Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0168(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0125/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0125/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/04/2014 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

19. Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Ο Sven Giegold παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Gaetano Cofferati και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Sven Giegold.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου