Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2683(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0319/2013

Debatter :

PV 02/07/2013 - 16

Omröstningar :

PV 03/07/2013 - 8.9

Antagna texter :

P7_TA(2013)0316

Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg

16. Den senaste tidens översvämningar i Europa (debatt)

Uttalande av kommissionen: Den senaste tidens översvämningar i Europa (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Richard Seeber för PPE-gruppen, Mojca Kleva Kekuš för S&D-gruppen, Michael Theurer för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Jacek Olgierd Kurski för EFD-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid och Zofija Mazej Kukovič.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová och Karin Kadenbach.

Talare: Kristalina Georgieva.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, om översvämningar i de centraleuropeiska länderna: Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Polen och Slovakien (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, om översvämningar i de centraleuropeiska länderna (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon och Pavel Poc för S&D-gruppen, om de senaste översvämningarna i Europa (RSP(2013/2863)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om översvämningar i de centraleuropeiska länderna (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller och Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, om de senaste översvämningarna i Europa (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, om översvämningar i de centraleuropeiska länderna (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 3.7.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy