Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0421(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0337/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0337/2012

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 23
CRE 02/07/2013 - 23

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0311

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

23. Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Ο Gilles Pargneaux παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête και Erik Bánki.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Gilles Pargneaux.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου