Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) (συζήτηση)
 6.Ανασκόπηση της Ιρλανδικής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για το ΠΔΠ (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
  
7.2.Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
 8.Σύνθεση των επιτροπών
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
9.1.Σύμβαση της Βιέννης σχετικά με την αστική ευθύνη ως προς τις πυρηνικές ζημίες *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Εφαρμογή του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.4.Δραστηριότητες των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.5.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Marine Le Pen (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.6.Καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.7.Έλεγχος από το κράτος λιμένα ***I (ψηφοφορία)
  
9.8.Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  
9.9.Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
9.10.Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ***I (ψηφοφορία)
  
9.11.Ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ***I (ψηφοφορία)
  
9.12.Oρισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων - δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές * (ψηφοφορία)
  
9.13.Γαλάζια ανάπτυξη - Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού (ψηφοφορία)
  
9.14.Συμβολή των συνεταιρισμών στην αντιμετώπιση της κρίσης (ψηφοφορία)
  
9.15.Μια βιοοικονομία για την Ευρώπη (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση στη Βουλγαρία (συζήτηση)
 15.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 16.Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Ευρώπη (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των επιτροπών
 18.Θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών * (συζήτηση)
 19.Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ***I (συζήτηση)
 20.Μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ (συζήτηση)
 21.Έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***II (συζήτηση)
 22.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης - To oλοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (συζήτηση)
 23.Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή του Διαμεσολαβητή
Συνοπτικά πρακτικά (267 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (789 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (280 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (376 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (318 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (488 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (929 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου