Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2683(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0319/2013

Debaty :

PV 02/07/2013 - 16

Głosowanie :

PV 03/07/2013 - 8.9

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0316

Protokół
Wtorek, 2 lipca 2013 r. - Strasburg

16. Niedawne powodzie w Europie (debata)

Oświadczenie Komisji: Niedawne powodzie w Europie (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Mojca Kleva Kekuš w imieniu grupy S&D, Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, Franz Obermayr niezrzeszony, Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy EFD, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid i Zofija Mazej Kukovič.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová i Karin Kadenbach.

Głos zabrała Kristalina Georgieva.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR, w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej, w Austrii, Republice Czeskiej, Niemczech, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon i Pavel Poc w imieniu grupy S&D, w sprawie niedawnych powodzi w Europie (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller i Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, w sprawie niedawnych powodzi w Europie (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie powodzi w Europie Środkowej (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 3.7.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności