Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 2. juuli 2013 - Strasbourg

4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Olukord Djiboutis

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0347/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel: Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0348/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel: Olukord Djiboutis (2013/2690(RSP)) (B7-0349/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Djibouti vabariigis (2013/2690(RSP)) (B7-0351/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing ja Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel: Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0354/2013);

- Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel: Olukord Djiboutis (2013/2690(RSP)) (B7-0355/2013).

II.   Olukord Nigeerias

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Nigeeria (2013/2691(RSP)) (B7-0344/2013);

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Olukord Nigeerias (2013/2691(RSP)) (B7-0345/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa ja Jarosław Leszek Wałęsa fraktsiooni PPE nimel: Olukord Nigeerias (2013/2691(RSP)) (B7-0346/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Nigeerias (2013/2691(RSP)) (B7-0350/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: Nigeeria (2013/2691(RSP)) (B7-0352/2013);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel: Olukord Nigeerias (2013/2691(RSP)) (B7-0353/2013).

III.   Kodanikuühiskonna olukord Egiptuses

- Franziska Katharina Brantner, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos, Bart Staes, Malika Benarab-Attou ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel: Kodanikuühiskonna olukord Egiptuses (2013/2692(RSP)) (B7-0356/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan ja Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel: Kodanikuühiskonna olukord Egiptuses (2013/2692(RSP))(B7-0357/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė ja Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel: Kodanikuühiskonna olukord Egiptuses (2013/2692(RSP)) (B7-0358/2013);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel: Kodanikuühiskonna olukord Egiptuses (2013/2692(RSP)) (B7-0359/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: Kodanikuühiskonna olukord Egiptuses (2013/2692(RSP)) (B7-0360/2013);

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Norbert Neuser, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt ja Raimon Obiols fraktsiooni S&D nimel: Kodanikuühiskonna olukord Egiptuses (2013/2692(RSP))(B7-0361/2013).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika