071/2013 - 2012/0098(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0194/2013)

- Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2011. évi éves jelentésről (COM(2012)0408 - 2012/2285(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

- *** Ajánlás az egyes tagállamoknak az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló, 1963. május 21-i Bécsi Egyezményt módosító jegyzőkönyv Európai Unió érdekében történő megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra, valamint a vonatkozó belső uniós jogszabályok alkalmazásáról szóló nyilatkozat tételére való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Alajos Mészáros (A7-0198/2013)

- ***I Jelentés a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

- Jelentés Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság (2012/2295(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

- ***I Jelentés az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának közúti ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

- Jelentés a kék növekedésről – a fenntartható fejlődés javításáról az Unióban a tengerészeti, a tengeri közlekedési és a turisztikai ágazaton belül (2012/2297(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

- ***I Jelentés a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

- * Jelentés az ITER projektre vonatkozó kiegészítő kutatási program (2014–2018) elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 - 2011/0460(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Vladimír Remek (A7-0211/2013)

- Jelentés a hibrid televíziózásról („connected TV”) (2012/2300(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

- Jelentés az online szerencsejátékok belső piaci helyzetéről (2012/2322(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Ashley Fox (A7-0218/2013)

- Jelentés a 2014. évi európai parlamenti választások megszervezésének javításáról (2013/2102(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Andrew Duff (A7-0219/2013)

- Jelentés A válságnak a kiszolgáltatott csoportok gondozáshoz való hozzáférésére gyakorolt hatásáról (2013/2044(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Jean Lambert (A7-0221/2013)

- Jelentés a szövetkezetek válságkezelésre irányuló hozzájárulásáról (2012/2321(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

- Időközi jelentés az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0035 - C7-0000/2013 - 2012/0022(APP)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

- ***I Jelentés az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0517 - C7-0293/2010 - 2010/0273(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

- Jelentés az alapvető jogok helyzetéről: magyarországi normák és gyakorlatok (az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása alapján) (2012/2130(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Rui Tavares (A7-0229/2013)

- * Jelentés a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Anni Podimata (A7-0230/2013)

- Jelentés az uniós bankszektor szerkezeti reformjáról (2013/2021(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

- Jelentés a Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2012/2325(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

- * Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Report on the proposal for a Council decision on the adoption by Latvia of the euro on 1 January 2014 (COM(2013)0345 - C7-0183/2013 - 2013/0190(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Burkhard Balz (A7-0237/2013)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról („EGF/2013/000 TA 2013” referenciaszámú kérelem - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2013)0291 - C7-0126/2013 - 2013/2087(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Alda Sousa (A7-0243/2013)

2.2) ajánlások második olvasatra

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

3) az egyeztetőbizottság

- ***III Jelentés a Grúziának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatnak az egyeztetőbizottság által elfogadott közös szövegtervezetéről (00038/2013 - C7-0168/2013 - 2010/0390(COD)) - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - A küldöttség elnöke: Alejo Vidal-Quadras; Előadó: Vital Moreira (A7-0244/2013)


12. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-000048/2013) felteszi: Vital Moreira és Christofer Fjellner, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében, a Bizottsághoz: A mezőgazdasági termékekre kivetett norvég vámok jelentős emelése (2013/2547(RSP)) (B7-0210/2013);

- (O-000061/2013) felteszi: Brian Simpson, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében, a Bizottsághoz: Közúti közlekedésbiztonság 2011-2020 - Az első mérföldkő a károkra vonatkozó stratégia felé (2013/2670(RSP)) (B7-0211/2013);

- (O-000064/2013) felteszi: Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti, Monika Flašíková Beňová, a Bizottsághoz: A 112-es európai segélyhívószám: a Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása és a 2009/136/EK irányelv 26. cikke végrehajtásának elmulasztása (2013/2681(RSP)) (B7-0212/2013).


13. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2013. június 11.

Harri-Werner Brix (0547/2013); Fernando Martínez Álvarez (2 aláírás) (0548/2013); Ignacio Violero López (Asociación Mundial Derechos Inventor) (0549/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (0550/2013); Gabriel Adolfo Gil Fernández (0551/2013); (titkos név) (0552/2013); Ovidiu Nicolescu (CNIPMMR) (22000 aláírás) (0553/2013); Andreea Corina Dragomir (0554/2013); Enrique Arraiz Curbelo (0555/2013); Alberto Peracho Palomar (0557/2013); Fernando González Fontán (0558/2013); María del Carmen González Sánchez (0559/2013); José Ramón Gil Benito (0560/2013); Christine Plault (9 aláírás) (0561/2013); (titkos név) (0562/2013); Gerhard Swarovski (2 aláírás) (0563/2013); Josefa Resondo Solís (0564/2013); Preda Alin Ovidiu (0565/2013); Anthony Valcke (EU Rights Clinic ) (0566/2013); María Ángeles Blas Osorio (0567/2013); Virgil Smolinschi (0568/2013); José María Álvarez Álvarez (0569/2013); Ernesto Sojo (0570/2013); Vasile Marinescu (0571/2013); Maria Teresa Silveirinha (0572/2013); Vasile Popescu (Organizatia Non Guvernamentală Mondială La Timpuri Noi Cu Noua Generaţie Pentru Dreptate Şi Avedăr Ĭn Universalitatea Legilor Divine) (0573/2013); Yolanda Díaz Pérez (Esquerda Unida - Izquierda Unida) (0574/2013); Mitricioiu Ovidiu (0575/2013); Chiriac Jipa (0576/2013); Dan-Cosmin Tosa (0577/2013); Manuel Carmona (0578/2013); (titkos név) (0579/2013); Sauca Voislav (0580/2013); Franz Dobusch (Magistrat der Landeshauptstadt Linz) (0581/2013); Daniela Haug (0582/2013); Ludger Vering (0583/2013); Hannes Kühne (0584/2013); Corinna Bürger (0585/2013); Günter Dillikrath (0586/2013); Winnie Sophie Füchtbauer (0587/2013); Sebastian Moritz (0588/2013); Bodo Schneider (0589/2013); Gudrun Matschass (0590/2013); (titkos név) (0591/2013); Frank Keim (0592/2013); (titkos név) (0593/2013); Reinhold Leckert (0594/2013); Markus Schneider (0595/2013); Martina Wiskow (0596/2013); (titkos név) (0597/2013); Nicolas Boch (0598/2013); Christian Lichtenauer (0599/2013); Horst Izykowski (0600/2013); Ines Eck (0601/2013); (titkos név) (0602/2013); Anton Neuburger (0603/2013); Roland Brauer (0604/2013); Ingrid Stadler (0605/2013); Ines Eck (0606/2013); (titkos név) (0607/2013); Miroslav Fekiac (0608/2013); Aušra Jurevičiūtė (0609/2013); (titkos név) (0610/2013); Theodoros Pitikaris (0611/2013); (titkos név) (0612/2013); József Szalai (0613/2013); Stefania Todorova (0614/2013); Maurizio Benedetto (25 aláírás) (0615/2013); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (0616/2013); Cristina Savelloni (0617/2013); Alessandro Cannavacciuolo (0618/2013); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (0619/2013); Cécile Nussbaumer (FEMMES 2000) (172 aláírás) (0620/2013); Eimantas Pranauskas (0621/2013); Andrew Creswell (0622/2013); Arlette Heskes (0623/2013); (titkos név) (0624/2013); Michel Ben Youssef (0625/2013); Beenish Rafi (0626/2013); Arthur Ed. Ziegler (ZIEGLER SA ) (0627/2013); Comitato Lasciateci Respirare (2000 aláírás) (0628/2013); Richard Henry Munday (0629/2013); Ioannis Tsantermas (2 aláírás) (0630/2013); (titkos név) (0631/2013); (titkos név) (0632/2013); Alain Bidal (Le peuple des dunes en tregor) (0633/2013); (titkos név) (0634/2013); Jürgen Flug (0635/2013); Klaus D. Gehrke (0636/2013); Jean Pierre Feller (Syndicat Intercommunal de Depollution des Eaux Residuaires du Nord SIDEN) (0637/2013); Sophie Greger (Animals' Angels) (0638/2013); Manfred Durhak (0639/2013); Matthias Ludwig (0640/2013); Hans-Joachim Kirschenbauer (0641/2013); Joachim Wastl (Rechtsanwälte Hüser, Bruckmaier & Wastl) (0642/2013); (titkos név) (0643/2013); (titkos név) (0644/2013); (titkos név) (0645/2013); (titkos név) (0646/2013); Philipp Schettler (0647/2013); Jonathan Moosheer (0648/2013); Maren Wollin (0649/2013); Michael Bekerman (2 aláírás) (0650/2013); Ralf Schneeweiss (0651/2013); Rene G. Scheibner (0652/2013); Hilmar Claus (0653/2013); Radoslav Kochev (0654/2013); Angel Purvanov (0655/2013); Fotis Kanellopoulos (0656/2013); Iraklis Mesaretzidis (0657/2013); Asterios Tsiros (0658/2013); (titkos név) (0659/2013); Franc Izgoršek (Združenje lastnikov razlaščenega premoženja - The Slovenian Association of Former Owners of Expropriated Property (SAFOEP)) (2 aláírás) (0660/2013); (titkos név) (0661/2013); Tsvetomir Paunov (GERB - Grashdani za evropeisko razvitie na Bulgaria - Citizens for the european development of Bulgaria) (0662/2013); Hans Ericson (0663/2013); (titkos név) (0664/2013); (titkos név) (0665/2013); Andrejs Dovguško (Zemgales metāls) (0666/2013); Irena Biernacka (0667/2013); Maciej Krawczyk (0668/2013); Marek Bielecki (0669/2013); Štefan Juránek (0670/2013); Zofia Leszczynska (Stowarzyszenie Na Pograniczu) (0671/2013); Ondřej Nĕmčik (2 aláírás) (0672/2013); Peader Finnegan (0673/2013); Markus Vogel (Grenzganger Gewerkschaft = syndicat des travailleurs frontaliers (0674/2013); Kostas Parlavantzas (0675/2013); Julia S Underwood (0676/2013); Oreste Rossi (MPE – Parlement européen) (0677/2013); Patricia Fosh (0678/2013); Stefano Varriale (0679/2013); Klaus Zauner (0680/2013); (titkos név) (0681/2013); Kateřina Smrčková (0682/2013); Walter Achille Giovanni Serpagli (0683/2013); Anna Louis (0684/2013); Memet Kopan (0685/2013).

2013. június 21.

Lothar Brunke (0686/2013); Efrén Javier Rubiera Cuervo (0687/2013); Florin Furdui (0688/2013); Rafael Ortíz García (0689/2013); José María Pitel Sevilla (0690/2013); Julia Knorr Alonso (0691/2013); Wilfried Gundske (0692/2013); Francisco Perdomo Díaz (0693/2013); (titkos név) (0694/2013); Aurelia Munteanu (0695/2013); (titkos név) (0696/2013); (titkos név) (0697/2013); José María Pitel Sevilla (0698/2013); (titkos név) (0699/2013); (titkos név) (0700/2013); Preda Alin Ovidiu (0701/2013); María F de la Cruz Ibáñez (0702/2013).

2013. június 24.

Cristian Cioaca Constantin (Prin avocat Maria Vasii) (0703/2013); Michèle Herzog (0704/2013); (titkos név) (0705/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (0706/2013); Valeria Cinollo (0707/2013); Antonio Roca y Sanchís (0708/2013); Miguel Rupérez Marco, Elena Caminero Muñoz (Mandataires représentants : Dulcinea Solar SL) (0709/2013); Ivan Vovk (Movement of Svoboda Supporters in Spain) (3 aláírás) (0710/2013); Ján Mazák (0711/2013); Noémia Maria Morgadinho Urbano Pinheiro (0712/2013); Eugenia Ivan (0713/2013); Viktors Gusevs (0714/2013); Javier Fernández Blanco (0715/2013); Felicia Mihailescu (0716/2013); Julio Sánchez Martínez (0717/2013); Antonio Fuentes y Atienza (0718/2013); Juan Martínez (0719/2013); Francisco Ruiz Ruiz (0720/2013); (titkos név) (0721/2013); Marciano Sainz (0722/2013); José León Barderas del Castillo (0723/2013); Cristina Breden (0724/2013); Amadeu Coelho Baptista (Comissão Administração AUGI N. 13) (0725/2013); Mario Rafael Oliveira da Cunha (0726/2013).


14. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2012. júliusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 514.511/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Az elnök javasolja, hogy hozzák előre keddre a szavazást Dagmar Roth-Behrendt az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló jelentéséről (A7-0156/2012) (a PDOJ 150. pontja)

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

°
° ° °

A PPE képviselőcsoport kéri, hogy vegyék napirendre a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát a bulgáriai helyzetről (állásfoglalásra irányuló indítvány benyújtása nélkül).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, Mariya Gabriel támogatja azt, és Hannes Swoboda, aki ellenzi e vita napirendre tűzését azelőtt, hogy a LIBE bizottságnak ideje lenne lebonyolítani a tervezett meghallgatásokat.

A Parlament jóváhagyja a PPE képviselőcsoport kérelmet.

Szerda

Az S&D és az ALDE képviselőcsoport kéri, hogy vegyék napirendre a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát az egyiptomi helyzetről, melyet a képviselőcsoportok felszólalásai követnek (a kérés jóváhagyása esetén kedd estére hozzák előre a szavazást Gilles Pargneaux a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló jelentéséről (A7-0337/2012)).

Felszólal: Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében támogatja a kérést és javasolja, hogy a vitát állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárják le.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A Gilles Pargneaux jelentésről szóló vitát kedd estére hozzák előre.

°
° ° °

Felszólal: Guy Verhofstadt kéri, hogy a Bizottság elnöke, José Manuel Barroso legyen jelen Az egyesült államokbeli NSA felügyeleti programja, felügyeleti szervek a különféle tagállamokban és hatásuk az uniós polgárok magánéletére című vitán (a PDOJ 138. pontja) (Az elnök közli, hogy továbbítani fogja a kérést).

Felszólal: Nikolaos Chountis kéri, hogy a görög közszolgálati műsorszolgáltató vállalat bezárásáról szóló vitát (a PDOJ 144. pontja) állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárják le. (Az elnök közli, hogy a képviselőcsoportok semmilyen ilyen irányú kérést nem nyújtottak be).

Felszólal: Matthias Groote felveti a lobbicsoportok bejutásának kérdését a Parlament épületeibe (Az elnök közli, hogy tanulmányozni fogják a kérdést).

Felszólal: Cristian Dan Preda, visszatér arra a döntésre, hogy az egyiptomi helyzetről szóló vitát állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárják le, és megjegyzi, hogy az egyiptomi civil társadalom helyzetéről szóló csütörtök délutánra tervezett vita keretében már tervbe van véve állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtása (a PDOJ 148. pontja), Daniel Cohn-Bendit védi az imént meghozott döntést (Az elnök emlékezteti Cristian Dan Predat, hogy a napirendet megállapították), Cristian Dan Preda kéri, hogy a Parlament foglaljon állást arról, hogy csütörtökön szavazzon-e egy második Egyiptomról szóló állásfoglalásról (Az elnök javasolja, hogy kérését a holnapi ülés megnyitásakor nyújtsa be) és Daniel Cohn-Bendit.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


15. A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés ***I (vita)

Jelentés a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítására irányuló javaslatról [COM(2012)0129 - C7-0081/2012 - 2012/0062(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Brian Simpson (A7-0394/2012)

Brian Simpson előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Georgios Koumoutsakos, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Georgios Toussas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Jacky Hénin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jan Kozłowski, Spyros Danellis, Ana Miranda és Mojca Kleva Kekuš.

Felszólal: Siim Kallas és Brian Simpson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.7.2-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .


16. A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányok ***I - A haszongépjárművek közlekedésre való alkalmasságának ellenőrzése ***I - A gépjárművek és pótkocsijaik műszaki vizsgálata ***I (vita)

Jelentés a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosítására irányuló euerópai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Jelentés az Unió területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Jelentés a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Werner Kuhn, Olga Sehnalová és Vilja Savisaar-Toomast ismertetik jelentéseiket.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Philip Bradbourn, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Patricia van der Kammen, független, Petri Sarvamaa, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, Anna Rosbach, Mike Nattrass, Bruno Gollnisch, Mathieu Grosch, Franco Frigo és Jacqueline Foster.

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal: Jean-Pierre Audy és Ismail Ertug.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Antonio Cancian, Janusz Władysław Zemke, Dieter-Lebrecht Koch, Monika Flašíková Beňová, Jaromír Kohlíček, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer és Michel Dantin.

Felszólal: Derek Roland Clark, Siim Kallas, Werner Kuhn, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Jahr, Olga Sehnalová és Vilja Savisaar-Toomast.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.7.2-i jegyzőkönyv, 9.8. pont , 2013.7.2-i jegyzőkönyv, 9.9. pont és 2013.7.2-i jegyzőkönyv, 9.10. pont .


17. Közlekedésbiztonság (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000061/2013) felteszi: Brian Simpson, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében, a Bizottsághoz: Közúti közlekedésbiztonság 2011-2020 - Az első mérföldkő a károkra vonatkozó stratégia felé (2013/2670(RSP)) (B7-0211/2013)

Brian Simpson kifejti a kérdést és válaszol Fiona Hall kékkártyás kérdésére.

Siim Kallas (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Mathieu Grosch, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olga Sehnalová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gesine Meissner, Antonio Cancian, Michael Cramer és Georgios Koumoutsakos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Spyros Danellis és Phil Bennion.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati és João Ferreira.

Felszólal: Siim Kallas.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Brian Simpson, nevében Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a 2011–2020 közötti közúti közlekedésbiztonságról – az első mérföldkő a károkra vonatkozó stratégia felé (2013/2670(RSP)) (B7-0318/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.7.3-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


18. Elsőbbségi anyagok a vízpolitika terén ***I (vita)

Jelentés a 2000/60/EK és a 2008/105/EK irányelvnek a vízpolitika területén elsőbbségi anyagok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Richard Seeber (A7-0397/2012)

Richard Seeber előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

Felszólal: Christa Klaß, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kriton Arsenis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Edite Estrela.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sándor Tabajdi és João Ferreira.

Felszólal: Janez Potočnik és Richard Seeber.

ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.7.2-i jegyzőkönyv, 9.11. pont .


19. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Graham Watson, Mark Demesmaeker, Martina Anderson, Tadeusz Cymański, László Surján, Joseph Cuschieri, Cristian Dan Preda, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Slavi Binev, Nick Griffin, László Tőkés, Carmen Romero López, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Antolín Sánchez Presedo, Josef Weidenholzer, Kinga Gál, Zbigniew Ziobro és Rosa Estaràs Ferragut.


20. A légi közlekedéssel kapcsolatos külpolitika (rövid ismertetés)

Jelentés az Európai Unió légi közlekedéssel kapcsolatos külpolitikájáról – a jövőbeli kihívások kezelése [2012/2299(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

Marian-Jean Marinescu rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Spyros Danellis és Gesine Meissner.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.7.2-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .


21. Kék növekedés – A fenntartható növekedés előmozdítása az EU tengeri, tengeri szállítási és idegenforgalmi ágazataiban (rövid ismertetés)

Jelentés a kék növekedésről – A fenntartható növekedés előmozdítása az EU tengeri, tengeri szállítási és idegenforgalmi ágazataiban [2012/2297(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

Spyros Danellis rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria do Céu Patrão Neves és Marusya Lyubcheva.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gesine Meissner, Nikos Chrysogelos, Claudio Morganti, Sari Essayah és Franco Bonanini.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.7.2-i jegyzőkönyv, 9.13. pont .


22. A szövetkezetek hozzájárulása a válság leküzdéséhez (rövid ismertetés)

Jelentés a szövetkezetek hozzájárulásáról a válság leküzdéséhez [2012/2321(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

Patrizia Toia rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Luís Paulo Alves, Angelika Werthmann, Sari Essayah, Josefa Andrés Barea, Nikos Chrysogelos, Inês Cristina Zuber és Franco Bonanini.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.7.2-i jegyzőkönyv, 9.14. pont .


23. Az európai biogazdaság (rövid ismertetés)

Jelentés: Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság [2012/2295(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

Paolo Bartolozzi rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Angelika Werthmann, Sari Essayah, João Ferreira és Franco Bonanini.

Felszólal: Máire Geoghegan-Quinn (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.7.2-i jegyzőkönyv, 9.15. pont .


24. A tagállami exporthitel-ügynökségek (rövid ismertetés)

A Bizottság első éves jelentése az Európai Parlament számára a tagállami exporthitel-ügynökségek tevékenységéről [2012/2320(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

Franziska Keller rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: João Ferreira.

Felszólal: Máire Geoghegan-Quinn (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.7.2-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 514.511/OJMA).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicolai, Niculescu, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat