Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 2. juuli 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 5.Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.–28. juuni 2013) järeldused (arutelu)
 6.Iirimaa eesistumisperioodi ülevaade ja kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Euroopa Ombudsmani valimine
  
7.2.ELi ametnike personalieeskirjad ning liidu muude teenistujate teenistustingimused ***I (hääletus)
 8.Parlamendikomisjonide koosseis
 9.Hääletused (jätkamine)
  
9.1.Tuumakahjustuste eest tsiviilvastutuse Viini konventsioon *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.2.EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamine * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.3.ELi lennundusalane välispoliitika (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.4.Liikmesriikide ekspordikrediidi agentuurid (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.5.Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.6.Euroopa sihtasutuse (FE) põhikiri (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.7.Sadamariigi kontroll ***I (hääletus)
  
9.8.Sõidukite registreerimisdokumendid ***I (hääletus)
  
9.9.Tarbesõidukite tehnokontroll ***I (hääletus)
  
9.10.Mootorsõidukite ja nende haagiste korraline tehnoülevaatus ***I (hääletus)
  
9.11.Veepoliitika valdkonna prioriteetsed ained ***I (hääletus)
  
9.12.Teatavad horisontaalsed riigiabi liigid ja avaliku reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel * (hääletus)
  
9.13.Sinine majanduskasv – jätkusuutliku majanduskasvu soodustamine ELi merendussektoris, meretranspordis ja turismisektoris (hääletus)
  
9.14.Ühistute kaasabi kriisi ületamisel (hääletus)
  
9.15.Euroopa biomajandus (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Põhiõiguste olukord ning sellekohased standardid ja tavad Ungaris (arutelu)
 14.Olukord Bulgaarias (arutelu)
 15.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 16.Hiljutised üleujutused Euroopas (arutelu)
 17.Parlamendikomisjonide koosseis
 18.Tõhustatud koostöö rakendamine finantstehingute maksu valdkonnas * (arutelu)
 19.Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevad õigus- ja haldusnormid ***I (arutelu)
 20.ELi pangandussektori struktuuri reformimine (arutelu)
 21.Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) korraldatud juurdlused ***II (arutelu)
 22.Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus – Ühtne sisekontrolliraamistik (arutelu)
 23.Tõsised piiriülesed terviseohud ***I (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 – Ombudsmani valimine
Protokoll (232 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (789 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (173 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletuste tulemused (196 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (324 kb)    
 
Protokoll (270 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (382 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (851 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika