Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0084(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0225/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0225/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0308

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

21. Έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Eυρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Η Ingeborg Gräßle παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tamás Deutsch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bart Staes, Michael Theurer και Marta Andreasen.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Janusz Władysław Zemke.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Ingeborg Gräßle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου