Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 2 juli 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (27-28 juni 2013). (debat)
 6.Balans van het Iers voorzitterschap, met inbegrip van het MFK-akkoord (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Verkiezing van de Europese Ombudsman
  
7.2.Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de EU ***I (stemming)
 8.Samenstelling commissies
 9.Stemmingen (voortzetting)
  
9.1.Verdrag van Wenen inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Extern luchtvaartbeleid (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Exportkredietinstellingen van de lidstaten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Statuut van de Europese stichting (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Havenstaatcontrole ***I (stemming)
  
9.8.Kentekenbewijzen van motorvoertuigen ***I (stemming)
  
9.9.Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie deelnemen aan het verkeer ***I (stemming)
  
9.10.Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens ***I (stemming)
  
9.11.Prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid ***I (stemming)
  
9.12.Bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg * (stemming)
  
9.13.Blauwe groei - Bevordering van duurzame groei in de mariene, maritieme en toeristische sectoren (stemming)
  
9.14.Bijdrage van coöperaties aan de bestrijding van de crisis (stemming)
  
9.15.Een bio-economie voor Europa (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Situatie op het gebied van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (debat)
 14.Situatie in Bulgarije (debat)
 15.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 16.Recente overstromingen in Europa (debat)
 17.Samenstelling commissies
 18.Uitvoering van nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties * (debat)
 19.Wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten ***I (debat)
 20.Structurele hervorming van de bankensector in de EU (debat)
 21.Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***II (debat)
 22.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding - Geïntegreerd internecontrolekader (debat)
 23.Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verkiezing van de Europese Ombudsman
Notulen (234 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (789 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (179 kb) Presentielijst (51 kb) Stemmingsuitslagen (264 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (396 kb)    
 
Notulen (300 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (278 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (851 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid