Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 2. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (27.–28. kesäkuuta 2013) (keskustelu)
 6.Irlannin puheenjohtajakauden tarkastelu, mukaan lukien monivuotista rahoituskehystä koskeva sopimus (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Euroopan oikeusasiamiehen vaali
  7.2.Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ***I (äänestys)
 8.Valiokuntien kokoonpano
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla tehty Wienin yleissopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  9.2.EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan soveltaminen * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  9.3.EU:n ulkoinen ilmailupolitiikka – tulevat haasteet (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  9.4.Jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  9.5.Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  9.6.Eurooppalaisen säätiön perussääntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  9.7.Satamavaltioiden suorittama valvonta ***I (äänestys)
  9.8.Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat ***I (äänestys)
  9.9.Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset ***I (äänestys)
  9.10.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset ***I (äänestys)
  9.11.Vesipolitiikan alan prioriteettiaineet ***I (äänestys)
  9.12.Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut * (äänestys)
  9.13."Sininen kasvu" - EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen (äänestys)
  9.14.Osuuskuntien panos kriisin voittamisessa (äänestys)
  9.15.Biotalousstrategia Euroopalle (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Perusoikeustilanne: standardit ja käytännöt Unkarissa (keskustelu)
 14.Bulgarian tilanne (keskustelu)
 15.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 16.Viimeaikaiset tulvat Euroopassa (keskustelu)
 17.Valiokuntien kokoonpano
 18.Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveron alalla * (keskustelu)
 19.Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ***I (keskustelu)
 20.EU:n pankkialan rakenteiden uudistaminen (keskustelu)
 21.Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset ***II (keskustelu)
 22.EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta - Yhdennetyn sisäisen valvonnan kehys (keskustelu)
 23.Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhkat ***I (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Oikeusasiamiehen vaali
Pöytäkirja (235 kb) Läsnäololista (65 kb)    Nimenhuutoäänestykset (789 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (178 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (188 kb) Nimenhuutoäänestykset (326 kb)    
 
Pöytäkirja (290 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (369 kb) Nimenhuutoäänestykset (930 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö