Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0186(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0207/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0207/2013

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 02/07/2013 - 9.9
CRE 02/07/2013 - 9.9
PV 11/03/2014 - 9.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0296
P7_TA(2014)0196

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

9.9. Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο της κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/EΚ [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0296)

Ο Brian Simpson (πρόεδρος της επιτροπής TRAN) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος κατ' εφαρμογήν του άρθρου 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο παρέχει την έγκρισή του στην εν λόγω πρόταση. Το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου